Et fødenet er føderelationerne mellem organismerne i et økosystem. Et fødenet er først og fremmest en funktionel oversigt over transportveje for organisk bundet energi og næringsstoffer i et økosystem. Et naturens "vejkort" over transporten af organisk materiale. Et fødenet er et eksempel på et økologisk netværk.

Autotrofe og heterotrofe arter

Organisk materiale dannet af planter og visse bakterier (autotrofe organismer) kaldes primærproduktion. Det udnyttes af dyr, men også af svampe og bakterier (heterotrofe organismer). Disse organismer bruger det organiske materiale til deres vækst og formering, den såkaldte sekundærproduktion. Både autotrofe og heterotrofe organismer er derfor alle producenter, mens de heterotrofe organismer, der får energi ved at ernære sig af andre organismer, tillige er konsumenter. Sekundærproduktionen udnyttes af dyr, svampe og bakterier; på denne måde transporteres energi og næringsstoffer bundet i organisk materiale op gennem fødenettets konsumentled.

Fødekæder og trofiske niveauer

Forenklet fødenet bestående af en grøn og brun del. De to dele har henholdsvist levende og dødt organisk materiale, som deres udgangspunkt. Pilene angiver det organiske stofs transportveje i fødenettet.

Planter er udgangspunkt for kæder af konsumenter, såkaldte fødekæder. Eksempler er: egeblad, der ædes af frostmålerlarve, der ædes af musvit, der ædes af spurvehøg; eller frø af nåletræer —> egern —> skovmår. En fødekæde, hvor første konsumentled udnytter levende plantevæv, kaldes en græsningskæde eller "grøn" fødekæde. Enhver plantedel, fx blad eller frø, kan være udgangspunkt for flere kæder. Organismer på samme trin i fødekæderne tilhører samme næringstrin eller trofisk niveau: grønne planter på trofisk niveau 1; planteædere på niveau 2; rovdyr på niveau 3 osv. Planteædere (herbivorer) er fødeemner for rovdyr (predatorer, carnivorer), som udgør andet konsumentled i de "grønne" fødekæder. Det gælder fx musvitten i ovennævnte eksempel, men den er selv et muligt byttedyr for endnu større rovdyr.

I praksis er det vanskeligt at skelne skarpt mellem konsumentleddene/de tropiske niveauer. Dyr indtager nemlig ofte blandet kost, og sammensætningen kan skifte med årstid og levested. Hvis dyr æder både plante- og dyremateriale, dvs. føde fra mindst to tropiske niveauer, kaldes de “altædende” (omnivore), fx ørentvist, grævling og mennesket. Mange rovdyr nedlægger ethvert byttedyr, de kan overmande; der er derfor ofte en vis relation mellem størrelsen af byttedyr og rovdyr. Rovdyr har altid tilpasninger, der øger byttefangstens effektivitet såsom skarpe sanser, hurtighed, særligt udviklede griberedskaber eller munddele, hensigtsmæssig fangstteknik og lignende. Fødekæder rummer også snyltende dyrearter, parasitter, der lever af den levende værts væv, legemsvæsker eller tarmindhold.

Nedbryderkæder

Det meste plantemateriale, især i landøkosystemer, bliver ikke ædt af planteædere, men dør forinden. Det bliver i stedet udnyttet og nedbrudt af konsumenter. Det gælder især bakterier, svampe og talrige smådyr i jord etc. Sådanne organismer kaldes nedbrydere (detrivorer), og en fødekæde med dødt organisk materiale (detritus) som udgangspunkt og nedbrydere som første konsumentled kaldes en nedbryderkæde, detrituskæde eller "brun" fødekæde. Detritus er rester af døde planter, dyr og mikroorganismer.

Levende og dødt plantemateriale har ikke samme kemiske sammensætning. Fx er nyfaldne bøgeblade fattig og næsten ufordøjelig kost for de fleste dyr, men de bliver mere attraktive, når de er angrebet af bakterier og svampe. Så begynder tusindben, bænkebidere, mider, regnorme og andre at findele og konsumere materialet. Mange af disse dyr æder ikke selektivt. De konsumerer hele bladmaterialet, men fordøjer primært den mikroflora og -fauna, der findes derpå. Sådanne detrivorer er udbredte i alle økosystemer, og de er nærmest altædende og derfor vanskelige at indplacere på et præcist trofisk niveau. De første konsumentled i nedbryderkæder består af meget små organismer, og deres fjender i de følgende konsumentled er gennemgående kun lidt større end deres byttedyr. Derfor består nedbryderkæder ofte af mange led.

Diætbredde: kræsne arter og altædende arter

Alle dyr, uanset om de er planteædere eller rovdyr, stiller stort set samme krav til fødens kemiske hovedbestanddele, fx tilstedeværelse af kulhydrater, aminosyrer og fedtsyrer, der er byggesten i alle levende organismers celler. Derimod er der store forskelle i fødevalget. Nogle planteædere accepterer mange plantearter som føde, de er fødegeneralister (polyfage), mens andre er meget kræsne og holder sig til en enkelt planteart, de er fødespecialister (monofage). Mange dyr lever af blade, mens andre fx er frøædere (granivorer). Sådanne fødespecialiseringer hænger sammen med særlige tilpasninger i arternes bygning (fx munddele), fysiologi eller adfærd.

Relationer mellem fødekæder

I alle økosystemer findes mængder af fødekæder med et varierende antal led. Mellem fødekæder findes talrige interaktioner, fx kan både rovdyr og planteædere være bredspektrede i fødevalg og dermed bidrage til at koble kæderne sammen til fødenet. Afbidte bladstumper, ekskrementer og døde planteædere og rovdyr ender som føde for nedbrydere, der igen kan blive bytte for græsningskædernes rovdyr. Generelt er de grønne og brune fødekæder forbundet, men vores viden om organismernes fødevalg og de fødemæssige relationer mellem organismer i naturen er oftest beskeden. Det er et stort arbejde at observere et fødenets mange interaktioner i naturen. Derfor er næsten alle kendte fødenet mangelfulde. Et vigtigt værktøj i vores forståelse af fødenets struktur og dynamik er økologisk netværksanalyse.

Fødepyramider

Fødekædernes struktur mht. trofiske niveauer kan anskueliggøres i form af fødepyramider. Det er en almindelig iagttagelse, at mange fødekæders planteædere er forholdsvis små, men kan forekomme i stort antal. På de følgende konsumenttrin tiltager legemsstørrelsen, mens individantallet aftager. De rovdyr, der udgør sidste konsumentled, er meget fåtallige. Optælles alle individer pr. fladeenhed (fx pr. m2) på hvert næringstrin, kan en talpyramide konstrueres. Størrelsen af de vandrette blokke angiver individantallet i hvert konsumentled. Talpyramider kan imidlertid også antage andre former end den normale. Når fx en parasitfødekæde præsenteres i pyramideform, bliver resultatet en omvendt talpyramide. I talpyramider er individtallene gjort op uden hensyn til, at størrelsen af fx planteædere kan variere fra bladlus til store pattedyr. I stedet kan pyramidekonstruktionen baseres på biomasse (individantal × gennemsnitsvægt) pr. fladeenhed, en såkaldt vægtpyramide eller biomassepyramide. Pyramideformen afspejler, at en stor plantebiomasse kun kan ernære en mindre planteæderbiomasse, der igen opretholder en endnu mindre rovdyrbiomasse.

Såvel tal- som vægtpyramider er imidlertid øjebliksbilleder, der ikke tager hensyn til tidsfaktoren og organismernes produktionsevne. Fx lever mikroskopiske alger kort, men har mange generationer pr. vækstsæson og dermed høj biomasseproduktion pr. tidsenhed. I et sådant tilfælde vil en vægtpyramide antage omvendt pyramideform.

Den økologiske funktion af de enkelte konsumentled i en fødekæde illustreres imidlertid bedst af en energipyramide, hvor hver af de vandrette blokke opsummerer den totale energimængde, der er udnyttet af organismerne på det pågældende trofiske niveau pr. areal- og tidsenhed.

På hvert af næringstrinene i en fødekæde tabes energi, bl.a. i form af varme og dødt organisk materiale. Den potentielle energimængde, der på hvert næringstrin er til rådighed for det følgende trin, vil derfor aftage op gennem en fødekæde, hvilket også kommer til udtryk i energipyramidens trappeform. Den mindre potentielle energimængde, der er til rådighed i en fødekædes øverste led, medvirker til at begrænse antallet af mulige konsumentled i en fødekæde. Energi- og stoftransport gennem et økosystems fødekæder og -net er meget komplicerede. Indkredsning af de vigtigste transportveje og kvantificering af energiomsætningen på de enkelte trofiske niveauer er imidlertid en forudsætning for at forstå, hvordan et økosystem fungerer.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig