Det Nittende Aarhundrede, kulturtidsskrift, redigeret af Georg og Edvard Brandes 1874-77, med det formål at skabe et forum for det moderne gennembrud og den radikale bevægelse, efter at både presse og universitet havde frosset Georg Brandes ud pga. Hovedstrømninger. Bladet spænder indholdsmæssigt videre, end undertitlen, Maanedsskrift for Literatur og Kritik, antyder. Det kan med føje anskues som en forløber for Tilskueren (1884-1939).