Stigmatisering, på dansk ofte kaldet stempling, er, at en person eller en gruppe af individer ensidigt beskrives negativt som fx fremmede, truende, afskyvækkende eller uønskede. Kendetegn, som i sig selv ofte er neutrale, som fx hudfarve, påklædning eller handicaps, kobles til negative personlige egenskaber som fx kriminel, dum, doven, upålidelig, løgnagtig, fordrukken eller voldelig.

Faktaboks

Etymologi

Stigmatisering er dannet af græsk stigma 'mærke', pluralis stigmata + -isere.

Stigmatisering er samtidig en dynamisk proces, der foregår, når mennesker mødes, og der rettes negative forventninger til en person eller en gruppe udelukkende på grund af et kendetegn.

Stigmatiseringsprocessen

Det er socialpsykologiske og sociologiske processer, som er afgørende for, om der opstår stigmatisering. Den canadisk-amerikanske sociolog Erving Goffman, er den, der mest indgående har beskrevet stigmatiseringsprocessen.

Erving Goffmans teori om stigmatisering

Goffman beskriver de mikroprocesser, der udspiller sig, når vi fx møder mennesker med forskellige former for handicap. Han viser, hvordan vores usikkerhed og fordomme kan føre til forskellige former for forskelsbehandling af mennesker med handicap. Men han viser også, hvordan mennesker med handicap kan håndtere situationen og spille forskellige roller for at undgå at vække opmærksomhed.

Når et menneske med et handicap igen og igen mødes med stereotype (altså helt ensartede) negative reaktioner, kan det skabe en såkaldt afvigerkarriere.

Afvigerkarriere

Både Goffman og den amerikanske sociolog Howard S. Becker bruger begrebet afvigerkarriere. Begrebet anvendes til at vise, hvordan mennesker, der mødes med stereotype negative forventninger, efterhånden kan tilegne sig de forventede negative egenskaber. De to sociologer beskriver begge, at der er forskellige faser i processen.

Goffman tydeliggør, at den stemplede i de forskellige udviklingsfaser gør sig overvejelser om, hvordan vedkommende bedst kan håndtere omgivelsernes negative forventninger. Enten vil personen så forsøge at leve op til de negative forventninger eller afvise dem.

Becker lægger mere vægt på, hvordan det at blive mødt med stereotype forventninger betyder, at man har tilbøjelighed til at overtage de omgivende menneskers opfattelse af sig selv. Derudover viser han, at der kan være en tendens til også at opsøge og have omgang med netop de mennesker, der har de negative egenskaber, som forventes af en.

Afvigerkarrieren kan munde ud i, at den pågældende til sidst opfører sig i overensstemmelse med omgivelsernes negative forventninger .

Mikroprocesser

Når medlemmer af en given gruppe betegner ikke-medlemmer som fremmede, følger ofte, at de samtidig opfatter dem som skræmmende, truende eller farlige. Herefter er vejen banet for, at man tillægger disse “fremmede” en række negative personlige egenskaber; og derpå til at omtale disse samme mennesker med konkrete, nedsættende udtryk som fx “kriminel”, “terrorist”, “voldspsykopat”, “bandemedlem” m.m. Hermed er stigmatiseringsprocessen igangsat.

Man går fra det konkrete til det generaliserende. Således tillægges alle, som har et givet kendetegn, ens negative personlighedstræk.

Processen medfører en form for logisk kortslutning: de “fremmede”, som er blevet tillagt en række negative egenskaber på grund af en række vilkårlige kendetegn, opfattes nu således, at disse selvsamme egenskaber er en del af deres personlighed, og at kendetegnene er udtryk for disse.

Udgangspunktet for mange af de sociologer, der har undersøgt og analyseret stigmatiseringsprocesser, har været den symbolske interaktionisme. Inden for denne teoriretning skabes meningsdannelsen i interaktionen mellem mennesker, hvor forventninger er med til at skabe såvel selvopfattelse, individualitet og holdninger som kollektive følelser og kollektiv identitet.

Disse sociologer har ofte beskrevet og analyseret stigmatiseringsprocesser, hvor det er majoriteten af befolkningen eller de mest magtfulde og indflydelsesrige mennesker, der definerer nogle personer eller grupper som sociale afvigere. Af den grund marginaliseres eller ekskluderes personerne eller grupperne fra vigtige fællesskaber i samfundet. Sådanne stigmatiseringsprocesser ses ofte i forhold til fx etniske, kulturelle eller religiøse minoriteter.

Fokus har været på mikroprocesserne, mens samfundets makroforhold sjældent er blevet inddraget. Goffmann og Becker lagde begge vægt på, at stigmatiseringsprocessen fandt sted i det fysiske møde.

Socialkonstruktivistiske teoretikere har i større omfang lagt vægt på selve italesættelsen af noget, fx stofmisbrug eller nogen, fx rockere som en fare, en trussel eller et socialt problem. Italesættelsen (diskursen) fører altså ifølge denne opfattelse til, at bestemte grupper stigmatiseres.

Årsager til stigmatisering

Årsagen til stigmatiseringen kan være baseret på fordomme. Men den kan også være forårsaget af faktiske begivenheder eller antagelser, der er baseret på faktuelle forhold.

Overhyppighed af problemer og generalisering

Hvis fx hyppigheden af kriminalitet i en bestemt befolkningsgruppe er 10 %, og den i den øvrige befolkning kun er 5 %, bliver det ofte formidlet som en dramatisk nyhed om, at denne gruppe har en kriminalitetshyppighed, der er dobbelt så stor, eller at kriminalitetshyppigheden er 100 % højere.

I dette eksempel er 90 % af den pågældende gruppe altså ikke kriminelle. Alligevel dannes der hos en del mennesker en forventning om, at mange eller de fleste mennesker med denne befolkningsgruppes kendetegn er kriminelle eller har anlæg for kriminalitet.

Stigmatiseringen skyldes altså i disse tilfælde, at mennesker ofte generaliserer. Derfor fører overhyppigheder af fx kriminalitet uberettiget til en opfattelse af, at flertallet eller mange med dette kendetegn er kriminelle. Nogle mennesker reagerer derfor stereotypt over for samtlige mennesker, der har dette kendetegn, uanset at de fleste (i eksemplet 90 %) med dette kendetegn ikke har den negative adfærd.

Det er den stereotype afstandtagen fra alle med et bestemt kendetegn, som er problemet, fordi den i mange tilfælde vil være uberettiget og altså marginaliserer eller ekskluderer personer fra samfundsmæssige fællesskaber.

Stigmatisering af minoriteter

Etniske, religiøse, seksuelle og andre minoritetsgrupper rammes oftere af stigmatisering i form af udskamning, chikane eller forskelsbehandling. Det gør de alene af den grund, at de tilhører en minoritet og derfor er mere sårbare over for majoritetens vurderende blik og eventuelle fordomme.

Betydningen af magtforhold og samfundsstruktur

Flere sociologer har kritiseret den socialpsykologiske eller mikrosociologiske tilgang. De mener, at denne retning lægger for lille vægt på strukturer og magtforholds betydning for, hvem der bliver stigmatiseret, og hvorfor det sker. De tillægger ikke individernes handlinger så stor betydning for, at der forekommer stigmatisering, men opfatter den som et strukturelt problem. De fokuserer således på, hvordan samfundets strukturer, fx Folketinget, skole, uddannelsesinstitutioner og medier kan medvirke til at opretholde de magtfulde gruppers privilegier gennem at udskamme og diskriminere og altså dermed stigmatisere dem, der er anderledes.

Feministiske teoretikere har tydeliggjort mænds stigmatisering af kvinder eller bestemte kvindegrupper. Teoretikere, der har beskæftiget sig med borgerrettigheder, har påvist, hvordan etniske grupper som fx afroamerikanere er blevet stigmatiseret i USA og jøder og muslimer i en lang række vestlige lande. Andre forskere har vist, hvorledes fx seksuelle minoriteter og mennesker med psykisk sygdom er blevet diskrimineret og stigmatiseret systematisk.

Bourdieu om den symbolske kapital

Den franske sociolog Pierre Bourdieu har udviklet begreberne om økonomisk, social, kulturel og symbolsk kapital til at afdække, hvilke befolkningsgrupper der har magt og dermed bidrager til forskellige former for undertrykkelse, herunder stigmatisering. Det gælder ikke mindst den sidstnævnte symbolske kapitalform.

Den symbolske kapital er prestige, anseelse og respekt fra det omgivende samfund. Dermed er det bl.a. adgangen til at kunne udtrykke sig og blive hørt og taget alvorligt fx i medierne. Har man symbolsk kapital, har man adgang til at igangsætte stigmatiseringsprocessen ved at tale om bestemte befolkningsgrupper i generaliserende og nedsættende termer. Mangler man den til gengæld, har man ikke ressourcer til at protestere over de betegnelser, man bliver påhæftet og dermed skabe en “modfortælling”.

Territorial stigmatisering

Territorial stigmatisering er et begreb udviklet af den franske sociolog Löic Wacquant. Når fx den danske regering kalder bestemte bydele for ghettoer eller parallelsamfund, bliver disse bydele til symboler på et fremmed og truende element i det danske samfund. Alene det at bo i et bestemt kvarter bliver et stigma, der afsløres gennem personens adresse.

En formodning om forøget hyppighed af sociale problemer i en bydel fører til, at alle, der bor i kvarteret, tillægges negative egenskaber. Man stemples måske som ikke dansk, bandemedlem, kriminel, dårlig opdraget eller ikke dansktalende.

Både “ghetto” og “parallelsamfund” har i offentlige redegørelser og politiske planer samt lovgivning været brugt som faglige begreber. I undersøgelser og ministerielle opgørelser karakteriseres bestemte lokalområder på denne måde, hvis der her er en forøget hyppighed af mennesker med anden etnisk baggrund end dansk, høj arbejdsløshed og kriminalitet samt lavt uddannelsesniveau. Sådanne rapporter kommer derved til at medvirke til, at stigmatiseringen kan opstå på grund af en bestemt adresse.

Andre stigmatiserende faglige begreber

Andre socialfaglige begreber kan skabe grundlag for stigmatisering. Det gælder fx “radikaliseret”, “ekstremist” eller “islamist”. I nogle tilfælde kan også populære teorier om børns udvikling som fx social arv give anledning til stigmatisering. Når forskere og professionelle bruger social arv som et fagligt begreb ved beskrivelsen af en familie, kan det give anledning til en stigmatisering af forældre som uansvarlige og børnene som potentielle sociale tabere.

Diagnoser som fx hiv har dannet basis for et stigma. Frygt for smitte har ført til både eksklusion fra fællesskaber og sanktioner over for mennesker med hiv. Mange psykiatriske diagnoser er forbundet med stigmatisering i form af en negativ forventning om, at personer med bestemte diagnoser kan være grænseoverskridende, aggressive eller voldelige. Derfor kan disse personer opleve at blive ekskluderet fra fx arbejdsfællesskaber.

Stigmatiseringens konsekvenser

I en stigmatiseringsproces tillægges mennesker dårlige egenskaber og beskrives fx som farlige, afskyvækkende eller umenneskelige. Det betyder, at de processer, som fører til stigmatisering, umiddelbart rummer risikoen for, at disse mennesker enten bliver ramt af udskamning, chikane, udelukkelse fra vigtige fællesskaber eller bliver straffet (udsat for sanktioner, som skulle kunne hindre dem i at skade andre).

De stereotype negative forventninger kan imidlertid også give sig udtryk i, at myndighederne formelt diskriminerer mennesker, der har et bestemt kendetegn. Det kan have alvorlige konsekvenser. Hvis der fra politisk hold er en udbredt opfattelse af, at bestemte etniske minoritetsgrupper ønsker at udnytte det danske velfærdssystem, kan det resultere i, at reglerne for at få opholdstilladelse strammes. Tilsvarende kan en udbredt antagelse om, at kontanthjælpsmodtagere prøver at undgå at tage arbejde, føre til, at satserne for kontanthjælp sættes ned.

Eksklusionen fra vigtige samfundsmæssige fællesskaber kan have den konsekvens, at de stigmatiserede grupper mister tilliden til de offentlige myndigheder. Der sker en polarisering, som kan medføre forskellige former for oprør eller social uro.

Selvopfyldende profeti

Stigmatisering har også indvirkning på menneskers selvopfattelse. De stereotype negative forventninger betyder nemlig, at den stigmatiserede hele tiden bliver nødt til at forholde sig til andre menneskers negative billede af dem og til deres antagelser om, hvordan den stigmatiserede vil opføre sig eller har opført sig.

De stereotype forventninger kan skabe en diskrepans mellem ens egen opfattelse af sig selv og de forventninger, man bliver mødt med af omgivelserne. Hvis den stigmatiserede gradvis ender med at opfatte sig selv negativt og tilegner sig den problemskabende adfærd, kaldes processen en selvopfyldende profeti.

Afstigmatisering og antistigma-kampagner

Historien fremviser mange eksempler på, at en stigmatiseret gruppe har formået at gøre sig fri af stigmaet og har kunnet stoppe den udskamning og diskrimination, der var forbundet med stigmaet. Det gælder fx stigmaet "enlig mor" og "homoseksuel". Borgerretsbevægelser har desuden haft succes med delvis at gøre op med, at nationalitet eller etnicitet kunne gøre en til ”fremmed”, ”ikke-borger” eller borger uden fulde rettigheder i det land, hvor man boede.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig