Faktaboks

Robert King Merton

Døbenavn: Meyer Robert Schkolnick. Som meget ung tog han navnet Robert King Merton som scenenavn, når han optrådte som tryllekunstner. Han skiftede til det som voksen for at "amerikanisere" sit navn.

Født
4. juli 1910, Philadelphia, USA
Død
23. februar 2003, Manhattan

Robert K. Merton var en amerikansk sociolog, der ydede centrale bidrag i sociologiens genopbyggelses- og reformperioden efter 2. Verdenskrig. Det var den periode, der er blevet kaldt ”sociologiens guldalder”, hvor sociologien blomstrede op, og blev udbredt ved universiteter verden over, i vid udstrækning netop under stærk amerikansk indflydelse. Merton var en at dem, der satte mange aftryk i denne udvikling.

Merton favnede bredt, men han huskes især på tre felter:

Robert King Mertons store spændvidde

Mertons store spændvidde og opfindsomhed illustreres ved, at man ved opslag i leksika og håndbøger kan finde ham som ophavsmand til en række meget anvendte begreber: selvopfyldende profeti, utilsigtede konsekvenser, rollemodel, rollesæt, funktionel-dysfunktionel, latente/manifeste funktioner, Mattæuseffekt, mulighedsstruktur, in gruppe – out gruppe, opinionsleder, ritualisme og mange flere. Der er tale om intuitivt let og bredt anvendelige begreber, hvoraf flere uddybes i det følgende.

Merton var i øvrig antagelig også den første til at anvende paradigmebegrebet som betegnelse på en grundlæggende teoretisk ramme for et videnskabeligt felt, nemlig i en artikel fra 1945, hvor han skitserede et ”paradigme for videnssociologi”. Det var sytten år før Thomas S. Kuhn publicerede sin paradigmeteori i bogen Structure of Scientific Revolutions (dansk oversættelse: Videnskabens revolutioner).

Livsforløb

Merton blev født og voksede op i en fattig familie af russiske indvandrere i Philadelphia i USA. Han fik en bachelorgrad fra Temple University i Philadelphia og opnåede derfra at kunne fortsætte sine studier på Harvard, hvorfra han fik sin ph.d.-grad i 1938 med afhandlingen: Science, Technology, and Society in Seventeenth-Century England (Videnskab, teknologi og samfund i det syttende århundrede i England). Som titlen siger var det en videnskabshistorisk og videnskabssociologisk afhandling, der blev starten på grundlæggelsen af videnskabssociologi som forskningsfelt.

I 1941 kom han til Columbia universitetet i New York, hvor han tilbragte resten af sin meget produktive karriere. Han medvirkede til at gøre universitetet til et af de førende centre for sociologi og fik en række indflydelsesrige og prestigefulde poster.

Robert Mertons teori

På det teoretiske område blev Merton mest kendt for sine bestræbelser for at udvikle teorier, der kunne overvinde det skel, som var opstået mellem de generelle ”store teorier” (grand theories) og den empiriske forskning. Som i mange videnskaber var idealet at udvikle så generelle og omfattende teorier som muligt. Resultatet blev meget abstrakte teorier, der vanskeligt kunne forbindes med den virkelighed, man observerede.

Heroverfor foreslog Merton, at man i stedet skulle starte på mere afgrænsede problemområder, som fx sociale afvigelser, kriminalitet og massekommunikation og derfra bygge teorierne op. Merton var således fortaler for teorier på et mellemniveau.

Kritik af funktionalismen

En af de ”store teorier”, som var ved at få en dominerende rolle, var den såkaldte strukturfunktionalisme, som Talcott Parsons var hovedrepræsentant for.

Kernen i denne teori var, at samfundet skulle betragtes som en funktionel, organisk helhed, hvor de enkelte dele, dvs. institutioner, normer, kultur, politiske institutioner, religion, økonomisk arbejdsdeling osv. kunne forklares ud fra den funktion, de havde som bidrag til at understøtte helhedens overlevelse.

Traditionelt havde funktionalisme i antropologi og sociologi fortrinsvis fokuseret på meget varige og stabile samfundsforhold og forudsat en konsensuspræget social orden. Sagt forenklet antog man, at når et strukturelement havde overlevet længe, var det fordi det var funktionelt, og at alle eksisterende elementer var nødvendige og uundværlige for samfundets opretholdelse.

Merton kritiserede denne teori på flere punkter, og indførte en række nye antagelser, der åbnede for empirisk forskning. Blandt disse skal især fremhæves to, der fik blivende betydning.

Funktioner og dysfunktioner

Merton fandt det ubegrundet at antage, at alle elementer i samfundsstrukturen var funktionelle, altså havde gavnlige virkninger for helheden. Principielt kan der også være skadelige virkninger for helheden.

Dertil kommer, at det, der gavner en sektor, klasse eller gruppe, ikke behøver at gavne andre. Det forudsætter en stærk konsensuskultur, et overordnet fælles værdisæt og interessefællesskab. Det kan man heller ikke betragte som givet.

Det kunne også tænkes, at der var institutioner, som måske havde været funktionelle tidligere, men som ikke var det længere. De kunne være blevet en ren omkostning på grund af ændrede omstændigheder.

Merton foreslog derfor at indføre en sondring mellem funktioner – gavnlige virkninger – og dysfunktioner – skadelige virkninger. Virkninger kunne være funktionelle for nogle grupper og dysfunktionelle for andre og vice versa.

Latente og manifeste funktioner

Man havde tidligere heller ikke tillagt det nogen vægt, hvad folk selv gav som forklaring på eksisterende institutioner, normer, vaner mv. Det fandt Merton uholdbart af både empiriske og metodologiske grunde. Det gør en vigtig forskel, om en funktion af en institutionel komponent er erkendt og planlagt, eller den ikke er det.

Han indførte derfor en sondring mellem det, han kaldte henholdsvis manifeste og latente funktioner. Manifeste funktioner er de funktioner, som aktørerne selv er bevidste om og eventuelt har været med at planlægge, mens de latente er dem, som ingen er opmærksomme på.

Det er klart, at der også findes latente dysfunktioner, altså som ingen har erkendt. Manifeste dysfunktioner, altså virkninger, som erkendes som skadelige, kan også forekomme. Så vil man dog forvente, at det er en ustabil situation, der vil fremkalde indsats for ændringer.

Dette førte til helt ændrede angrebsmåder og et nyt syn på, hvad funktionsanalyser kan bruges til. Nu blev det en angrebsmåde til at bestemme gavnlige og skadelige virkninger af sociale strukturelementer i forhold til forskellige interesser og værdier.

Mertons grundlæggelse af videnskabssociologien

Det felt, hvor Merton er blevet mest kendt, er indenfor videnskabssociologien, som han regnes for grundlægger af. Som nævnt handlede hans ph.d.-afhandling om den historisk-sociologiske baggrund for 1600-tallets videnskabelige gennembrud i England. Det var en tid med nye revolutionerende videnskabelige teorier, knyttet til navne som Isac Newton, Robert Boyle mfl. Han formulerede den tese, at det var datidens nye religiøse puritanske strømninger, der gav næring til disse nybrud.

Fra 1950’erne udviklede Merton og hans elever videnskabssociologien. Det skete i en periode, hvor videnskaberne var i kraftig vækst og fik øget samfundsmæssige betydning både teknologisk, økonomisk, politisk og militært.

Merton fokuserede især på grundvidenskab. Denne havde, mente han, en øget oplysning som et mål i sig selv. Hans program var at undersøge, hvordan forskningens interne normsystem og organisering kunne fremme størst mulig vækst i viden, og hvad der var funktionelt henholdsvis dysfunktionelt i forhold til målet.

CUDOS-normer

Mest kendt er Mertons såkaldte CUDOS-normsystem. Det er et akronym for: communism (kommunisme), universalism (universalisme), disinterestedness (uafhængighed) og organized scepticism (organiseret skepticisme).

Belønningssystem og Mattæuseffekt

Merton og hans kolleger undersøgte også, hvordan belønningssystem og konkurrence virkede internt i forskningen.

De fandt at, forskere i høj grad konkurrerer om anerkendelse og prestige internt i forskersamfundet, og at prestige er meget ulige fordelt. Det er naturligvis afgørende vigtigt, om dette er gavnligt eller skadeligt for forskningen.

I udgangspunktet er det gavnligt, fordi anerkendelse er motiverende. En tendens, der kunne skade forskningen, var dog den såkaldte Mattæuseffekt, som Merton i en artikel i Science fra 1968 kaldte det med henvisning til Mattæusevangeliet, kap. 25, vers 29: ”thi enhver der har, ham skal der gives, og han skal have til overflod; men den der ikke har, fra ham skal endog det tages, som han har”.

Forklaringen er, at der findes mekanismer, der bevirker, at prestige gennem akkumulerede fordele af sig selv avler mere prestige. Det giver øget opmærksomhed, lettere adgang til publicering, tiltrækning af nye talenter og ressourcer osv., uden at det nødvendigvis svarer til nye videnskabelige præstationer. Allerede berømte forskere får derved mere end deres præstationer fortjener, mens unge og ukendte får mindre. Det vil stride mod universalisme-normen og fremme træghed og konservatisme.

Konkurrencepres og normbrud i forskningen

Belønningssystemet kan også få andre dysfunktionelle effekter, som Merton og hans kolleger har udforsket. Konkurrencen kan føre til så hårde kampe om at komme først med nye resultater, at åbenhed og samarbejde tager skade. Eller at presset bliver så stort, at der ligefrem sker normovertrædelser i form af plagiat og fabrikation af data.

Sociale afvigelser og anomi

På området sociale afvigelser er Merton mest kendt for at arbejde med typologier, som kan være meget frugtbare analyseredskaber, som kan vejlede med hensyn til at finde forklaringer. Den bedst kendte af disse tog udgangspunkt i Émile Durkheims begreb om anomi, normløshed.

Mertons antagelse var, at normbrud som regel var resultat af et misforhold, en konflikt, mellem på den ene side de mål, samfundet hylder og foreskriver, og på den anden side de midler i form af handlemuligheder, der er socialt acceptable og til rådighed. Hvis misforholdet bliver for stort og belastende, vil individerne søge en løsning. Den kan bestå i at forkaste målet, midlerne eller begge dele.

Det giver logisk tre reaktionsmåder:

  1. Innovation, hvor man finder nye midler til at nå målet. Det kan være kriminalitet.
  2. Ritualisme, hvor man mekanisk følger de foreskrevne normer for god adfærd, men affinder sig med, at man ikke opnår målet.
  3. Retreatisme, hvor man opgiver både mål og midler, dvs. trækker sig ud af det sociale fælles liv.

En fjerde, mere radikal reaktionsmåde er imidlertid: Oprør, at søge at ændre samfundsordenen ved at indføre både nye fælles mål og normer.

Denne ganske simple typologi har vist sig frugtbar som grundlag for empiriske studier.

Mertons eftermæle

Merton modtog en række æresbevisninger, på og udenfor universitetet, herunder videnskabelige selskaber, ved fonde, forlag, tidsskrifter mv. Han var i 1957 præsident for det amerikanske sociologforbund.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig