Videnssociologi handler om, hvordan viden fremkommer og formes af samfundsmæssige og kulturelle forhold, og hvilken rolle viden spiller i menneskers og samfundets reproduktion og udvikling.

Det er spørgsmål, der har optaget filosoffer og samfundstænkere til alle tider, men de fik yderligere opmærksomhed med fremvæksten af et videnskabeligt baseret verdensbillede efter de videnskabelige gennembrud og fra omkring år 1600, og senere med 1700-tallets oplysningstid og dennes optimistiske tro på viden som kilde til fremskridt.

Som et særligt afgrænset forskningsfelt opstod videnssociologi imidlertid først i 1920’erne. Hovedfigurerne var den ungarsk-tyske sociolog Karl Mannheim og den tyske filosof Max Scheler, sidstnævnte var den, der indførte betegnelsen Wissenssoziologie (videnssociologi).

Baggrund

Baggrunden var, at tiden omkring og efter 1. Verdenskrig var præget af skærpede ideologiske konflikter, som mange forbandt med en vaklende tillid til rationalitet og videnskab. Årsager søgte Mannheim, Scheler og andre i sociale, økonomiske, psykologiske og biologiske faktorer, der påvirkede tænkning og bevidsthed. Hermed fulgte man et spor fra Karl Marx, der bla. var kendt for sine materialistiske teser om, at det er samfundets økonomiske basis, der bestemmer samfundets åndelige og politiske overbygning. ”Det er ikke menneskets bevidsthed, der bestemmer dets væren, men omvendt menneskets samfundsmæssige væren, der bestemmer dets bevidsthed”, som Marx formuleret det i et berømt forord til værket Kritik af den politiske økonomi, 1859.

Videnssociologiens grundlæggelse og program

Mannheim udfoldede i sin bog Ideologie und Utopie (1929) et program for en videnssociologi, hvor han inddrog et bredere spektrum af årsagsfaktorer end Marx, der især havde fokuseret på økonomi og klasserelationer. Tænkemåder kunne påvirkes af livsformer og livsvilkår i forskellige statusgrupper i samfundet, af forskellige erfaringer i forskellige generationer og erhverv, skel mellem land og by, mellem religiøse grupperinger, politiske orienteringer mv. Viden forstod han bredt som det folk i almindelighed vidste, indlejret i samfundets bredere kulturelle og åndelige symboluniverser, herunder også moralske, religiøse, ideologiske og utopiske værdier og forestillinger rettet mod fremtiden.

Programmet havde kontroversielle erkendelsesteoretiske implikationer og rokkede ved tro på fornuft og oplysning. Mannheim hævdede således, at ”ethvert intellektuelt synspunkt er særligt for en social situation”, og at al tænkning uundgåeligt er af ”ideologisk karakter” i betydningen snæver og ensidig. Hvor Marx antog, at det var muligt at frigøre sig fra ideologi, opererede Mannheim med ideologisk begrænsning som et uundgåeligt vilkår. Dog med modifikationer, idet ideologiske begrænsninger i mindre grad ville gælde for eksperimentelle naturvidenskaber, og slet ikke for matematik.

Erkendelsesteoretiske problemer

Erkendelsesteoretisk førte videnssociologien alligevel ind i alvorlige problemer. Først og fremmest ved at åbne for en form for relativisme, at sandheder på tværs af sociale positioner, livsformer mv. ikke findes. Dette gav anledning til omfattende debatter, som fortsat dukker op indenfor positioner, der betoner kontekstafhængighed af viden.

En basalt logisk problem, som relativisme førte til, var kendt allerede i antikkens filosofi som det såkaldte ”løgnerparadoks”. Hvis relativisme betyder påstanden ”P”: ”al viden er kun sand, relativt til situation og kontekst” opstår det problem, at da P selv påstås at være viden, altså sand, må det også gælde for P, at den kun er sand relativt til situation og kontekst. Men det må så betyde, at der findes situationer, hvor P ikke er sand. Men så er det altså ikke altid sandt, hvad P hævder ….

Mannheim var godt klar over disse problemer, og søgte løsninger ved at svække og modificere antagelserne. Således så han muligheder for at visse positioner og institutioner var mindre udsat for ensidighed og skævheder end andre. Han talte om en ”fritsvævende (akademiske) intelligentsia”. Han så desuden en vej til neutralisering af ideologiske begrænsninger gennem pluralisme og åben offentlig kritik og debat mellem de forskellige positioner. Han foretrak derfor også at bruge begrebet ”relationisme” i stedet for ”relativisme”.

Fra videnssociologi til videnskabssociologi

Med 2. Verdenskrig ebbede disse debatter ud, og efter krigen fulgte en periode, hvor fokus skiftede fra videnssociologi til videnskabssociologi. Det fik form at studier af videnskab som en særlig institution i samfundet, mens selve indholdet i den frembragte viden ikke indgik. En ledende skikkelse var den amerikanske sociolog Robert K. Merton, der dannede skole med et program, der så moderne videnskab som et relativt autonomt delsystem med den særlige funktion i moderne samfund at frembringe ny og efterprøvet viden. Givet disse funktioner undersøgte Merton og hans elever, hvilke sociale normer, der regulerer forskernes samarbejde og konkurrence om anerkendelse og ressourcer, og hvordan det bidrager til formålet, herunder hvordan prestige og karriere afhænger af videnskabelige præstationer.

Mertons CUDOS-normer

En af hjørnestenene i Mertons teori var, at moderne videnskab er styret af et fælles normsystem, en ”etos”, det såkaldte CUDOS-normsæt, som han fremlagde i en artikel fra 1942. CUDOS er akronym for følgende fire normer:

  • Communism (kommunisme, viden bør være fælles ejendom)
  • Universalism (viden bør vurderes ud fra universelt gældende principper uden hensyn til religion, køn, enicitet mv.)
  • Disinterestedness (videnskab bør være uafhængig af andre interesser end det at søge ny viden)
  • Organized scepticism (organiseret skepticisme, viden bør til stadighed gøres til genstand for organiseret kontrol og kritisk granskning).

Disse normer skal forstås som idealnormer. De opfyldes sjældent til perfektion, og der forekommer brud. Men de sanktioneres i forskersamfundet og er indbygget i formelle regler, evalueringsprocedurer mv. Merton så også en forbindelse mellem disse idealnormer og oplyst demokrati.

Det bemærkes, at Mertons videnskabssociologi ikke løb ind i de problemer med relativisme mv., som opstod i Mannheims videnssociologi. Det skyldes at Merton ikke søgte at forklare selve det kognitive indhold i videnskaberne, kun deres ydre sociale former.

Socialkonstruktivisme

Et nyt gennembrud i videnssociologien kom i 1966 med bogen The Social Construction of Reality (Den sociale konstruktion af virkeligheden) af Peter L. Berger og Thomas Luckmann. Berger og Luckmann vendte tilbage til det det brede begreb om dagligdags viden som hos ”manden på gaden”, men nu på et andet grundlag. Inspiration hentede de især fra den fænomenologiske tradition, hvorfra de udnyttede Alfred Schütz’s ideer om, hvordan den subjektive livsverden former virkelighedsoplevelsen. Desuden overtog de ideer fra den symbolske interaktionisme (George Herbert Mead, Herbert Blumer), Jean-Paul Sartres eksistentialistiske filosofi og den unge Karl Marx’s skrifter.

Herfra udfoldede de en teori om, hvordan de enkelte individer subjektivt oplever virkeligheden, i første række den sociale virkelighed, og skaber struktur gennem dannelse af begreber, der i næste trin former handlinger og relationer til andre mennesker. Dette bliver videre til gensidigt tilpassede kollektive forestillinger. Berger og Luckmann taler om handletyper og persontyper, som samlet danner typifikationsskemaer. Disse indlejres i rutiner, vaner, normer, roller og institutioner, og der dannes et kollektivt symbolunivers, der får karakter af en objektiv realitet uden for bevidstheden. Samfundet kommer til at fremtræde som en objektiv realitet, en mere eller mindre velintegreret helhed.

”Virkeligheden” bliver en ”social konstruktion” siger Berger og Luckmann, og dermed blev de grundlæggere af den retning indenfor videnssociologien, der kaldes socialkonstruktivisme, en retning som fik betydelig udbredelse også langt ud over videnssociologiens grænser og forgrenede sig i en række variantere.

Socialkonstruktivisme i studier af videnskabelig viden

Berger og Luckmanns socialkonstruktivisme blev overvejende anvendt som en teori om folks dagligsdagsviden. Fra starten af 1970’erne skete en afgørende drejning, derved at fokus skiftede til at forklare indholdet af videnskabelig viden, inklusive naturvidenskabelig viden.

Det gjorde socialkonstruktivisme langt mere kontroversiel. Den dominerende forståelse havde i overensstemmelse med videnskabernes selvforståelse hidtil været at forklare videnskabelig udvikling på den måde, at nye teorier simpelthen fremkom som resultat af, at de var bedre til at forklare virkeligheden.

Dette traditionelle syn blev anfægtet af de nye varianter af socialkonstruktivisme. Man begyndte i stedet at henvise til, at det er eksterne faktorer i den sociale kontekst, fx magtforhold, interesser, ideologier, relevansstrukturer, begrænsninger i begrebsverden, styring i kommunikationen, forhandlingsprocesser mv., der bestemmer, hvorfor en ny videnskabelig teori bliver anerkendt eller afvist. Altså sociale faktorer, der er eksterne i forhold til selve videnskabernes kognitive indhold og metoder.

Ledetråden var at søge at vise, at det var social kontekst og sociale processer, der bestemmer udfaldet og afgør, hvilke resultater, der vinder tilslutning, og altså ikke rationelle metoder og standarder, således som forskerne selv mener.

Edingburgh-skolen og det stærke program

De første socialkonstruktivistiske videnskabsstudier kom i starten af 1970’erne fra den såkaldte Edingburgh-skole, også benævnt "strong program" (det stærke program). Som eksemper søgte man på basis af videnskabshistoriske studier af udviklingen af frenologien (videnskab om sammenhæng mellem menneskers kranieform og psykiske egenskaber) og statistik i 1800-tallet og senere også af moderne videnskab at kunne vise, hvordan konklusioner indenfor de studerede videnskaber var påvirket af sociale og kulturelle faktorer i tiden.

Laboratoriestudier: Latour og Woolgar

Et andet af de tidlige og meget markante eksempler var laboratoriestudier foretaget af Bruno Latour og Steve Woolgar. I 1979 publicerede de bogen Laboratory Life: The Social Construction of Scientific Facts (Laboratorieliv: Den sociale konstruktion af videnskabelig fakta. 1979). Bogen skulle vise sig at blive meget kontroversiel og fremkaldte efterhånden ophedede debatter.

Latour og Woolgar fulgte et berømt medicinsk projekt, der skulle udforske og bestemme nogle hidtil ukendte biokemiske stoffer. De observerede med antropologiske metoder det daglige arbejde i laboratoriet: opstilling af eksperimenter, indsamling af data, sortering, tolkning og registrering af observationer, kommunikation internt og udadtil osv. Videre: forhandlinger om fremskaffelse af finansiering, da det var et meget kostbart projekt, konkurrence med andre forskergrupper, publicering osv. De hæftede sig især ved, at forskerne i vid udstrækning brugte inskriptioner for at overføre fra en materiel substans til skriftlige symboler, tegn og koder. Det var disse inskriptioner, der blev materialet i forskningen.

Som antropologiske iagttagere oplevede de, at forskningen som processer, der angiveligt ofte forekom rodede og metoder, der forekom arbitrære. Fra starten fremstod resultater som flydende og ustrukturerede billeder af ”virkeligheden”. Men gradvis indsnævrede forskerne gennem forhandlinger spektret af mulige udfald og bevægede sig frem til et samlet resultat. Her kom de økonomiske rammer ind som et begrænsende vilkår. På et tidspunkt nåede man en grænse for, hvor langt man kunne komme, og fastslog det, man var nået frem til som fakta. Det blev det, der for forskerne var virkeligheden.

Det er i den forstand, Latour og Woolgar mener, der er tale om en ”social konstruktion” (de strøg i øvrigt i en senere udgave adjektivet ”social” og ændrede betegnelsen til blot ”konstruktion”).

Dette er blot en meget forenklet billede af bogen, men et billede, der skal illustrere, at Latour og Woolgars studier repræsenter en yderligtgående og særdeles kontroversiel variant af relativisme, derved at de hævdede, at ikke blot det billede af det biokemiske stof, de fremlagde, var en ”social konstruktion”, men at det biokemiske stof i sig selv var en social konstruktion.

I de følgende årtier fremkom i samme socialkonstruktivistiske spor en strøm af forskellige studier af naturvidenskabelig, medicinsk og teknologisk forskning, især case-studier, altså studier af enkelte forskningsprojekter eller forskningsprogrammer.

Filosofisk baggrund for relativisme

De relativistiske strømninger kunne hente en vis støtte i nyere videnskabsfilosofi, der havde rokket ved tidligere antagelser om verifikation og falsifikation, der gik ud fra principper om, at omhyggelige eksperimenter og stringent logik entydigt kunne bekræfte eller afkræfte teorier om virkelighedens beskaffenhed. Dette var blevet anfægtet af bla. Thomas Kuhns teori om paradigmer og af nye holistiske teorier om relationer mellem sprog, observationer og virkelighed fra W. Quine og andre. Observationer skal altid tolkes indenfor en begrebsramme, der udgør en helhed, og de samme observationer kan tolkes på flere måder og forenes med flere forskellige teorier afhængigt af begrebsramme. Det åbnede for muligheder for relativisme.

Svækkelse af videnskabernes autoritet og position

Ikke blot blev der rokket ved opfattelsen af videnskab som højeste autoritet, når det drejer sig om sandt og falsk. Man erfarede også, at videnskab ikke automatisk betød fremskridt: nazilægernes barbariske forsøg med mennesker, gaskamre og holocaust, truslen fra atombomben, giftgasser og kemisk krigsførelse, skandaler med medicinalindustrien, medicin med farlige bivirkninger, miljøskader af ny teknologi, afsløring af ekstern politisk og økonomisk styring, forvrængning og censur af forskning mv.

Varianter af socialkonstruktivistiske videnskabsstudier

Disse kritiske videnskabsstudier førte i løbet at 1990’erne meget ophedet debat og hård kritik. En del af kritikken har vist sig berettiget, men debatten viste også, at det er vigtigt at sondre mellem forskellige varianter af socialkonstruktivisme for at kunne vurdere, hvad de mere præcist hver for sig hævder. I det følgende nævnes tre sådanne sondringer.

Genese og gyldighed af viden

Denne sondring er velkendt i alle filosofiske, historiske og sociologiske studier af viden: forskellen mellem på den ene side genesen, altså hvordan en ny opdagelse eller en ny teori bliver til, og på den anden side gyldigheden, hvordan man afgør om den nye viden er sand eller falsk. Man taler også om opdagelseslogik (engelsk: logic of discovery) overfor begrundelseslogik (engelsk: logic of justification). Den fremherskende opfattelse har været, at man ikke kan slutte fra genese til gyldighed, altså at egenskaber ved kontekst, ophavsmand, ydre omstændigheder eller lignende i sig selv ikke kan bruges til at afgøre om påstanden er sand eller falsk. Man kan undersøge, hvorfor en opdagelse eller ny teori blev gjort på et bestemt sted på et bestemt tidspunkt i et bestemt miljø af en bestemt person eller gruppe, men det viser ikke noget om gyldigheden. Den kan måske forklare, hvad der kan hæmme udvikling i ny viden, men ikke om de er sande eller falske.

Eksempler i videnskabsstudier

I videnssociologien er der dele, der kun beskæftiger sig med genesen uden implikationer for vurdering af indholdet. Det gælder udpræget for Mertons videnskabssociologi, der kun interesserer sig for, hvad der fremmer eller hæmmer vækst i viden, og viden er det forskerne på feltet har godkendt som viden.

Det gælder også for Mannheim for så vidt angår naturvidenskab og matematik og til dels lige så for Berger og Luckmanns videnssociologi.

Heroverfor er Latour og Woolgars socialkonstruktivisme udpræget et eksempel på en teori, der ser gyldighed som noget, der afgøres af kontekst og den social proces, der førte frem til resultatet. Der findes andre repræsentanter for denne opfattelse.

Ontologisk og erkendelsesteoretisk konstruktivisme

En anden vigtig sondring, der blandt andet er udredt i flere værker af den danske filosof Finn Collin, er forskellen mellem, om det der hævdes af være konstrueret socialt, er forestillingen om den objektive virkelighed, altså virkelighedens repræsentation i bevidstheden, eller det er virkeligheden i sig selv udenfor bevidstheden, der hævdes at være socialt konstrueret. I førstnævnte tilfælde taler man om epistemologisk (erkendelsesteoretisk) konstruktivisme, i sidstnævnte tilfælde om ontologisk konstruktivisme.

Ontologisk socialkonstruktivisme

Taler vi om ontologisk socialkonstruktivisme, gør det en afgørende forskel, om det der hævdes at være konstrueret socialt, er den sociale virkelighed, fx en organisation, vaner, normer eller en specifik regel, eller det er elementer i den fysisk-materielle virkelighed, fx en planet.

Det første vil være mindre kontroversielt end det sidste. Der findes eksempler, hvor kollektive forestillinger, forventninger eller situationsdefinitioner om det sociale virker virker selvopfyldende. En blødere version siger blot, at opretholdelse af den sociale virkelighed, fx sociale institutioner, skoler, Folketinget, penge, markeder mv. forudsætter menneskers viden om, at de findes, og hvad de er, er relativt ukontroversielt. I den forstand kan man sige, at den sociale virkelighed hele tiden konstrueres. Det er Berger og Luckmanns position.

Det er langt mere kontroversielt at hævde det samme om den fysisk-materielle virkelighed. Det vil overskride grænser i dominerende verdensbilleder i moderne samfund. Latour og Woolgars position i den omtalte bog fra 1979 er et af de få eksempler på ontologisk socialkonstruktivisme for så vidt angår den fysisk materielle virkelighed. Det er en form for idealistisk ontologi, som langt de fleste har afvist.

Erkendelsesteoretisk socialkonstruktivisme

Eksempler angående erkendelsesteoretisk socialkonstruktivisme gør det en forskel, om det drejer sig om viden indenfor samfundsvidenskaber og humaniora eller indenfor naturvidenskaber og medicin. Angående førstnævnte udgør Mannheim og Berger og Luckmann eksempler, og der findes flere. Når det gælder naturvidenskaber og medicin er Edingburghskolen og Latour og Woolgar eksempler.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig