Den kolde krig på sit højeste. John Kennedy og Nikita Khrustjov mødes i Wien i 1961.

.

Den kolde krig var en storpolitisk konflikt, som normalt tidssættes fra 1945, hvor 2. Verdenskrig sluttede, til 1991, hvor Sovjetunionen brød sammen. Nogle daterer dog den kolde krig helt tilbage til Den Russiske Revolution i 1917, og andre mener, at den reelt sluttede med Berlinmurens fald i 1989. Konflikten udspillede sig mellem de kapitalistiske lande i Vesten (primært USA og Vesteuropa) og de kommunistiske lande i Østblokken (Sovjetunionen, Østeuropa og til dels Kina). Den kolde krig havde dog konsekvenser for hele kloden.

Den lange periode fik kaldenavnet "den kolde krig", fordi den aldrig udviklede sig til åben konflikt.

Den kolde krig var således ideologisk men også militær, økonomisk, kulturel og politisk. Set i et magtpolitisk perspektiv var den kolde krig primært en konflikt om kontrollen over Europa og senere den øvrige verden mellem 2. Verdenskrigs sejrherrer. Set i et ideologisk perspektiv var det en kamp om at have det mest overlegne samfundssystem.

Den kolde krigs forløb

Den kolde krig deles ofte op i tre faser: Den tidlige kolde krig (1945-1962), détente (1963-1978) og den anden kolde krig (1979-1991).

Den tidlige kolde krig (1945-1962)

Den indledende kolde krig handlede primært om at etablere indflydelse og allierede i det befriede Europa. Fra USA's side blev det primært gjort med økonomiske og sikkerhedspolitiske incitamenter (og af og til subversive metoder), hvilket siden har fået betegnelsen empire by invitation. Betegnelsen dækker over det forhold, at de europæiske lande, der nød godt af det, inviterede USA indenfor, hvilket dog også skete med betingelser om økonomi, frihandel mv. Modsat etablerede Sovjetunionen en indflydelsessfære i Østeuropa på en noget mere direkte brutal facon ved at installere marionetregimer bakket op af sovjetisk militær tilstedeværelse. Man kan sige, at de to lande hver især ønskede at modellere deres indflydelsessfærer i eget billede.

Vigtige hændelser i den periode var Trumandoktrinen med USA's indgriben i Den Græske Borgerkrig i 1947, den amerikanske Marshallplan fra 1947/1948, kuppet i Prag i 1948 og den sovjetiske blokade af Berlin i 1948/1949.

1949 markerede den endelige cementering af den kolde krig med delingen af Tyskland i 1949, Mao Zedongs kommunistiske magtovertagelse af Kina og ikke mindst ved, at Sovjetunionen sprængte deres første atombombe og dermed brød USA's atommonopol.

I denne fase konsolideredes de to supermagtsblokke. Den amerikanskledede hvilede på organisationer som OECD (oprettet i 1948 som OEEC) og NATO, oprettet i 1949. I øst integrererede (dominerede) Sovjetunionen sine satellitstater ideologisk gennem organisationen Kominform fra 1947, økonomisk i COMECON og militært i Warszawapagten fra 1955.

Efter Koreakrigen kom en kort afspændingsperiode, der igen afløstes af kriser; først i Mellemøsten og Ungarn (1956), dernæst i Berlin (1958-1961) bl.a. med opførelsen af Berlinmuren, og endelig under Cubakrisen i oktober 1962. Cubakrisen var den kolde krigs kulmination og indebar en reel fare for atomvåbenkrig mellem USA og Sovjetunionen.

Détente (1963-1978)

Cubakrisen fulgtes af fornyet afspænding og en række aftaler om våbenkontrol. Denne kontrol blev indledt med en aftale i 1963 om ikke længere at foretage atomprøvesprængninger i atmosfæren (Limited Test Ban Treaty, LTBT). I 1967 kom en aftale, som forbød kernevåben i det ydre rum og i 1968 ikke-spredningstraktaten, som skulle forhindre at der kom flere atommagter til. I 1972 kom SALT I-aftalen og ABM-traktaten. SALT I satte grænser for, hvor mange atomvåben de to magter kunne have, og ABM-traktaten forbød at udvikle deciderede missilskjold. I 1979 enedes man om SALT II, der dog ikke blev ratificeret på grund af afspændingens sammenbrud.

1970’erne var også præget af en tilnærmelse mellem USA og Kina. Det betød bl.a., at Kina kom med i FN’s sikkerhedsråd fra 1971, og at Richard Nixon som den første amerikanske præsident besøgte Kina i 1972.

Også i Europa slog afspændingen igennem. I NATO ledte en række mindre lande, herunder Danmark, et initiativ indenfor NATO, der førte til den såkaldte Harmel-rapport. Rapporten, som var opkaldt efter den belgiske udenrigsminister, slog for første gang fast, at NATO's formål både var afskrækkelse og afspænding.

Vesttysklands kansler Willy Brandt ledte desuden an i den såkaldte Østpolitik, der havde til formål at normalisere forholdet mellem Vesttyskland og DDR. Mottoet var Wandel durch Annäherung (forandring gennem tilnærmelse). Det indebar bl.a., at Vesttyskland anerkendte DDR i 1972, hvorefter DDR også kunne anerkendes internationalt.

Dette åbnede også døren for den såkaldte Konference for Sikkerhed og Samarbejde i Europa (Conference on Security and Cooperation in Europa, CSCE) mellem Øst og Vest. Konferencen åbnede i Helsinki i 1973, og i 1975 underskrev 35 lande den såkaldte Helsinki-slutakt. Helsinki-slutakten indeholdt bl.a. bestemmelser om menneskerettigheder. Den skabte desuden grobund for kulturelle og menneskelige udvekslinger mellem Øst og Vest – i forskningen kaldet afspænding fra neden.

Den anden kolde krig (1979-1991)

Fra slutningen af 1970’erne forværredes forholdet mellem USA og Sovjetunionen på ny. Den primære årsag var USA's utilfredshed med, at Sovjetunionen ikke fulgte "spillets regler", men bl.a. forsøgte at udvide sin indflydelse i det globale syd. Sovjetunionens modernisering af deres mellemdistancemissiler i Østeuropa med opstilling af ny SS-20-missiler førte til NATO's såkaldte dobbeltbeslutning den 12. december. Dobbeltbeslutningen gjaldt opstillingen af 572 mellemdistancemissiler i Vesteuropa – med mindre Sovjetunionen fjernede de nyopstillede SS-20 missiler. Mindre end to uger senere, den 24. december, invaderede Sovjetunionen Afghanistan. Dermed var afspændingen endeligt begravet, og "den anden kolde krig" var en realitet.

Konflikten var særligt intens i den amerikanske præsident Ronald Reagans første embedsperiode (1981-1985), der var præget af en kraftig oprustning og nedfrysning af øst-vest-kontakterne. Bl.a. lancerede Reagan The Strategic Defence Initiative (SDI, også kaldet "Stjernekrigsprojektet"), et missilforsvar baseret på rumteknologi.

Spændingen nåede et højdepunkt i 1983. Der er tegn på, at den sovjetiske ledelse anså en krig for en realistisk mulighed.

Efter den tilspidsede periode i begyndelsen af 1980'erne kom der dog atter skred i nedrustningen og afspændingen. Medvirkende til optøningen i dialogen mellem supermagterne var i høj grad Sovjetunionens nyligt udpegede leder, Mikhail Gorbatjov. Formentlig spillede det også en rolle, at Reagan var blevet genvalgt i 1985 og i sin anden præsidentperiode var mere fri til at forfølge en afspændingsdagsorden. De mødtes første gang i Reykjavík i oktober 1986, og selvom der ikke kom en aftale i hus ved den lejlighed, lod de to verdensledere til at fatte oprigtig sympati for hinanden. I 1987 indgik de den banebrydende INF-aftale om afskaffelse af mellemdistanceraketter, og de fortsatte nedrustningen med START-forhandlingerne.

Afslutningen på den kolde krig

Oprustningen under den kolde krig førte til et sikkerhedsdilemma for både øst- og vestmagterne og til initiativer til afspænding og rustningskontrol. Efter en tilspidset periode i begyndelsen af 1980'erne kom der atter skred i nedrustningen og afspændingen med de såkaldte START-forhandlinger, hvis første resultat blev INF-aftalen 1987 om afskaffelse af mellemdistanceraketter. Medvirkende til optøningen i dialogen mellem supermagterne var i høj grad Sovjetunionens nyudpegede leder, Mikhail Gorbatjov, der her ses sammen med USA's præsident, Ronald Reagan, under topmødeforhandlingerne i Reykjavík i oktober 1986 forud for INF-aftalen.

.

Gorbatjovs overtagelse af den sovjetiske ledelse i 1985 indvarslede en ny tid. Sovjetisk udenrigspolitik orienterede sig nu mod afspænding og samarbejde med de vestlige magter. Samtidig iværksattes omfattende reformer af det sovjetiske system under parolerne glasnost og perestrojka.

Den nye sovjetiske linje betød også mindre kontrol af de øvrige østbloklande. Berlinmurens fald og en række systemændringer i 1989-1990 førte til, at den kolde krig blev erklæret for afsluttet af både USA og Sovjetunionen. En række sovjetrepublikker rev sig løs, og Sovjetunionen ophørte med at eksistere den 25. december 1991. Dermed var den kolde krig endegyldigt forbi.

Den kolde krig og atomvåben

Den kolde krigs særkende var, at den forblev "kold" ikke mindst på grund af kernevåbnene og den gensidige afskrækkelse, som gradvist blev opbygget mellem supermagterne.

Den gensidige afskrækkelse fik også tilnavnet terrorbalancen. Navnet hentydede til idéen om, at en krig ville være så ødelæggende, at den måtte forblive utænkelig. Dette blev cementeret i doktrinen om gensidigt sikret ødelæggelse (mutually assured destruction, MAD), som blev sikret med ABM-traktatens bestemmer om begrænsninger i missilforsvar i 1972.

At den kolde krig forblev kold, betyder dog ikke, at atomvåbnene ikke havde konsekvenser: de mange atmosfæriske prøvesprængninger indtil vedtagelsen af LTBT-traktaten i 1963 kunne spores over hele kloden. De førte til massiv forurening af områder tæt på teststederne, som primært var beboet af oprindelige eller koloniserede befolkninger.

Stedfortræderkrigene i det globale syd

Selvom det ikke blev til en storkrig mellem supermagterne, var der en række stedfortræderkrige med forskellige grader af stormagtsindblanding.

Den første stedfortræderkonflikt var Koreakrigen i 1950-1953. Siden fulgte en række konflikter i det globale syd. Her forsynede supermagterne parter i lokale konflikter med penge, våben eller træning, eller selv var involveret i krigshandlinger, som fx i Vietnamkrigen eller krigen i Afghanistan.

Stedfortræderkrigene hang ofte sammen med afkoloniseringen. Supermagterne kappedes om at installere regeringer i de nye selvstændige nationer, som kunne fungere som allierede. Der fandt stedfortræderkrige sted i Sydamerika, Afrika, Mellemøsten og Asien.

Den kolde krig og forskningen

Den kolde krig har i vestlig forskning været genstand for modstridende fortolkninger, der udsprang fra amerikanske forskere og primært udforskede et realpolitisk, militært og økonomisk perspektiv. Kort sagt har der frem til slutningen af 1900-tallet været tale om tre klassiske skoler, der for en stor del handlede om at tildele ansvar for udviklingen: traditionalismen, den revisionistiske skole og postrevisionismen.

Traditionalismen

Traditionalismen så sovjetisk ekspansion i Østeuropa som den væsentligste årsag til den kolde krigs udbrud. Den amerikanske inddæmningspolitik, den såkaldte containment, med integreringen af det vestlige samarbejde blev opfattet som en nødvendig reaktion herpå. Dette var den herskende teori indtil midten af 1960'erne.

Den revisionistiske skole

Den revisionistiske skole i midten af 1960'erne anlagde en alternativ tolkning. Her placerede man hovedansvaret for den kolde krig på USA's aktivistiske politik, motiveret af økonomiske interesser og med ansatser tilbage i 2. Verdenskrig. Sovjetunionen blev derimod set som en forsigtig og reaktiv magt.

Postrevisionismen

Postrevisionismen i 1970'erne fremlagde på grundlag af nye arkivstudier en tolkning, der lå et sted mellem revisionisme og traditionalisme, men dog tættest på sidstnævnte.

Koldkrigsforskning i det 21. århundrede

Siden den kolde krigs ophør er der dog kommet en mere pluralistisk tilgang til forskningen i den kolde krig, som er blevet mere tværfaglig og teoretisk mangfoldig og ikke i samme grad lægger sig op ad de ”gamle” skoler. Dette er sket i takt med, at forskningsfeltet er udvidet fra realpolitik, diplomati, økonomi, sikkerhedspolitiske og strategiske forhold til også at omfatte ideologi, kultur, hverdagsliv, medier, teknologi, efterretningsvirksomhed mv.

En afgørende ny fase i forskningen blev også indledt med Berlinmurens fald og adgangen til de tidligere kommunistiske staters arkiver samt fremkomsten af international forskning fra den tidligere østblok og det globale syd.

Årsagerne til den kolde krigs ophør

Også årsagerne til den kolde krigs ophør er omstridte.

Traditionalister ser gerne Ronald Reagans oprustningspolitik i 1980’erne som udslagsgivende, fordi det lagde et økonomisk pres på Sovjetunionen, som simpelt hen ikke kunne følge med, grundet planøkonomiens træghed. I denne fortolkning forfulgte Reagan en succesfuld strategi om forhandling fra en styrkeposition: først oprustning, dernæst dialog om nedrustning og afspænding. Revisionister lægger gerne vægt på interne udviklinger i Østblokken, der undergravede systemet indefra, herunder de forbindelser der blev skabt under détente-årene, som fortsatte ind i 1980’erne og virkede som moderniserende impulser. Her tillægges også Mikhail Gorbatjovs reformer af både det sovjetiske samfund og af Sovjetunionens dominans af østblokken stor betydning.

Ligeledes er der forskel på hvilke samfundsniveauer, der tillægges betydning. Nogle fremhæver et top-down-niveau med Mikhail Gorbatjovs og Ronald Reagans vilje til dialog og afspænding i anden halvdel af 1980’erne. Andre peger på et bottom-up-perspektiv: at de mange græsrodsbevægelser, protestbevægelserne i Østblokken samt fredsbevægelserne i Vesten influerede lederne og tvang dem til forhandlingsbordet.

Det vil formentlig være for simpelt at pege på en enkelt faktor: der var mange både, interne og eksterne faktorer i både øst og vest, som bidrog til udviklingen.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig