Hos kodriver (Primula spp.) sidder kort- og langgriflede blomster på forskellige planter. I den kortgriflede blomst sidder støvknapperne højt placeret over den midtstillede frugtvej (støvfang, griffel og frugtknude). I den langgriflede er griflen forlænget, og støvknapperne sidder under støvfanget. Sammen med forskelle i pollens og støvfangs overflade hindrer bygningsforskellene selvbestøvning: Blomstens eget pollen kan ikke fæstnes og spire på støvfanget, og pollen fra hver af de to blomstertyper afsættes på forskellige steder på besøgende insekter, hvilket letter overførsel til den anden type, men besværliggør overførsel til egen type.

.

Bestøvning er overførsel af pollen (blomsterstøv) fra blomsters støvknapper til deres støvfang. Bestøvning sker oftest vha. dyr eller vind og er sammen med den efterfølgende befrugtning og frøsætning en afgørende del af enhver plantes livscyklus.

Faktaboks

Også kendt som

pollination

Pollen overføres enten 1) mellem knap og fang inden for samme blomst (selvbestøvning, autogami), 2) mellem blomster på samme plante (hjemmebestøvning, geitonogami) eller 3) mellem forskellige planter (fremmedbestøvning, krydsbestøvning, allogami). Selv- og hjemmebestøvning kan begge resultere i selvbefrugtning og er genetisk set det samme, men økologisk er der forskel på alle tre bestøvningsformer.

Selv- og fremmedbestøvning

"Det ser ud som om, naturen ikke ønsker, at blomsterne skal bestøves med deres eget pollen", skrev Christian Konrad Sprengel, blomsterøkologiens grundlægger, i 1793. Senere, i 1876, viste Charles Robert Darwin, at fremmedbestøvet afkom klarer sig bedre end selvbestøvet afkom, når det fx gælder spireevne og vækst; siden har fordele og ulemper ved selvbestøvning i modsætning til fremmedbestøvning været debatteret i botanikken.

Fremmedbestøvning giver et genetisk varieret afkom, der kan udnytte flere forskellige dele af miljøet og derfor konkurrerer mindre indbyrdes. Samtidig undgås indavl, og der opstår afkom med sjældne genotyper, dvs. sjældne kombinationer af gener, som i mindre grad rammes af de sygdomme, der angriber de andre individer med mere almindelige genotyper. Ukrudt sætter ofte mange frø ved selvbestøvning; dette sammen med en kort generationstid gør, at ukrudt hurtigt kan udvikle store bestande. Mange planter sætter endda frø helt uden befrugtning (fx ved apomiksis eller parthenokarpi); en af dem er mælkebøtte.

Fremmedbestøvede planteslægter har ofte enkelte arter, der selvbestøver. Disse kan have mindre og færre blomster, færre pollenkorn pr. frøanlæg, ingen nektar og mindre afstand mellem knapper og fang; til gengæld sætter de ofte flere frø pr. frugt end deres fremmedbestøvede slægtninge. En arts bestøvningsmåde varierer fra sted til sted og er under indflydelse af miljøet; en planteart er derfor sjældent enten fremmed- eller selvbestøvende, men i stedet mere eller mindre fremmed-/selvbestøvende.

Specielt for fremmedbestøvede arter kan pollen og frøanlæg adskilles i tid og rum. De to køn i blomsten kan modnes på forskelligt tidspunkt (dikogami), oftest modner knapperne før fanget (protandri, førsthanlighed, modsat protogyni, førsthunlighed). De to køn kan også være adskilt rumligt i blomsten (herkogami), dvs. de kan sidde forskellige steder. Dikogami og herkogami mindsker graden af selvbestøvning og risikoen for, at blomstens eget pollen skal besætte fanget og dermed hindre fremmed pollen adgang til frøanlæggene.

Kønssystemer

Omkring 10 % af verdens plantearter har kun énkønnede blomster, dvs. hanblomster uden frøanlæg og hunblomster uden pollen. Begge blomster kan sidde på samme plante (enbo, monøci), fx hos eg og majs, eller de kan sidde på henholdsvis han- og hunplanter (tvebo, diøci), fx spinat og pil; hos disse er selvbestøvning selvfølgelig umulig. Flere andre kønssystemer kendes hos planter, fx gynodiøci (både hun- og tvekønsindivider af samme art, fx hos timian) og heterostyli. Enkelte tveboarter kan skifte køn, labilt køn, fx under sygdom og ekstreme miljøændringer; hos dagpragtstjerne får en svampesygdom hunplanterne til at udvikle støvdragere, og hunlige spinatplanter bliver til hanner ved tørke.

Selvbestøvningen kan reguleres ved selv-uforenelighed (selvinkompatibilitet), hvor selvbefrugtningen hindres biokemisk på fanget, i griflen eller ved frøanlægget. Også imellem individer betyder anlæggene for uforenelighed meget for, hvilke krydsbestøvninger der kan forekomme. Foreneligheden, eller graden af denne, afgøres ofte af et eller flere gener hos forældreplanterne, og generne nedarves på normal vis til afkommet.

Evolution

Hos mange planter overføres pollen vha. insekter, der besøger blomsten for fx at suge nektar.

.

De tidligste planter var vindbestøvede. I Karbon, for ca. 350 millioner år siden, åd insekterne pollen og frøanlæg, men var måske også de første bestøvere. Biller optrådte i Perm (for ca. 290 millioner år siden), og frøanlæggene måtte nu beskyttes mod billernes gnavende munddele – bl.a. ved hjælp af frugtblade. Støvfanget på den lukkede frugt blev samtidig en "arena", hvor pollen fra forskellige planteindivider (fædre) konkurrerede om adgang til frøanlæggene, og hvor hunnen kunne udvælge pollen med gunstige genotyper (ved seksuel selektion og pollenkonkurrence). Hunnen fik derfor på et tidligt tidspunkt under befrugtningsprocessen indflydelse på afkommets kvalitet. Først i Kridt (for mellem 140 og 65 millioner år siden) opstod de dækfrøede planter, og de første blomsterfossiler, der antyder eksistensen af specialiserede bestøvere, er fra Eocæn for ca. 50 millioner år siden. Fossiler af sommerfugle og bier kendes fra hhv. Kridt og Oligocæn; hermed begyndte de dækfrøedes evolution for alvor.

Vind- og vandbestøvning

De fleste dækfrøede planter bestøves af dyr, hovedsagelig af insekter (entomofili); færre har vindbestøvning (anemofili) eller vandbestøvning. Vindbestøvning findes hos gamle plantegrupper, fx gran, og moderne dækfrøede, fx græsser, der nedstammer fra insektbestøvede forfædre. Vindbestøvede planter har meget pollen pr. frøanlæg, tørt pollen, stort støvfang, svage farver og ingen nektar eller duft. Kun få vandplanter har undervandsbestøvning, fx ålegræs; hos en del vandplanter sker bestøvningen i stedet på vandoverfladen.

Dyr som bestøvere

Bestøvning
En flagermus af arten Leptonycteris yerbabuenae (bladnæse) bestøver en blomstrende saguarokaktus (Carnegiea gigantea) i Mexico.
Bestøvning
Af /Photo Researchers/Ritzau Scanpix.

Hundredtusindvis af insektarter, over 1.000 fuglearter, måske 200 pattedyrarter og over 100 arter af øgler henter føde i blomster – især nektar og pollen. Derved kommer de fleste også til at fungere som bestøvere.

Flagermusbestøvning

Kigelia africana, flagermusblomst
Det afrikanske pølsetræ (Kigelia africana) har blomster med flere træk, der lokker flagermus, især flyvende hunde, på besøg. Den meget lange blomsterstilk fx gør det lettere for de store flagermus at lande ved blomsten.
Kigelia africana, flagermusblomst
Licens: CC BY SA 3.0

Flagermus er et eksempel på en vigtig bestøvergruppe. De bestøver ikke blot mange vilde planter, men også nytteplanter som mango og banan.

Det globale antal flagermusarter er 1.399, men vi kender kun føden for 905 arter. Omkring 70 % af disse æder især insekter, 22 % æder især frugt, og 8 % (71 arter) æder især nektar, pollen og andre blomsterdele. Desuden er der tre arter af vampyrflagermus, der lever af blod fra hvirveldyr.

27 af de 71 arter lever kun af blomsterføde, mens 94 af de insekt- og frugtædende arter også engang imellem kan besøge blomster. Det betyder, at 165 arter (71 + 94) mere eller mindre lever af blomsterføde.

De 165 arter er alle flyvende hunde (familie Pteropodidae) eller bladnæser (familie Phyllostomidae) på nær seks arter som tilhører andre familier af flagermus. De flyvende hunde lever af planteføde: frugt, blomster og blade. De findes i Afrika, Asien, Australien og på mange oceaniske øer. Bladnæserne er amerikanske og lever af insekter, frugt og blomster. De bestøver flere hundrede plantearter, især bælgplanter, kaktus, medlemmer af ananasfamilien og klokker. Mange af disse planter har en række fælles blomstertræk, fx stor blomst, kraftig bygning, lyse, brune og violette kronfarver, en svovlholdig lugt, store mængder af nektar og pollen samt blomster, der er åbne om aftenen og natten. Blomster med i hvert fald nogle af disse træk kaldes for flagermusblomster. Trækkene anses for at være tilpasninger til flagermusbesøg. Flagermus besøger dog også mange andre blomster, og der er også andre dyr, der besøger flagermusblomster.

Flagermusbestøvning har været ukendt i Europa, men for nylig er flagermusbestøvning blevet observeret på Tenerife i De Kanariske Øer.

Belønninger til bestøverne

Hos flueblomst (Ophrys insectifera) kan blomstens læbe overfladisk minde om en hveps, og øverst sidder to sammenrullede kronblade, der ligner et par følehorn. Bestøvningen varetages af hanner af gravehvepsen Argogorytes mystaceus, som tiltrækkes af duftstoffer fra blomsten, der har samme kemiske sammensætning som dem, hvepsehunnerne udsender.

.

Nektar udskilles fra kirtler (nektarier) i blomsten og er en vandig opløsning af sukkerstoffer med små mængder proteiner, organiske syrer o.a. En del planter har nektarier andre steder, fx på bladstilke (kirsebær); nektaren herfra drikkes af myrer, som til gengæld fjerner bladædende insektlarver.

Visse planter som valmue og rose danner slet ikke nektar, men kun pollen. Pollen indeholder olie eller stivelse og kan findes i klumper, der samlet overføres til fanget; fx har orkidéer al deres pollen i nogle få pollensække (pollinier, pollenkøller), som overføres af insekter, fx fastklæbet på panden. Bier indsamler pollen til deres yngel, mens andre insekter æder pollen.

Nogle insekter, fx figenhvepse, parrer sig og lægger æg i blomster og bestøver dem samtidig; hver enkelt art figenhveps er afhængig af én art figen. Også andre insekter udnytter blomsterne som føde til deres larver, men bestøver blomsterne under æglægningen; planten "betaler" for bestøvningen med noget af sit eget afkom. Visse orkidéer lokker haninsekter til ved med blomsten at efterligne insekthunners udseende og dufte, deriblandt kønshormoner.

Nytteplanter

Flere afgrøder i jordbruget bestøves af insekter, fx raps og æble, andre vindbestøves, fx rug og sukkerroe eller er som byg delvis selvbestøvende. Ved rapsmarker udsættes stader med honningbier, hvilket øger udbyttet af rapsfrø og disses kvalitet.

I dag findes honningbier over store dele af Jorden, og mange steder har honningbier udkonkurreret de lokale biarter. Andre arter, fx bladskærerbier og humlebier, anvendes i lille skala til andre afgrøder, i dette tilfælde henholdsvis lucerne og drivhustomat.

Sjældne planter og nye gener

Viden om planternes bestøvningsforhold er uvurderlig i bevaringsarbejdet, idet mange plantearter bl.a. er truede af en for ringe frøsætning. Dette kan skyldes mangel på de rette bestøvere i de oftest små og stærkt opdelte plantepopulationer, sådan som de typisk findes i vores kulturlandskab.

Også ved udsætninger af genetisk modificerede afgrøder er viden om deres bestøvning vigtig; gener kan spredes med pollen, som ofte vil kunne befrugte frøanlæggene hos beslægtede vilde planter; på den måde kan fx sukkerroer krydses med slægtningen strandbede.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig