Tidslinje: omkring det moderne gennembrud

1864
 • 2. Slesvigske Krig afsluttes, og Danmark må afgive Slesvig, Holsten og Lauenborg.
1865
 • Stor højskolevækst (bl.a. Askov Højskole).
 • De første brugsforeninger.
 • Diskussioner om tro vs. viden.
1866
 • Revision af Grundloven giver det konservative Landsting større magt.
1869
 • J. Stuart Mill: Kvindernes Underkuelse udgives (oversat af Georg Brandes). 
1870
 • Partiet Det Forenede Venstre dannes.
 • Tidsskriftet Nyt dansk Maanedsskrift, 1870-1874, Vilhelm Møller (red.).
1871
 • Det tyske kejserrige dannes under Otto v. Bismarcks ledelse.
 • Arbejdere i Paris indfører Pariserkommunen. Oprøret slås ned; mange mister livet eller deporteres.
 • Dansk Kvindesamfund stiftes af Fredrik og Mathilde Bajer.
 • Dansk afdeling af Socialistisk Internationale stiftes på initiativ af Louis Pio.
 • Georg Brandes’ forelæsningsrække Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur.
 • Charles Darwin: Arternes Oprindelse udgives (oversat af J.P. Jacobsen).
1872
 • Slaget på Fælleden i København. Tusinder samles på Fælleden efter indkaldelse i dagbladet Socialisten; forsamlingen splittes af politi og militær, lederne arresteres.
 • Folketingsvalg. Venstre får over halvdelen af mandaterne i Folketinget.
 • Kvindelig Læseforening stiftes.
1874
 • Tidsskriftet Det 19. Aarhundrede, 1874-1877, Georg og Edvard Brandes (red.).
1875
 • Partiet Højre stiftes. J.B.S. Estrup bliver konseilspræsident (statsminister) i en konservativ mindretalsregering udpeget af kongen.
 • Første rotationspresse i Danmark. Avisoplagene bliver større, billigere - og partipolitiske.
1876
 • Harald Høffding udgiver Om Grundlaget for den humane Ethik som modstykke til en teologisk og kristen begrundet etik.
1877
 • Regeringen indfører den første provisoriske (midlertidige) finanslov.
 • Det illustrerede tidsskrift Ude og Hjemme, 1877-1884, udgives af Frederik Hendriksen og Otto Borchsenius, med bidrag af det moderne gennembruds forfattere og kunstnere.
1878
 • Det politiske og det litterære venstre mødes ved fest på Skydebanen i København.
1879
 • Bjørnstjerne Bjørnson indleder opgør med kirken.
 • Arbejdernes Læseselskab stiftes.
 • Herman Bang udgiver essaysamlingen Realisme og Realister
1880
 • Edvard Brandes vælges til Folketinget (Venstre).
 • Foreningen Bogstaveligheden stiftes og afholder diskussionsaftener om kunst og litteratur.
1881
 • Den københavnske Venstreavis Morgenbladet, 1881-1883. Edvard Brandes og Viggo Hørup (red.).
1882
 • Studentersamfundet bryder ud af den konservative studenterforening og arrangerer politiske og litterære diskussioner.
 • Det første andelsmejeri etableres.
 • Telefonsystem etableres i København.
1883
 • Georg Brandes udgiver essaysamlingen Det moderne Gjennembruds Mænd.
 • Sædelighedsfejden (offentlig debat om mænds og kvinders seksualmoral), raser i årene 1883-1887.
1884
 • Tidsskriftet Tilskueren, 1884-1934. Niels Neergaard (red.) et månedsskrift for litteratur, kunst, samfund og videnskab.
 • De første Socialdemokrater vælges ind i Folketinget.
 • Dagbladet Politiken udkommer første gang; Viggo Hørup (red.).

1885
 • Folketinget hjemsendes, og regeringen indfører provisorisk finanslov, bl.a. til fordel for Københavns befæstning.
 • Den militante ’riffelbevægelse’ i Venstre forbydes; et gendarmerikorps indføres.
 • Regeringens Mundkurvscirkulære begrænser skolelæreres ytringsfrihed.
 • Københavns Kommunes Biblioteker oprettes.
 • Andelsbevægelsen vokser frem.
1886
 • Kvindelig Fremskridtsforening (Elisabeth Ouchterlony og Matilde Bajer) kæmper for kvinders valgret og organisering på arbejdsmarkedet.
1888
 • Georg Brandes forelæser om Friedrich Nietzsche og det store menneske som kulturens mål og kilde (Aristokratisk Radikalisme).
 • Den nordiske Kunst-, Industri- og Landbrugsudstilling i København.
 • Kunstskolen for Kvinder oprettes, ledet af Johanne Krebs.
1894
 • Politisk forlig mellem Højre og Moderate Venstre. J.B.S. Estrup træder tilbage.
1899
 • Septemberforliget indgås: hovedaftale mellem arbejdsgivere og arbejdstagere. 

Det moderne gennembrud er en periode i dansk litteratur, der løber fra ca. 1870 til ca. 1890. Forfattere problematiserede og debatterede samfundet, og der blev stillet skarpt på fattigdom, religion og ulighed mellem kønnene.

De dominerende stiltræk inden for det moderne gennembruds litteratur er kritisk realisme og naturalisme, mens gennemgående temaer bl.a. er arv og miljø, økonomisk spekulation og dobbeltmoral. Den nye litteratur vakte stor modstand, særligt i borgerskabet. De liberale ideer var et oprør mod begrænsningerne for individets selvudfoldelse, dets frihed.

Med København som centrum foldede den moderne problembevidste og realistiske litteratur sig frodigt ud, også i Norge og Sverige.

Tiden omkring det moderne gennembrud

.

Efter krigen i 1864 havde Danmark mistet to femtedele af sit landområde og sin befolkning. I de følgende 25 år gennemgik det danske samfund en hurtig og voldsom udvikling, som resulterede i sociale spændinger og en polarisering, der i høj grad satte sit præg på periodens politik, litteratur og billedkunst.

Industrialiseringen slog igennem, og bankvæsenet fulgte trop. Jernbanenettet og skibsfarten blev hastigt udbygget, og samtidig blev landbruget omlagt til nye driftsformer, bl.a. i kraft af andelsbevægelsen. Dødeligheden faldt, og befolkningstallet steg. Byerne voksede eksplosivt, ikke mindst København og Aarhus. Mange udvandrede til Amerika.

Aviser, tidsskrifter og bøger kunne fremstilles både hurtigere og billigere end før. Privatteatre vandt frem i konkurrence med nationalscenen, og folkehøjskoler skød op overalt i det land.

Den politiske situation

Udvandrere paa Larsens Plads, 1890
Af /Public domain, via Wikimedia Commons.

De politiske partier – Det Forenede Venstre, Højre og Socialdemokratiet – organiserede sig og fik navn, og politiske og ideologiske holdninger tog form og blev profileret. Ordet ’radikal’ (i modsætning til ’moderat’) vandt netop i 1870’erne indpas som betegnelse for de frisindede, reformivrige personer, ofte akademikere, der søgte ’til roden’ (radix) af problemerne og den erfaring af modernitet, der slog igennem overalt i samfundet.

Da den konservative regering under J.B.S. Estrup uden at have flertal i Folketinget fra 1877 gennemførte provisoriske (midlertidige) finanslove, kulminerede de politiske modsætninger i en forfatningskamp, der i 1894 førte til et foreløbigt forlig, men først blev afsluttet med systemskiftet i 1901.

Tidsskrifter og miljøer

De forfattere og intellektuelle, der ville fri af den foregående periodes biedermeierkultur, søgte diskussionsfora og tidsskrifter, hvor de kunne komme til orde. Brødrene Georg Brandes og Edvard Brandes udgav i årene 1874-1877 det populærvidenskabelige tidsskrift Det nittende Aarhundrede, og i perioden 1877-1884 udkom det kunstnerisk illustrerede Ude og Hjemme, der dannede baggrund for foreningen Bogstaveligheden og dens oplæsninger og diskussionsmøder.

Tilskueren og Politiken

Fra januar 1884 (og til 1934) udkom Tilskueren. Maanedsskrift for Literatur, Samfundsspørgsmaal og almenfattelige videnskabelige Skildringer med venstremanden Niels Neergaard som redaktør, og fra den 1. oktober samme år blev dagbladet Politiken stiftet med juristen, journalisten og politikeren Viggo Hørup som redaktør. Avisen skulle være ”Organet for den højeste Oplysning i det danske Folk”.

Studentersamfundet

Efter et foredrag af Georg Brandes i maj 1882 blev den konservative Studenterforening splittet. En gruppe brød ud og stiftede Studentersamfundet, der arrangerede diskussioner. Året efter tilbød man Aftenundervisning for arbejdere og i 1885 Retshjælp for Ubemidlede.

Udgivelser og foreninger for kvinder

Dansk Kvindesamfund var blevet stiftet i 1871, bl.a. med henblik på at øge kvinders muligheder for at drive selvstændig virksomhed; Kvindelig Læseforening kom til i 1872, og i 1875 fik kvinder adgang til Københavns Universitet. Dansk Kvindesamfund begyndte i 1885 at afholde møder og udgive bladet Kvinden og Samfundet, redigeret af Elisabeth Grundtvig. To år senere stiftedes Kvindevalgretsforeningen. I 1888 stiftedes den mere radikale Kvindelig Fremskridtsforening, der udgav kvindesagsbladet Hvad Vi Vil.

Udfordringerne med de traditionelle og fastlåste kvinderoller, der viste sig utidssvarende, og de nye og usikre, der skulle indtages, fandt således fora for diskussion og kom i høj grad til at præge litteraturen. Men for kvinder var vejen til udgivelse af skønlitteratur langt vanskeligere end for mænd, selvom brugen af mandlige pseudonymer – samt hjælp fra kritikere som Brandes og Herman Bang – kunne være en hjælp.

Georg Brandes og det moderne gennembrud

Møde i Bogstaveligheden 1. marts 1882
Af /Public domain, via Wikimedia Commons.

Betegnelsen Det moderne gennembrud blev skabt af litteraturkritikeren Georg Brandes, der sidst i 1883 udgav en samling essays med titlen Det moderne Gjennembruds Mænd. Her introducerede han de norske forfattere Bjørnstjerne Bjørnson og Henrik Ibsen og de lidt yngre danske J.P. Jacobsen, Holger Drachmann, Sophus Schandorph og Erik Skram.

Centrale europæiske forfattere

Kredsen af (mandlige) forfattere signalerede, at det moderne gennembrud i usædvanlig grad gjorde sig bredt gældende i de nordiske lande, men også at de kvindelige forfattere blev overset. Tidligere i 1883 havde Brandes udgivet Mennesker og Værker i nyere evropæisk Literatur, hvor han så ud over den danske horisont og skrev om nye forfattere og filosoffer som Paul Heyse, John Stuart Mill, Ernest Renan, Gustave Flaubert og brødrene Jules og Edmond de Goncourt.

Få år senere gjaldt det franskmændene Emile Zola og Guy de Maupassant og russerne Ivan Turgenev, Fjodor Dostojevskij og Leo Tolstoj.

Problemer under debat

Visualisering af den manglende reaktion inden for dansk litteratur.
Visualisering af den manglende reaktion inden for dansk litteratur.
Af .

Uden fast ansættelse, men med sin doktortitel i ryggen, indledte Brandes om aftenen den 3. november 1871 en forelæsningsrække på Københavns Universitet over Hovedstrømninger i det 19de Aarhundredes Litteratur. I seks akter ville han beskrive den tyske, engelske og franske litteratur i årene 1789-1848.

Udgangspunktet for forelæsningerne var den franske revolution og dens ideer om frihed, lighed og retfærdighed. Inspireret af den tyske filosof G.W.F. Hegels historietænkning ville Brandes følge, hvordan ideerne havde udviklet sig og var blevet mødt af den europæiske reaktion under opgøret efter i årene efter Napoleonskrigene. Derefter ville han skildre, hvordan litteraturen i de tre lande havde gjort op med reaktionen og i årene 1830-1848 havde fornyet den liberale tradition.

Den frie tankes endelig sejr

I Danmark var reaktionen derimod fortsat – og stivnet. Det danske samfund havde ifølge Brandes udviklet sig sådan, at det ”under Frihedens Maske bærer Tyranniets Træk”. Udfordringen bestod derfor i at sammenligne de hjemlige forhold med de europæiske og lede de moderne strømninger ind i dansk kulturliv for at standse reaktionen. Den havde haft sin historiske mission. Nu skulle Danmark bringes videre, synkroniseres og følge de europæiske hovedstrømninger. Med det mål for øje hyldede Brandes fra universitetets talerstol principperne om ”den frie Forsknings Ret” og ”den frie Tankes endelig Sejr.”

Georg Brandes flytter til Berlin

Men reaktionen havde endnu magt. Brandes blev udelukket fra en universitetskarriere, blev freelancer og bosatte sig 1877-1883 i Berlin, hvorfra han blev en kendt europæisk kritiker, der banede vej for det moderne gennembrud i dansk og nordisk litteratur, som København blev et centrum for. Det tog ti år. I en tale i 1904 pegede Brandes på, at fremskridtet i Danmark især havde udmærket sig ved antallet af stoppesteder.

Brandes’ principper for den nye litteratur

Brandes’ udgangspunkt var, at en levende litteratur kan kendes på, at den sætter Problemer under Debat. En tidssvarende litteratur skulle udtrykke det nærværende liv og forholde sig til det på nutidens vilkår. Forfatteren skulle fordybe sig i virkeligheden og gøre det med et blik for dens levende enkeltheder og problemer.

Nøglebegreber i det moderne gennembruds litteratur

Over for den konservatisme og ortodoksi, der havde behersket den nationalliberale og teologisk dominerede kultur i Danmark, stillede Brandes moderne begreber og forestillinger.

Ud fra et ’før 1870’ og ’efter 1870’ kan nøglebegreberne skematiseres således:

Før 1870 Efter 1870
idealisme realisme
metafysik positivisme
skabelsesmyte udviklingstro
åbenbaring videnskabelig årsagsforklaring
religiøs tro fornuft, erfaring, ateisme
ortodoksi og dogmer diskussion og debat
autoritet viden, kritik
moral, dyd frihed, natur
ægteskab (fri) kærlighed
patriarkat kønnenes ligeberettigelse
at indordne sig individualisme

Tematikker i litteraturen

Georg Brandes mente, at en tidssvarende litteratur skal udtrykke det nærværende liv og forholde sig til det på nutidens vilkår. Forfatteren må gå på opdagelse i den virkelighed, der foreligger, og studere den med et blik for dens levende enkeltheder og problemer. Romantikkens frie fantasi, nationalliberalismens doktriner og de teologiske dogmer blev forkastet til fordel for studium og livserfaring, det selvsete og autentiske.

Som typer inkarnerede lægen og ingeniøren den liberale, videnskabeligt funderede og fremskridtstroende individualisme. En række gennemgående tematikker i det moderne gennembruds litteratur er:

Problematiske naturer

1870’ernes og 80’ernes litteratur befandt sig i et spændingsfelt mellem en til tider illusionsløs (og evt. modløs) naturalistisk determinisme, ofte tegnet i billedet af en flanør og en liberal, fremskridtstroende individualisme, ofte inkarneret ingeniøren og lægen.

Romanen blev periodens mest udbredte genre. Gennembruddets romaner fremstår som skæve varianter af den foregående periodes dannelsesromaner, hvis trefasede grundmønster er, at hovedpersonen vokser op ’hjemme’, dernæst bryder op, sprænger sine grænser og bliver ’hjemløs’, men til sidst integrerer de nye erfaringer og i mere end én forstand kan vende ’hjem’.

Efter 1870 fremstår hovedpersonerne (som regel mænd, men i stigende grad kvinder) som ’problematiske naturer’, der aldrig når ’hjem’. Ofte forbliver de i en uopløst konflikt med normer og udfordringer i det patriarkalske samfund, så resignation, fortolkningssammenbrud, skilsmisse eller selvmord bliver resultatet.

Individualisme vs. naturalisme

I fremskrivningen af disse problematiske naturer med deres hjemløshed og resignation, blander to spor sig med hinanden. Det ene er en i udgangspunktet romantisk individualisme, mens det andet er naturalisme. De to spor spænder sig op imod hinanden, og de blander sig med hinanden.

Den romantiske individualisme, der har tråde tilbage til bl.a. Søren Kierkegaard, tegnes af Georg Brandes’ og Henrik Ibsen i forestillingen om den stærke personlighed, der – trods et meget omskifteligt liv – (for-)bliver sig selv. Disse ses i en række værker, lige fra J.P. Jacobsens Fru Marie Grubbe (1876) til Henrik Pontoppidans Lykke-Per (1898-1904).

I det andet spor, naturalismen, forstås mennesket i dets sociale kontekst og som en del af en gruppe eller et fællesskab sådan som det bl.a. ses hos Alexander Kielland, Arne Garborg og den tidlige Henrik Pontoppidan.

Realisme

Et signalord blev den realisme, der kom til at præge især prosaen, men også teateret. Realismen vil vise den faktisk foreliggende virkelighed gennem troværdige og detaljerede handlingsforløb. Handlingsforløbne er henlagt til det samtidige hverdagsliv og samfundsliv, lokaliseret i byen eller på landet, gerne med præcist opfattede interiører og naturbilleder. Dagligstuen blev teatrets foretrukne scene, hvor den fjerde væg ud mod tilskuerne, der sidder i mørke, blot er fjernet; regibemærkningerne bliver detaljerede og funktionelle.

Naturalisme

Med fremhævelse af, at mennesket er et biologisk væsen og psykologisk set et driftsvæsen, der må forstås som et produkt af arv og miljø, ses realismen ofte skærpet til naturalisme. I forhold til realismen, der tilsigter kritisk bevidstgørelse, fører naturalismens søgen efter årsagsforklaringer og nøjagtige beskrivelser af fx sygdom og død eller sociale konflikter ofte til determinisme og pessimisme.

Den unge naturvidenskabsmand og senere forfatter, J.P. Jacobsen, skrev i 1871 i en introduktion til Charles Darwins evolutionsteori og arvelighedslære: ”Vi ombytte Underets gamle Poesi med Lovbestemthedens Poesi, vi bytte en vilkaarlig, overnaturlig personlig Styrelse med en klar Naturordning.”

”Vi ombytte Underets gamle Poesi med Lovbestemthedens Poesi, vi bytte en vilkaarlig, overnaturlig personlig Styrelse med en klar Naturordning.”

Storbyen

 Albertine i politilegens venteværelse (1885-1887)
Med beskrivelser af storbyen fulgte beskrivelser af prostitutionen. Christian Krohg både skrev og malede om Albertine.
Af /Public domain, via Wikimedia Commons.

Beskrivelser af storbyen (Stockholm, København og Kristiania (Oslo)), dens flanørtyper og forskellige miljøer kom med August Strindbergs Röda rummet. Skildringer ur artist- och författarlivet (1879), Sophus Schandorphs Skovfogedbørnene (1884), Herman Bangs Stuk (1887), Holger Drachmanns Forskrevet (1890) og Knut Hamsuns Sult (1890).

Storbyens omfattende prostitution tematiseres direkte i Hans Jægers Fra Kristiania-Bohèmen (1885) og Christian Krohgs Albertine (1886), der begge blev beslaglagt, ligesom i øvrigt Herman Bangs Haabløse Slægter (1880).

Forholdsvis sent dukker det moderne livs psykiske problemer og psykiatriske behandlingsmiljøer op i letterær form, bl.a. i Amalie Skrams to romaner Professor Hieronymus og Paa Sct. Jørgen (1895), i Herman Bangs Ludvigsbakke (1896) og August Strindbergs Inferno (1897).

Kønsroller, brud og skilsmisser

Kønsrolleproblemer, brud og skilsmisser gjorde sig især gældende hos mandlige forfattere som Henrik Ibsen, J.P. Jacobsen, Holger Drachmann og Vilhelm Topsøe og kvindelige forfattere som Victoria Benedictsson (Ernst Ahlgren), Olivia Levison, Amalie Skram og Erna Juel-Hansen.

En genkommende konstellation er forholdet mellem en lidt ældre, erotisk erfaren (enke-)mand og en meget yngre, som regel helt uerfaren kvinde, der er uvidende om, hvad hun går ind til – og svigtes. Baggrunden for denne genkommende konstellation er en bornert opdragelse og et traditionelt fornuftsægteskab.

Eksemplerne strækker sig – i forskellige varianter – fra Vilhelm Topsøes Jason med det gyldne Skind (1876), over Amalie og Erik Skrams romaner og Victoria Benedictssons Pengar (1885) og Arne Garborgs Mannfolk (1886) til Herman Bangs Tine (1889) og Ludvigsbakke (1896).

Sædelighedsfejden

Diskussionen om kønsroller og dobbeltmoral spidsede især til under sædelighedsfejden (1883-1887), der blev udløst af to skuespil, Edvard Brandes’ Et Besøg (1882) og især Bjørnstjerne Bjørnsons En hanske (1883) med dets krav om ligestilling mellem mænd og kvinder i spørgsmålet om seksualmoral.

Under den intense fejde plæderede man på Brandes’ side for en mere fri seksualmoral, mens blandt andre Bjørnstjerne Bjørnson argumenterede for seksuel afholdenhed og monogami. I sommeren 1887 rejste Bjørnson Norden rundt med sit store foredrag ”Engifte og mangegifte”; støttet af Elisabeth Grundtvig blev ligestillingen her strammet til et krav om seksuel renhed for begge parter før ægteskabet.

Virkemidler og litterær teknik

Det moderne gennembruds litteratur er ofte bygget op gennem et væv af dialog og scener. Dette ses bl.a. i Henrik Ibsens banebrydende dramaer, hvor personerne kontrasterer og komplementerer hinanden, så karaktererne profileres og evt. afsløres. Handlingens, tidens og stedets enhed er stramt styret, mens den bagvedliggende historie trin for trin afdækkes i flashbacks eller glimt.

At iscenesætte en langsom afdækning af personernes motiver, moralske brist og evt. manipulation findes tilsvarende i periodens romaner, men her med udnyttelse af de karakteriserende detaljer og malende, præcise beskrivelser, som prosaen giver mulighed for og plads til. Direkte forfatterkommentarer blev luget ud og handlingsreferater reduceret.

Impressionistisk fremstilling

I Herman Bangs noveller og romaner blev den nybrydende impressionistiske fremstilling mere og mere scenisk og situativ; det var de små handlinger, bevægelser, situationer og replikker, der gav læseren adgang til en forståelse af personernes psyke. Den indre monolog, der lader personerne formulere, hvad de knap selv ved, blev her udviklet med stadig større raffinement, evt. sådan at syntaksen blev brudt op eller fragmenteret.

Grundlæggende anvendes den samme litterære teknik i periodens noveller og kortprosa, men med det gennemgående træk, at pointerne ikke lukkes og slutningerne ofte forbliver åbne.

Lyrik

Det moderne gennembrud er ikke rigt på lyrik. I de bedste digte hos J.P. Jacobsen og Holger Drachmann forlades traditionens faste strofeformer til fordel for frie ustrofiske vers, der lader en stemning i naturen eller sindet folde sig ud. Det var her 1890’ernes lyrikere (det sjælelige gennembrud) senere kunne knytte til.

Udvalg af romaner fra det moderne gennembrud

Forfatter (eller pseudonym) Titel Udgivelsesår
Vilhelm Topsøe Jason med det gyldne Skind 1876
Holger Drachmann En Overkomplet 1876
Forskrevet 1890
J.P. Jacobsen Fru Marie Grubbe 1876
Niels Lyhne 1880
Bjørnstjerne Bjørnson Magnhild 1877
Støv 1882
Det flager i byen og på havnen 1884
Sophus Schandorph Uden Midtpunkt 1878
Smaafolk 1880
Thomas Friis’ Historie 1881
Erik Skram Gertrude Coldbjørnsen 1879
August Strindberg Röda rummet 1879
Hemsöborna 1887
Tjänstekvinnans son 1887
Alexander Kielland Garman & Worse 1880
Skipper Worse 1882
Gift 1882
Herman Bang Haabløse Slægter 1880
Stuk 1887
Tine 1889
Ludvigsbakke 1896
Erna Juel-Hansen (Arne Wendt) Mellem 12 og 17 1881
En ung Dames Historie 1888
Arne Garborg Ein fritjenkar 1881
Bondestudentar 1883
Mannfolk 1886
Karl Gjellerup Germanernes Lærling 1882
Jonas Lie Familien på Gilje 1883
Kommandørens Døttre 1886
Henrik Pontoppidan Sandinge Menighed 1883
Mimoser 1886
Isbjørnen 1887
Det forjættede Land 1891-1895
Lykke-Per 1898-1904
Amalie Skram Constance Ring 1885
Hellemyrsfolket 1887-1898
Lucie 1888
Fru Inés 1891
Forraadt 1892
Professor Hieronymus 1895
Paa Sct. Jørgen 1895
Victoria Benedictsson (Ernst Ahlgren) Pengar 1885
Fru Marianne 1887
Hans Jæger Fra Kristiania-Bohèmen 1885
Christian Krohg Albertine 1886
Adda Ravnkilde Judith Fürste 1884
To Fortællinger 1884

Udvalg af noveller fra det moderne gennembrud

Forfatter (eller pseudonym) Titel Udgivelsesår
Holger Drachmann Med Kul og Kridt 1872
I Storm og Stille 1875
Vildt og tæmmet 1881
Sophus Schandorph Fra Provinsen 1876
Novelletter 1882
Sex Fortællinger 1886
Henrik Pontoppidan Stækkede Vinger 1881
Landsbybilleder 1883
Fra Hytterne 1887
Skyer 1890
J.P. Jacobsen Mogens og andre Noveller 1882
Herman Bang Præster 1883
Excentriske Noveller 1885
Stille Existenser 1886
Under Aaget 1890
Illa Christensen (F.C. van der Burgh) Skitser 1884
Erna Juel-Hansen (Arne Wendt) Sex Noveller 1885
Olivia Levison (Silvia Bennett) Gjæringstid 1881
Konsulinden 1887
Victoria Benedictsson (Ernst Ahlgren) Från Skåne 1884
Folklif och småberättelser 1887
Amalie Skram Barnefortellinger 1890
Sommer 1899
August Strindberg Giftas I-II 1884-1886

Udvalg af drama fra det moderne gennembrud

Forfatter Titel Udgivelsesår
Henrik Ibsen De unges Forbund 1869
Samfundets støtter 1877
Et dukkehjem 1879
Gengangere 1881
En folkefiende 1882
Vildanden 1884
Rosmersholm 1886
Hedda Gabler 1890
Bjørnstjerne Bjørnson En fallit 1875
Redaktøren 1875
En hanske 1883
Over ævne I 1883
Amalie Skram Agnete 1893
August Strindberg Fadren 1887
Frøken Julie 1888
Fordringsägare 1890
Edvard Brandes Et Besøg 1882

Udvalg af lyrik fra det moderne gennembrud

Forfatter Titel Udgivelsesår
Holger Drachmann Digte 1872
Dæmpede Melodier 1875
Sange ved Havet. Venezia 1877
J.P. Jacobsen Digte og Udkast 1886

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer (1)

skrev Anna Lawaetz

Hej Per Dahl
Jeg vil foreslå, at du under dramatik også sætter Emma Gads Et Sølvbryllup. Lystspil i tre Akter (1890) og Laura Kielers Mænd af Ære. Skuespil i 3 Akter (1890) blot for at få lidt flere af de vigtige kvindelige dramatikere med på listen.
Mange hilsner
Anna Lawaetz

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig