Fattigdom er mangel på materielle ressourcer. Man skelner mellem absolut fattigdom og relativ fattigdom. Absolut fattigdom betyder ifølge Verdensbanken, at en person har mindre end, hvad der svarer til 1,9 US-dollars (ca. 13 danske kr. i januar 2024) til rådighed om dagen. Relativ fattigdom er, at en person har en indkomst efter skat, der er mindre end halvdelen af det beløb, en person i midten af indkomstfordelingen har til rådighed i det land, hvor vedkommende bor.

Bekæmpelsen af fattigdom er et af FN’s verdensmål. Det er udtryk for, at fattigdom både i den rige og i den fattige del af verden anses for at være et væsentligt socialt problem. Der er således en form for international konsensus om, at fattigdom er skadelig for mennesker. Men der er samtidig i et velfærdssamfund som det danske stor uenighed om, hvornår man er fattig, hvad årsagerne til fattigdom er, og hvordan man bekæmper fattigdom.

Fattigdom som socialt problem

Fattigdom i Danmark har længe været betragtet som et socialt problem. Det skyldes, at materiel mangeltilstand i mange århundreder er blevet oplevet som uacceptabel i Danmark. Der har eksisteret forskellige former for fattigforsorg, men det har gennem tiderne været forskellige instanser, der tog sig af de fattige.

Synet på fattigdomsproblemet har desuden været præget af forskellige ideologiske opfattelser af, hvad der var årsagerne til det. Man har forholdt sig til, om den fattige var værdigt trængende, hvilken form for hjælp man skulle være berettiget til, og hvor høj ydelsen skulle være.

Naturalieforsorgen

I middelalderen var det kirken, og efter 1522 også staten, der iværksatte forskellige indsatser for at afbøde virkningerne af fattigdom. Hensigten var at give husly, tøj og mad – altså naturalier – samt opdrage de fattige til at blive selvforsørgende og sørge for, at de ikke forstyrrede den offentlige orden eller moral.

Socialreformen af 1933

I perioden fra 1800 blev fattigvæsenet både i byerne og på landet mere ensartet organiseret, og gradvis blev naturalieforsorg (mad, tøj og husly) afløst af pengeunderstøttelse. I forbindelse med K.K. Steinckes socialreform i 1933 fik man en samlet lovgivning om støtten til fattige i ”Lov om offentlig forsorg”.

Denne lov gjorde, at man som fattig kunne modtage økonomisk hjælp uden tab af stemmeret, og støtten blev ensartet. Fra 1933 til 2011 var understøttelsen af de fattige et centralt led i socialpolitikken og faldt derfor inden for Socialministeriets område. Fokus var først og fremmest at afbøde virkningerne af fattigdommen gennem tildeling af forsørgelsesydelser, der skulle give dem uden andre forsørgelsesmuligheder et værdigt liv.

Bistandsloven i 1976

Fra Bistandslovens ikrafttræden i 1976 blev den økonomiske hjælp udmålt efter de fattige familiers behov, så en tryg tilværelse blev sikret, selvom man ikke kunne arbejde. Senere lovændringer i 1980’erne og fremad førte til, at der blev indført en række faste takster, der i mange tilfælde var betydelig lavere end den behovsudmålte hjælp.

Paradigmeskiftet fra 2000-tallet

Omkring 2000 opstod der større og større uenighed om, hvad der var målet med forsørgelsesydelserne. Liberale og borgerlige partier mente, at forsørgelsesydelserne skulle være så lave, at de gav et stort incitament til at finde arbejde. Partierne til venstre for midten mente derimod, at forsørgelsesydelserne skulle sikre tryghed og trivsel i familierne.

Den borgerlige og liberale tankegang er siden gradvis blevet den dominerende. Det har bl.a. givet sig udslag i, at forsørgelseslovgivningen siden 2011 har ligget i Beskæftigelsesministeriet, og fokus har været på at øge arbejdsudbuddet gennem at nedsætte taksterne for kontanthjælp.

Absolut fattigdom

Man bruger begrebet absolut fattigdom til at beskrive den fattigdom, hvor mennesker mangler helt basale fornødenheder som mad og adgang til rent drikkevand. Verdensbanken definerer absolut fattigdom ved, at en person har mindre end 1,9 US-dollars (ca. 13 danske kr. i januar 2024) om dagen. Verdensbanken betegner denne situation som ekstrem fattigdom.

Anvendelse af begrebet absolut eller ekstrem fattigdom bruges til at vise omfanget af materiel nød på globalt plan. Efter FN’s skøn lever ca. 10 % af verdens befolkning i ekstrem fattigdom. I 1990 var andelen af fattige i verden ca. 30 %.

Grundydelserne i Danmark er af en sådan størrelse, at det ikke giver mening at bruge fattigdomsgrænsen på 1,9 US-dollars om dagen.

Relativ fattigdom

I et velfærdssamfund som det danske giver det kun mening at se på fattigdom som et fænomen, der opdages og opleves, når man sammenligner sig med andre mennesker i samme samfund.

Spørgsmålet er: Kan man gøre de ting og deltage i de aktiviteter, der betragtes som selvfølgelige i det pågældende samfund? Eller er man udelukket fra disse ting?

Der findes forskellige tilgange til at opgøre omfang og karakter af den relative fattigdom. Således tager nogle definitioner udgangspunkt i, hvordan de fattige oplever situationen (subjektiv fattigdom), hvad man må undvære (afsavn), eller hvad man ikke kan deltage i (eksklusion). Det er dog mest almindeligt at bruge en ren økonomisk definition. Det skyldes, at en opgørelse i penge giver en mere entydig og præcis mulighed for at sammenligne fattigdom fra område til område og over tid.

Der findes forskellige økonomiske definitioner. To af de mest anvendte er:

  • Halvdelen af medianindkomsten, som er OECD's definition på fattigdom.
  • Risiko for fattigdom (risk of poverty), som er EU's fattigdomsgrænse.

Halvdelen af medianindkomsten

Denne definition anvendes af OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development). Det er samtidig den hyppigst anvendte fattigdomsdefinition. Ifølge den er personer eller husstande, som har en indtægt, der er mindre end halvdelen af medianindkomsten, fattige.

Når man anvender medianindkomsten, betyder det, at man tager udgangspunkt i den person, der ligger i midten af indkomstfordelingen, og at man så betragter alle, der har mindre end halvdelen af denne ”midterpersons” indtægt, som fattige. Når man anvender medianindkomsten, er grænsen mellem fattige og ikke fattige (fattigdomsgrænsen) altså halvdelen af den typiske indbyggers indtægt.

Hvis man anvendte gennemsnitsindkomsten, ville en stor stigning i indkomsterne for den rigeste del af befolkningen automatisk betyde, at der ville blive flere fattige. Et fald i indkomsten også for de fattigste ville omvendt betyde, at antallet af fattige ville blive mindre. Begge dele virker ulogisk, da fattigdomsgrænsen skal fastsættes i forhold til, at det er en indtægt, der er langt lavere end, hvad der er det typiske i samfundet.

Selvom det er svært at argumentere for, at præcis halvdelen af medianindkomsten er den mest relevante fattigdomsgrænse, er det en fordel, at alle bruger den samme definition. Det gælder både, når man sammenligner fattigdommen i de enkelte lande, og når man i det enkelte land følger udviklingen i antallet eller andelen af fattige. Derfor anvendes halvdelen af medianindkomsten som fattigdomsgrænse i denne artikel.

Risiko for fattigdom

I EU’s opgørelser af fattigdom opereres der med en fattigdomsgrænse på 60 % af medianindkomsten, kaldet risiko for fattigdom (risk of poverty). Dvs. en grænse, der betyder, at landene får en betydelig højere andel af fattige.

Betegnelsen risiko for fattigdom har dog det problem, da den ikke tydeliggør, hvornår man så faktisk er fattig. Den angiver kun, at man med en indtægt under denne grænse skulle være i fare for senere at blive fattig.

Fattiges forbrugsmuligheder og afsavn

Mange undersøgelser tegner et billede af den fattigdom, der forekommer i et bestemt land, region eller kommune. Her beskrives omfanget af fattigdommen. Andre undersøgelser beskriver fattiges afsavn, og i en del tilfælde også, hvilke konsekvenser fattigdommen har for individer og familiers livskvalitet.

Det er således almindeligt i analyser at beskrive følgende aspekter af fattigdom:

Fattigdommens udbredelse

Fattigdommens udbredelse kan angives som antallet af fattige. Men bedst opgøres den som en fattigdomsrate (se figur 1) – altså som den procentdel af befolkningen, der har en indtægt under fattigdomsgrænsen. Den kan også opgøres for bestemte grupper i samfundet. I mange undersøgelser har der været fokus på børnefattigdommens udbredelse og udvikling over tid.

Fattigdom
Figur 1. Fattigdomsraten opgjort som den procentandel af befolkningen, der falder under fattigdomsgrænsen.
Fattigdom
Af .
Licens: CC BY NC ND 4.0

Fattigdommens dybde

Fattigdommens dybde (gap of poverty, se figur 2) benyttes også, når man skal beskrive og analysere fattigdommen i et samfund. Det er nemlig vigtigt ud over antallet af fattige at kende til indtægtsniveauet for personer, der har en indtægt under fattigdomsgrænsen. Fattigdommens dybde viser, hvor langt under fattigdomsgrænsen de fattiges indtægt gennemsnitlig ligger.

Man opgør altså fattigdommens dybde i samfundet som den procentandel, som de fattiges gennemsnitsindkomst ligger under fattigdomsgrænsen. Dvs. når fattigdommens dybde i Danmark i OECD’s opgørelse fra 2019 angives til 0,279 betyder det, at de fattiges indkomst gennemsnitlig ligger 27,9 % under fattigdomsgrænsen i Danmark.

Fattigdom
Figur 2. Fattigdommens dybde (poverty gap) opgjort som den procentandel de fattiges gennemsnits indtægt ligger under fattigdomsgrænsen. Danmark er vist med rødt.
Fattigdom
Af .
Licens: CC BY NC ND 4.0

Rådighedsbeløb i forhold til minimumsbudget

Der er i forbindelse med fattigdom sat fokus på det beløb, personer og husstande har til rådighed i forhold til et minimumsbudget. Minimumsbudgettet er opstillet på baggrund af, hvad eksperter inden for sundheds- og socialområdet vurderer som det minimumsbeløb, som er nødvendigt for, at en person eller en husstand skal kunne leve et sundhedsmæssigt og socialt forsvarligt liv i det pågældende samfund.

Analyser, der baserer sig på undersøgelser af familiers rådighedsbeløb i forhold til et minimumsbudget, viser, hvordan personer og familier bliver nødt til at prioritere. De er tvunget til at undlade at bruge penge på nogle goder, selvom de må anses for nødvendige af hensyn til tryghed, sundhed eller socialt liv.

Afsavn

Med begrebet afsavn sættes der fokus på, hvad man må undvære, fordi man ikke har råd til at købe det. Det fremhæves, at fattigdom betyder, at man savner eller mangler bestemte goder (mad, tøj, fritidsaktiviteter, ferie mv.), som de fleste i det pågældende samfund anser som selvfølgelige.

Når man undersøger fattiges afsavn, opgør man præcist, hvilken type goder man undlader at købe af økonomiske grunde. Dvs. man afdækker konsekvenserne af fattigdommen for fx kost, sundhed (undladelse af at købe lægeordineret medicin eller gå til tandlæge), socialt liv (undladelse af at deltage i fritidsaktiviteter eller at holde ferie uden for hjemmet).

Eksklusion

Både i EU og FN sættes der fokus på fire forskellige aspekter af udelukkelse fra deltagelse i det almindelige samfundsliv:

  1. økonomisk udelukkelse i form af mangel på materielle goder
  2. fravær af politiske rettigheder og muligheder
  3. udelukkelse fra socialt liv
  4. udelukkelse fra kulturelt liv

Årsager til fattigdom

Der er forskellige tilgange til undersøgelser og forskning i fattigdom. Økonomiske kriser har ofte givet sig udslag i arbejdsløshed, som har skabt fattigdom i nogle tilfælde inden for bestemt brancher, i andre tilfælde mere generelt i samfundet. Der er også gennemført undersøgelser, som viser, hvilke risikofaktorer, der øger sandsynligheden for fattigdom for individer og familier. Eksempler på sådanne risikofaktorer er:

  • lav formue, indkomst og uddannelsesniveau hos forældrene
  • arbejdsløshed i den region og/eller i boligkvarteret, man bor i
  • lavt uddannelsesniveau, psykiske og sociale problemer hos individet selv.

Det enkelte individs eller den enkelte families fattigdom i et samfund som det danske skyldes ofte, at flere faktorer og processer samt også tilfældigheder spiller sammen. Det er således både samfundets struktur, den enkelte families levevilkår og den aktuelle situation, fx arbejdsløshed eller sygdom, der er afgørende for de enkelte individers handlemuligheder. Derudover har også det enkelte individs egenskaber og motivation betydning for, om vedkommende bliver fattig.

Strukturelle og kulturelle årsager

Teoretisk er der hyppigt i forskningen blevet skelnet mellem strukturelt og kulturelt forårsaget fattigdom. Ifølge den første opfattelse er det den globale ulighed og det enkelte samfunds struktur, dvs. opdeling i klasser eller lag, hvor mennesker har vidt forskellige udgangspunkter i form af fx formue og magt, som vedligeholder og skaber fattigdom.

Ifølge den anden opfattelse er årsagen en anderledes kultur. En såkaldt subkultur kan fx have afvigende værdier og normer i synet på arbejde og selvforsørgelse hos individer, familier eller grupper. Opfattelsen er, at mennesker med denne kultur kun nødtvungent søger og påtager sig arbejde og derfor ofte bliver eller forbliver fattige. Her lægges fx vægt på, at etnicitet, kultur og religion kan betyde, at man forholder sig forskelligt til lønarbejde.

Tilvalg af offentlig forsørgelse

En variant af denne opfattelse er, at velfærdssamfundets forsørgelsessystemer skulle gøre det muligt for mennesker at vælge at modtage offentlige ydelser i stedet for at påtage sig et lønarbejde. Denne tredje opfattelse har i forskellige udformninger ligget bag nogle danske politikeres ønske om at nedsætte forsørgelsesydelserne.

Sådanne opfattelser har fra år 2000 givet sig udtryk i politiske slagord, som at det "altid skal kunne betale sig at arbejde".

Fattigdom og stigmatisering

I den politiske debat anvendes alle tre opfattelser som grundlag for at fremsætte forslag til fattigdomsbekæmpelse. Når bestemte kendetegn hos de fattige, som fx modtagelse af kontanthjælp eller etnicitet, bliver beskrevet som en årsag til arbejdsløshed, kan det ofte føre til stigmatisering og udskamning af bestemte grupper. De risikerer dermed at blive udsat for diskriminerende og nedværdigende behandling.

Fattigdommens konsekvenser

Undersøgelser viser, at fattigdom har en lang række konsekvenser såvel her og nu som på kort og langt sigt.

Konsekvenser her og nu

Her og nu er der en række ting og aktiviteter, som familierne må give afkald på. Det gælder både daglige fornødenheder, hvor der må spares på udgifter til varme, mad, tøj og fornøjelser i form af ferie, udflugter og besøg.

Konsekvenser på kort sigt

På kort sigt er det et spørgsmål, om man kan udskifte ting, der går i stykker, fx en vaskemaskine, og om man kan blive boende i sin bolig. I et samfund, hvor både ens udfoldelsesmuligheder og status i høj grad afhænger af ens forbrug, har selv kort tids fattigdom store konsekvenser. Familiernes og individernes muligheder for deltagelse i samfundslivet indskrænkes, både fordi de ikke har råd til at deltage, og fordi de kan være flove eller skamme sig over deres fattigdom.

Konsekvenser på langt sigt

På langt sigt er det et spørgsmål, om fattige har de samme chancer for at få uddannelse, job, en god og stabil indtægt samt et godt helbred. Talrige undersøgelser viser, at det har de ikke. Fx viser en undersøgelse, at hvis børn i Danmark har oplevet et års fattigdom, bliver deres gennemsnitsindtægt som voksne lavere end, hvad der gælder for børn, der ikke har oplevet fattigdom.

Fattigdom i Danmark

Ifølge Danmarks Statistiks definition er man fattig, hvis man lever i en familie med en disponibel indkomst på under 50 pct. af medianindkomsten (139.000 kr. i 2022), har en nettoformue, der ikke overstiger 139.000 kr. og ikke er udeboende studerende. Opgjort på denne måde var 4 % af befolkningen i Danmark fattige i 2021.

Internationalt set har Danmark en af de laveste fattigdomsrater. Ifølge OECD’s opgørelse af fattigdommen, hvor studerende, som har en mindre disponibel indkomst end halvdelen af medianindkomsten i 2019, medregnes blandt de fattige, var der i Danmark 6,5 % fattige. Men Danmark er, som det fremgår af figur 1, et af landene med den i international sammenhæng laveste fattigdomsrate.

I Danmark er det især husstande, hvor de voksne modtager en eller anden form for offentlig ydelse, fx kontanthjælp, der er fattige. Det betyder også, at mennesker i udsatte positioner, fx nyankomne flygtninge, er fattige, da de ofte har svært ved at få arbejde og derfor er afhængige af offentlig forsørgelse.

Derimod er der i Danmark kun relativt få ”arbejdende fattige” i forhold til situationen i andre lande. Med arbejdende fattige (fra engelsk working poor) menes personer, der trods fuldtidsbeskæftigelse modtager en løn så lav, at de lever under fattigdomsgrænsen.

Fattigdomsgrænsen for forskellige familietyper for 2022

Personer i familien Grænse pr. familie pr. år Grænse pr. person pr. år Grænse pr. person pr. måned
1 voksen 139.000 kr. 139.000 kr. 11.600 kr.
1 voksen og 1 barn 180.800 kr. 90.400 kr. 7.500 kr.
1 voksen og 2 børn 222.500 kr. 74.200 kr. 6.200 kr.
1 voksen og 3 børn 264.200 kr. 66.000 kr. 5.500 kr.
2 voksne 208.600 kr. 104.300 kr. 8.700 kr.
2 voksne og 1 barn 250.300 kr. 83.400 kr. 7.000 kr.
2 voksne og 2 børn 292.000 kr. 73.000 kr. 6.100 kr.
2 voksne og 3 børn 333.700 kr. 66.700 kr. 5.600 kr.
3 voksne* 278.100 kr. 92.700 kr. 7.700 kr.
4 voksne* 347.600 kr. 86.900 kr. 7.200 kr.

I tabellen er børn defineret som under 15 år. Hjemmeboende børn på 15 år og derover tælles som voksne. *) Tre eller fire voksne kan fx være en familie med to forældre og en eller to hjemmeboende børn på over 15 år. Kilde: AE på baggrund af Danmarks Statistik.

Børnefattigdom i Danmark

Der er forholdsvis bred politisk enighed om, at børnefattigdom er et socialt problem, som staten og kommunerne i særlig grad bør tage hånd om. Der er således i princippet stor enighed om, at man specielt i forhold til de fattige børn og unge bør iværksætte indsatser, der kompenserer for de afsavn og den eksklusion, der følger af at vokse op i en familie, der er fattig. Børn opfattes i alle politiske partier som uskyldige ofre, som fortjener det samme børneliv og de samme muligheder som andre børn. Samtidig er der også et stærkt ønske om at forebygge, at børnene får sociale problemer i deres ungdoms- og voksenliv.

Alligevel er det trods flere regeringers målsætninger om at reducere specielt børnefattigdommen ikke lykkedes. I 2022 er der således 4,2 % fattige børn i Danmark, mens der kun var 3,7 % fattige i hele befolkningen (se tabellen nedenfor).

Børn og unge er samtidig den gruppe, der mærker den relative fattigdom tydeligst, da de i hverdagen i børnehaver og skoler møder kammerater, der har bedre muligheder for at gå i nyt tøj, dyrke sport, komme på udflugter og ferie osv. Det kan føre til både skamfølelse, frustration og ensomhed.

Børnefattigdom i antal og procent

År Fattige i befolkningen i antal og procent 0-17 årige fattige i antal og % procent
2015

200.145

3,6 %

43.463

3,8 %

2016

226.520

4,0 %

52.379

4,6 %

2017

254.039

4,5 %

64.478

5,6 %

2018

250.532

4,4 %

61.185

5,4 %

2019

250.263

4,4 %

60.102

5,3 %

2020

241.788

4,2 %

56.497

5,0 %

2021

233.013

4,0 %

53.801

4,7 %

2022

213.898

3,7 %

47.159

4,2 %

Tabellen viser fattigdommens udbredelse i antal og andel af befolkningen. Kilde: Statistikbanken, Danmarks Statistik (januar 2024).

Årsager til børnefattigdom

Når det ikke er lykkedes at reducere børnefattigdomsraten, skyldes det, at forsørgelsessystemet i stigende grad indrettes således, at forældre, der lever af kontanthjælp, får et meget kraftigt incitament til at søge arbejde.

Dilemmaet er imidlertid, at beskæftigelsen kun øges marginalt (med få procentpoints), selvom ydelserne bliver nedsat med store beløb. Derfor har disse initiativer ikke ført til nogen væsentlig reduktion i børnefattigdommen. Nedsættelsen af kontanthjælpsydelser til børnefamilierne øger dermed fattigdommens dybde og skaber flere afsavn.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig