Øen Isabela (Galápagos-øerne)
Isabela er den største ø i den oceaniske øgruppe Galápagos, der ligger knap 1.000 km fra Sydamerika. Øen har et areal på 4.586 km2 og er ca. 1 million år gammel. Det meste af øen er rå lavamark uden vegetation.
Øen Isabela (Galápagos-øerne)
Licens: CC BY SA 3.0
Mahé, Seychellerne
Mahé er den største ø i den kontinentale øgruppe Seychellerne. Nøgne granitklipper med spredt vegetation ses overalt i bjergene bag kysten. Seychellerne var en del af det sydlige superkontinent Gondwana indtil for 145 millioner siden.
Mahé, Seychellerne
Licens: CC BY SA 3.0

Ø-økologi er studiet af naturen på øer, dvs. ødyrs og øplanters økologi samt øernes økosystemer.

Typer af øer

Tanna m. vulkanen Mount Yasur.
Vulkanen Mount Yasur er meget aktiv, ofte med flere udbrud i timen. Den ligger på øen Tanna i Stillehavsøgruppen Vanuatu.
Tanna m. vulkanen Mount Yasur.
Licens: CC BY SA 3.0

Verdens øer inddeles i oceaniske øer og kontinentale øer. De første har aldrig haft forbindelse til et fastland, men er opstået isoleret i havet, fx ved vulkanudbrud. Kontinentale øer har derimod haft en forbindelse til et fastland (kontinent), dvs. at de i en tidligere periode har været landfaste med et fastland. Eksempler på oceaniske øer er Surtsey, Færøerne, Madeira, Kanariske Øer, Maldiverne, Krakatau og mange andre indonesiske øer (den del af Indonesien, som kaldes Wallacea), de fleste Stillehavsøer, bl.a. Galápagos, og de Små Antiller. Eksempler på kontinentale øer er Grønland, Samsø, Mallorca, Kreta, Madagaskar, det meste af Seychellerne, Bali, Borneo, New Guinea, Ny Kaledonien, New Zealand og De Store Antiller.

Oceaniske og kontinentale øer har en helt forskellig økologisk historie. De oceaniske øers natur er et resultat af dyrs og planters evne til spredning og efterfølgende kolonisering af øerne, mens de kontinentale øers natur især bestemmes af deres areal og naturen på det fastland, som øerne har været forbundet til.

Oceaniske øer

En oceanisk ø dukker op af havet, fx ved et vulkanudbrud, og begynder sit geologiske liv uden biologisk liv. Dens dyre- og planteliv bestemmes derfor af, hvilke dyre- og plantearter som spreder sig til øen, og om de efterfølgende formår at etablere sig og kolonisere den. Desuden er evolution af nye arter på øen vigtig. Den relative betydning af spredning, kolonisering og evolution varierer og er især bestemt af den enkelte øs isolation fra andre landmasser (øer eller kontinent) samt øens areal, højde, breddegrad, klima, geologiske alder og geologiske historie (fx antal vulkanudbrud).

Kontinentale øer

En kontinental ø har oprindelig været en del af et fastland og har derfor haft dettes flora og fauna; eksempelvis har Bali, Java, og Sumatra været en del af det asiatiske fastland. Ved en havstigning, fx efter sidste istid, vil et forbjerg eller et bjergområde omgivet af dale blive til en kontinental ø. På grund af sin begrænsede størrelse har den kontinentale ø færre ressourcer end sit kontinentale ophav, og især store dyrearter, som kræver store arealer og ressourcer, vil derfor uddø. En kontinental ø begynder således sit liv med en “fyldt” natur, der langsomt bliver udtyndet ved udryddelse af de større dyr. Det starter en trofisk kaskade ned gennem fødenettet; hvis fx tigeren uddør, bliver tigerens byttedyr mere almindelige, og dermed bliver byttedyrenes fødearter mere sjældne osv.

Spredning

Planter og dyr spredes til øer med havet, vinden eller i eller på fugle.

Vandspredning

Flydende frugt
Scaevola taccada er en almindelig tropisk kystplante. Dens stenfrugt består yderst af et lag luftvæv, som gør det muligt for frugten at flyde i over en måned.
Flydende frugt
Licens: CC BY SA 3.0

Frugter og frø af mange planter, især kystarter, spredes med havstrømme. Små frugter flyder pga. af vandets overfladespænding, mens større frø og frugter med hulrum eller luftvæv flyder pga. deres ringe massefylde.

Planter og dyr kan spredes til fjerne øer på naturlige "tømmerflåder", dvs. plantemateriale der driver til havs fra fx floder ved nederodering af bredderne. På tømmerflåderne kan der bl.a. være fluer og biller, men også større dyr, fx krybdyr.

Fluer og biller spredes mest med naturligt vraggods som træstammer.

Vindspredning

Smådyr (fx springhaler og bladlus), frø, svampesporer og bakterier spredes over store afstande med vinden. I 1920'erne og 1930'erne var det moderne at studere insekter i atmosfæren. Små fly blev påmonteret klæbefælder, der kunne udløses i forskellig højde og indsamle atmosfærens liv. Studiet kaldtes aerobiologi.

Piloten Charles Lindbergh var den første, der krydsede Atlanterhavet i fly. Senere foretog han sammen med sin hustru Anna en lang tur med mange stop fra New York til Grønland og videre til Europa og retur til USA. Formålet var at indsamle prøver af luftens indhold af dyr og mikroorganismer. Den amerikanske forskning ønskede bl.a. at forstå, hvordan plantesygdomme kunne spredes over store afstande.

Edderkopper kan også spredes over store afstande ved hjælp af særlige svævetråde.

Fuglespredning

Fugle og flagermus er gode langdistance-spredere. Trækfugle og strejfende fugle uden for deres sædvanlige trækruter kan bringe frø og smådyr til selv de allermest isolerede øer. Under flyvningen findes frøene i fuglenes tarmsystem eller på deres ben og fødder. Derimod spredes smådyr især gemt i fuglenes fjerdragt. Hurtigtflyvende fugle og fugle med en langsom fordøjelse er de bedste spredere.

Ikke-flyvende pattedyr, ferskvandsfisk og padder findes næsten udelukkende på klodens større landmasser; de er dårlige spredere over større havområder. En oceanisk ø får derfor en fauna af større dyr, som er domineret af fugle og krybdyr. Øen siges at have en disharmonisk fauna sammenlignet med det nærmeste fastland.

Kolonisering af oceaniske øer

Apapane & Ohia
Træet Metrosideros polymorpha/collina (hawaiiansk: Ohia lehua) med sin bestøver Himatione sanguinea (hawaiiansk: Apapane) fra Kauai, Hawaii-øerne.
Apapane & Ohia
Licens: CC BY SA 3.0

Der findes desværre kun ganske få oceaniske øer, hvis økologiske udvikling er blevet fulgt af forskerne siden deres dannelse. To berømte eksempler er den islandske ø Surtsey og den indonesiske øgruppe Krakatau, som begge har lært os meget om, hvordan øers natur bliver opbygget.

Koloniseringen af en ny oceanisk ø kan ske ad forskellige veje.

Nogle af de første kolonisatorer er bakterier, laver og alger, som danner en biofilm på overfladen af de geologisk nye kystklipper. De første koloniserende smådyr kan leve af filmen.

Opskyl af tang og andet dødt materiale (detritus) danner grundlag for en nedbryderkæde af fx detritus-ædende fluelarver, som selv bliver føde for små rovdyr som biller og edderkopper. De sidstnævnte ankommer ofte på naturlige tømmerflåder.

Enkelte højere planter kan også være blandt de første, især hvis de er strandplanter eller lavapionerer, dvs. arter, der kan gro på ung lava. Det gælder fx det smukke, rødblomstrede træ Metrosideros i Stillehavsområdet, som kan vokse på ung lava. Har øen ferskvand, vil der kunne ske en kolonisering af vandplanter og vandlevende dyr. Senere vil landfugle ankomme til øen, og de vil i deres fjerdragt og tarm have frø af planter, der kan vokse i øens indland.

Almindeligvis vil føde- og habitat-generalister kolonisere en ø før specialisterne. Desuden vil de nederste "etager" i fødenettet blive koloniseret først, dvs. først planter, dernæst planteædere osv. Øens kolonisering foregår som successioner, der især er vigtige på geologisk unge øer. Sideløbende sker der en evolution af nye arter på selve øen. På geologisk gamle øer, dvs. øer der er flere millioner år gamle, sker der en erosion og dermed en reduktion i antal levesteder. Det betyder, at artstallet falder.

Mindre rovdyr, fx insektædende fugle og firben, vil sjældent være blandt de første kolonisatorer. Hvis de alligevel ankommer til en ø før de fleste insekter, så kan de måske supplere den sparsomme insektkost med planter, og blive altædende (omnivore); et eksempel er kanarisk gransanger. Toprovdyr som rovfugle og krokodiller fra fødenettets øverste lag kræver større arealer og mange ressourcer for at kunne skaffe tilstrækkelig energi til at opretholde en stabil population. De mangler derfor ofte på små øer. Hvis et toprovdyr alligevel koloniserer en lille ø, kan der foregå en hurtig evolution mod mindre kropsstørrelse og dermed mindre behov for føde (se nedenfor). Desuden kan toprovdyret begynde at søge føde ikke blot på land, men også i det omkringliggende hav.

Bladlus kan fx ikke overleve uden deres værtsplanter. En selvbestøvende plante kan lettere etablere sig end en fremmedbestøvende plante. Den sidstnævnte kan ligesom mange dyr først formere sig og dermed etablere sig, når flere artsfæller, dvs. parringspartnere, er ankommet. Parasitter, som ofte er højt placeret i et fødenet, vil også først kolonisere en ø, når deres værter er ankommet.

Chancen for kolonisering er derfor bestemt af, om en ø har plads og føde til nye arter, dvs. om der er tomme nicher. Da pattedyr (bortset fra flagermus) vanskeligt kan kolonisere en ø, vil deres nicher på øer stå tomme. Enhver tom niche er en økologisk mulighed (engelsk: ecological opportunity) for en kolonisator eller for evolution af en ny art, der kan udfylde den tomme niche. Endelig kan en øart også udvide sin eksisterende niche med den tomme niche. Efterhånden, som den oceaniske ø bliver ældre, vil dens nicher blive fyldt ud, og det bliver mere vanskeligt for nye kolonisatorarter at etablere sig. Da en niche imidlertid ikke kun er bestemt af fysisk-kemiske forhold, men også af biologiske, vil tidligt ankomne arter danne nye økologiske muligheder, dvs. nye nicher, for senere ankomne arter; eksempelvis vil et nyetableret træ kunne blive en del af en senere ankommet planteæders niche. På sin vis forøger eller driver biodiversiteten sig selv.

Koblingen mellem ø og hav

Havfugle og havpattedyr kan fuldstændig bestemme en øs udseende. Dyrene søger føde i havet og producerer guano i deres kolonier på øen. Ø og hav bliver derfor koblet sammen til ét system af disse dyrs import af organisk stof. I guano og ådsler af havdyr lever bakterier, svampe og en del hvirvelløse dyr. Udvaskning af guano danner desuden grundlag for en vegetation af kvælstof-krævende arter, bl.a. græsser.

Især i Stillehavet er øers økologi tæt forbundet med vejr- og havstrømfænomenet El Niño, som optræder hvert 3. til 12. år. Eksempelvis får Galápagosøerne og øerne i Cortezhavet (afgrænset af Baja California og det mexikanske fastland) meget mere regn i El Niño-år end i de mellemliggende, såkaldte La Niña-år. I et El Niño-år bliver havet omkring øerne varmere, og dets produktion falder, hvilket er katastrofalt for øernes kolonier af havfugle og -pattedyr, hvis formering og overlevelse går ned. Nedbøren sætter til gengæld gang i øernes plantevækst, som igen øger mængden af planteædere og rovdyr. I de tørre La Niña år er øernes økologi derimod drevet af importen af guano fra havfugle, og den dominerende fauna bliver derfor nedbrydere.

El Niño-La Niña-svingningerne viser, hvor tæt forbundet øer er med det omkringliggende hav i deres økologi. At besøge en ø i henholdsvis et El Niño-år og et La Niña-år er som at besøge to helt forskellige øer. Generelt opfatter vi en fjern ø som et isoleret økosystem, men den skal ses som en del af et større ø-hav-system.

Øsyndromet

Den samme art eller to nærtstående arter, som er udbredt på både et fastland og en nærliggende ø, har undertiden meget forskellig økologi. Øarter kan have mere stabile populationer, større individtæthed og kropsvægt, langsommere individudvikling og kønsmodenhed, højere overlevelse og maksimumalder og endelig mindre formering, spredning, frygt og aggression end populationer af samme art på fastlandet. Disse træk hos øarter kaldes samlet for øsyndromet. Den enkelte øart har dog sjældent mere end nogle få af trækkene i øsyndromet. At fjerntbeslægtede arter i samme miljø (her øer) udvikler ens træk kaldes evolutionær konvergens.

Overlevelsen hos ødyr er ofte flere gange højere end hos fastlandsslægtninge. Eksempelvis har anolerDe Store Antiller en overlevelseschance på 10-50 % årligt, mens chancen er helt nede under 1 % for anolerne på det mellem- og sydamerikanske fastland.

Sammenlignet med fugle på fastlandet viser øfugle af samme eller nærtstående art desuden oftere en større yngelpleje. Eksempelvis kan begge forældrefugle deltage, eller der kan endda være tale om yngelpleje, hvor ikke blot forældrene, men også tidligere kuld af unger deltager (kooperativ formering). Desuden er æggenes vægt undertiden større hos øfugle end hos nærtbeslægtede fastlandsfugle. Der er her tale om træk, der øger ungfuglenes overlevelse.

Den økologiske baggrund for evolutionen af trækkene i øsyndromet er især mindre prædation, hvilket medfører, at en øpopulation af et potentielt byttedyr opnår en højere vækst. Artens populationsstørrelse kan nærme sig bærekapaciteten (K, carrying capacity), dvs. det maksimale niveau under de givne ressourceforhold. Man siger derfor, at individer af øarter er under K-selektion. På fastlandet er der derimod flere rovdyr og dermed en ringere overlevelseschance for byttedyr. Der vil derfor være selektion for en hurtigere livscyklus, dvs. hurtig individudvikling, tidlig kønsmodenhed og øget formering. Et individ med en kort generationstid er mindre udsat for prædation end et individ med en lang generationstid. Denne type selektion kaldes r-selektion. K og r er vigtige beskrivende parametre for en population – henholdsvis dens habitats bærekapacitet og middelreproduktionsraten for et individ i populationen (se Lotka-Volterra-ligningerne).

Øreglen

Dronte
Dronter æder frugter i en skov på Mauritius.
Dronte
Licens: CC BY SA 3.0

Et særligt iøjnefaldende træk i øsyndromet er ændringer i kropsstørrelsen hos ødyr. Store fastlandsdyr ankommet til øer kan blive mindre (nanisme), mens små fastlandsdyr kan blive større (gigantisme). Denne generalisering kaldes øreglen. Den gælder i visse tilfælde også for hvirvelløse dyr, og den gælder både for nulevende og uddøde dyr.

Årsagerne til evolution af en anden kropsstørrelse på øer er især fravær af rovdyr. Levedygtige bestande af rovdyr kræver større areal end planteædere af tilsvarende størrelse. På små øer kan større rovdyr derfor ikke opretholde en population, der er så stor, at arten er beskyttet mod indavl og tilfældig uddøen i tilfælde af katastrofer.

Ødværge

Kæmpekanin

Rekonstruktion af den uddøde kæmpekanin sammen med en nulevende europæisk kanin (Modificeret efter Quitana, J. o.a. 2011. J. Vertebr. Paleontol. 31:231-240).

Kæmpekanin

Den måske mest ekstreme formindskelse i kropsstørrelse ses hos den nu uddøde dværgelefant Palaeoloxodon falconeri fra øen Sicilien. Den vejede mindst 20 gange mindre end sin nære, uddøde fastlandsslægtning, den 8 tons store Phalaeoloxodon antiquus. Der er dog mange andre eksempler på ødværge, bl.a. dværghjorte, dværgdovendyr og dværgflodheste; selv dværgmennesker. På den indonesiske ø Flores er der fundet rester af et 1 meter højt menneske, som levede for 17.000 til 95.000 år siden. Denne Homo-art kaldes for Flores-mennesket eller populært for hobbitten. Måske forsvandt det sammen med andre af øens dyr pga. store vulkanudbrud. Flores-mennesket levede sammen med en kæmperotte, en dværg-stegodon (en elefantslægtning), en kæmpeskildpadde, en næsten 2-meter høj kæmpemarabustork, der måske ikke kunne flyve, og endelig komodovaranen. Det lille Flores-menneske er en undtagelse, fordi det levede sammen med store rovdyr.

På grund af manglen på rovdyr bliver små pattedyr ikke blot større på øer, de kan også udvikle en mindre hjerne og ringere sanser (hørelse, syn) og blive mindre mobile. Det sidste ses bl.a. hos den uddøde, 12-kg store kæmpekanin (Nuralagus rex) fra Menorca. Nulevende dyr på øer uden fjender kaldes ofte for "tamme" eller "naive", fordi de ikke udviser frygt for mennesket og andre nye fjender som hund, kat, rotte og mus. Det er måske også årsagen til, at ødyr er blevet udryddet af forhistoriske mennesker, fx er mange rovdyr-naive fuglearter på Stillehavsøerne blevet udryddet af polyneserne i løbet af de sidste 2.000 år.

Økæmper

Santa Fe land iguana
Santa Fé-leguan (Conolophus pallidus) er en øgleart, der kun lever på Galápagos-øen Santa Fé. Den kan blive næsten 1 m lang, veje op til 11 kg og er et eksempel på en øgigant, dvs. et stort ødyr, der stammer fra en lille fastlandsart. Dens udvikling er langsom, og den har kun få prædatorer som ung og formodentligt ingen overhovedet som voksen.
Santa Fe land iguana
Licens: CC BY SA 3.0

Den måske mest ekstreme vækst i kropsstørrelse hos ødyr ses hos den nu uddøde kæmpespidsmus (Deinogalerix sp.) fra den italienske Adriaterhavshalvø Gargano, som i perioder har været ø. Spidsmusen vejede over 100 gange mere end en uddød fastlandsslægtning Parasorex socialis.

Da pattedyr stort set ikke kan kolonisere fjerne oceaniske øer, ses nulevende, men især uddøde arter af ødværge og økæmper blandt pattedyrene kun på kontinentale øer nær et fastland. På fjerne, oceaniske øer er der derimod mange eksempler på øreglen blandt fugle og krybdyr, fx kæmpepapegøjer, kæmpeduer (dronte) og kæmpegekkoer. Blandt hvirvelløse ødyr møder vi også kæmper inden for bl.a. græshopper, biller, guldsmede og bier.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig