Tidslinje over indvandringsbølger til Danmark

1515-1521

Nederlændere bosætter sig på Amager.

Begyndelsen af 1500-tallet

Romaer kommer til landet.

1634

De første jøder får tilladelse til at bosætte sig i Glückstadt, som da er en del af Danmark.

1681

Christian 5. giver de franske huguenotter lov til at rejse ind i Danmark, og fire år senere får de en række privilegier tillige med tyske reformerte.

1757

Opdyrkelsen af den jyske hede iværksættes, og de første "kartoffeltyskere" kommer til landet.

1771

Tyske håndværkere tilhørende trosretningen Brødremenigheden etablerer byen Christiansfeld i Sønderjylland.

1672-1848

Titusindvis af mennesker fra Afrika tages som slaver og sejles til kolonierne i Dansk Vestindien. 

1800-tallet

Arbejdsmigranter fra Sverige, Tyskland og Polen kommer til Danmark, herunder de såkaldte "roepolakker".

Begyndelsen af 1900-tallet

Fra Rusland kommer jøder til landet på flugt fra pogromerne (jødeforfølgelser) og politiske modstandere på flugt fra zar-regimet.

1910

I København udgør svenske indvandrere 4 % af befolkningen. 

1945

250.000 krigsflygtninge fra Tyskland og Baltikum ankommer til Danmark.

Indvandring til Danmark er ikke et nyt fænomen, om end indvandringens omfang har været mindre, end den er i dag. Statistiske Årbog for Danmark i 1899 nævner fx, at 70.900 af rigets indbyggere kom fra udlandet, hvilket svarede til ca. 3,2 procent af hele befolkningen. På dette tidspunkt kom omkring to tredjedele af indvandrerne fra Sverige og hertugdømmet Slesvig. Til sammenligning var 11 procent af den danske befolkning i 2022 indvandrere. Den største indvandrergruppe var da polakker.

Den historiske statistik over indvandring er dog noget usikker, da myndighederne ikke altid var interesserede i eller anså sig i stand til at tælle indvandrerne. Indvandring bliver først for alvor et tema i folketællingerne fra 1850 og frem.

Den statistiske kategori efterkommere begyndte man først af anvende i 1991.

Indvandrernes bosætning i byerne

Historisk har indvandrerne primært bosat sig i byerne. I flere perioder har særligt København været tydeligt påvirket af indvandring. I slutningen af 1600-tallet var fx 20 procent af hovedstadens befolkning tysktalende. København var en by i vækst. Både hæren, statsadministrationen og kronens storstilede byggeprojekt, Christiansborg Slot, trak soldater, embedsmænd og håndværkere til fra udlandet. Hertil kom et ukendt antal slaver af afrikansk oprindelse.

Forholdene ændrede sig i begyndelsen af 1800-tallet, hvor landets dårlige økonomi også satte sit præg på indvandringen. Det er også i denne periode, at vi ser en af fortidens alvorligste voldelige reaktioner på indvandrere, nemlig Jødefejden i 1819.

Det giver langt fra altid mening at beskrive indvandring igennem udtrykket bølger. Nogle gange blev indvandringen sat i gang af små grupper af mennesker, som dog alligevel fik både samfundsmæssig opmærksomhed og betydning. Andre gange kunne indvandringen tælles i flere tusinde.

1500-tallets indvandrere

En betydningsfuld indvandringsgruppe i dette århundrede var de 64-184 nederlandske indvandrere, som imellem 1515 og 1521 bosatte sig på Amager. En anden indvandringsgruppe, som kom til Danmark i 1500-tallet, var romaer.

Nederlænderne

Nederlænderne var blevet inviteret til Danmark af den danske konge Christian 2., nok både fordi de var dygtige landmænd, og fordi kongen ville sikre sig gode grøntsager til sit hof. Nederlænderne fik særlige privilegier, og de fik bl.a. lov til at opretholde deres eget retssystem og bystyre. Nederlænderne satte både deres præg på Amager, men også på Helsingør. I 1651 etablerede de en ny by, Ny Hollænderby. Bebyggelsen dannede grundlag for den kommune midt i København, som vi i dag kender som Frederiksberg.

Romaerne

I 1505 sendte den skotske konge Jakob 4. en trup med romaer til sin morbror, Kong Hans, i Danmark. Romaer blev snart kendt under flere forskellige betegnelser som fx sigøjnere, tatere, rakkere og kæltringe. Disse betegnelser dækkede også over andre vandrende folk. Igennem historien er disse grupper blevet set på med skepsis og fjendtlighed.

I Danmarks første udlændingelov, Fremmedloven fra 1875, står der således at: ”Udenlandske Tatere, Musikanter, Forevisere af Dyr og Andet, Udøvere af Kraft- og Behændighedskunster og lignende Personer er det, forsaavidt de ville søge Erhverv ved Omvandring, ikke tilladt at tage Ophold her i Landet.”

1600-tallets indvandrere

Reformationen i 1536 havde betydning for, hvilke indvandrere, der kom til Danmark i den efterfølgende periode, og indtil Danmark fik religionsfrihed med Grundloven i 1864. Det var kun personer, som var tilhængere af den evangelisk-lutherske tro, som kunne få lov til at tage ophold i landet.

I realiteten slækkede myndighederne dog noget på reglerne, når der var grupper, de gerne ville have til landet. Det gjaldt fx for nederlænderne, som godt nok var protestanter, men calvinister. Kongen gjorde det også muligt for andre grupper af ikke-evangelisk-lutherske indvandrere at bosætte sig i Danmark.

Huguenotterne

Den første gruppe, det er værd at lægge mærke til, er huguenotterne. Huguenotter var navnet på de franske protestanter, som både i 1500-tallet og 1600-tallet blev forfulgte i deres hjemland. I 1681 gav Christian 5. huguenotter lov til at rejse ind i Danmark, i hvert fald midlertidigt. Få år efter, i 1685, gav kongen huguenotter og reformerte (fra både Frankrig og Tyskland) en række privilegier.

I lighed med tidligere tiders behandling af nederlænderne så kongen i disse indvandringsgrupper dygtige handelsfolk og håndværkere. Et vigtigt privilegie, som de nyankomne fik, var retten til at udøve deres religion og bygge deres egen kirke. Den reformerte kirke i Københavns centrum stod således færdig i 1685.

Jøderne

En anden indvandrergruppe, det er værd at nævne, er jøderne. De første jøder gik lov til at bosætte sig i byen Glückstadt, som dengang var en del af det danske rige, i 1634. Danmarks økonomi var på daværende tidspunkt under pres efter lidt for mange krige, og kongen havde derfor blandt andet lånt penge af en sefardisk jøde (også kendt som portugiserjøde).

I 1674 blev der givet mulighed for, at jøder kunne bosætte sig, drive handel i og praktisere deres religion i en lang række havnebyer, herunder Fredericia.

De tysktalende soldater

1600-tallets indvandring til Danmark var altså på den ene side tydelig påvirket af samtidens fokus på religion, og på den anden side de behov, som ikke mindst kongen og rigets sikkerhed skabte. Størstedelen af den danske hær bestod af hvervede, professionelle soldater, og frem til 1773 var befalingssproget tysk. Dette havde naturlig betydning for, hvem der kom til at arbejde i hæren.

I netop 1773 var ikke færre end ca. 84 % af infanteriet udlændinge (eksklusive soldater fra Slesvig og Holsten). Blandt disse var der mange tyskere, men også mænd fra andre dele af Europa. Det vigtigste var, at man kunne tale og forstå tysk.

1700-tallets indvandrere

Mange af de tidligere århundreders tendenser for indvandring fortsatte i 1700-tallet, og på forskellige niveauer af samfundet. Hvad der gør sig gældende igennem dele af 1700-tallet er, at ikke mindst tyske indvandrere kom til at indtage magtfulde embeder i statsadministrationen.

Efter Christian 7.s magtfulde tyske kabinetminister J.F. Struensees fald fra magtens tinder i 1772 blev der sat en stopper for den tendens. I 1776 indførtes den såkaldte Indfødsretslov, som betød, at alle landets offentlige embeder kun kunne erhverves af danskere (herunder personer fra Norge og hertugdømmerne).

Brødremenigheden

Et nyt indvandret trossamfund, som havde udgangspunkt i udlandet, var Brødremenigheden, som i 1771 fik lov til at etablere deres egen by i Sønderjylland: Christiansfeld. Også disse indvandrere, som var dygtige håndværkere, var blevet inviteret af Christian 7., tilskyndet af J.F. Struensee.

Kartoffeltyskerne

En anden gruppe af tyske indvandrere, der blev inviteret af kongen på dette tidspunkt, var de tyskere, som i folkemunde gik som kartoffeltyskere. Det gjorde de efter, at landøkonomen Johan Heinrich Gottlob von Justi i 1758 havde anbefalet, at man begyndte at opdyrke den jyske hede. Det var hårdt arbejde, og mange valgte at rejse igen. Livet på heden var ubarmhjertigt.

Slaverne i Dansk Vestindien

Danmark havde engageret sig i trekantshandlen med slaver siden 1673. Imellem 1672-1733 havde man taget øerne Sankt Thomas, Sankt Jan og Sankt Croix i besiddelse. Øerne blev kendt som Dansk Vestindien, og de blev især brugt til produktion af sukker. Til denne produktion blev der hentet titusindvis af slaver. Der var altså tale om ufrivillig migration.

Selvom det officielt blev forbudt at handle med slaver fra Afrika i 1792, udgjorde slaver fortsat over halvdelen af befolkningen på øerne 40 år senere. I 1835 var der hele 27.100 slaver på øerne – ud af befolkningen på 43.100.

1800-tallets arbejdsmigranter

I løbet af 1800-tallet satte industrialiseringen for alvor i gang. Dette betød blandt andet, at udenlandske indvandrere fra fx Sverige og Tyskland fandt arbejde i den danske industri. Store bygningsprojekter krævede også mange hænder, og svenske og tyske arbejdere deltog i opførslen af jernbaner på Sjælland og i Jylland og udbygningen af digerne på Lolland. Tyske håndværkere drog fra by til by for at få arbejde. I 1882 var 18 % af alle bagermedhjælpere i Danmark født i udlandet.

Roepolakkerne

Indvandrere fra særligt Tyskland, Preussen og andre dele af Skandinavien blev ved med at være fremtrædende, men nye grupper kom til. Fra 1890'erne og frem til 1929 blev det almindeligt at se polske landarbejdere i de danske marker og på danske teglbrænderier. Disse sæsonarbejdere var en del af en større vandring, som hvert forår forlod områder i det nuværende Polen for at arbejde i både Tyskland, Schweiz og Skandinavien.

I Danmark blev de kendt som enten polske vandrearbejdere eller roepolakker. I 1907 blev deres antal opgjort til 6.700. I 1914 var deres antal oppe på 14.000. Behandlingen af de polske sæsonarbejdere blev ofte kritiseret, ikke mindst i den socialistiske presse. I 1908 blev der derfor indført en ny lov, der skulle sikre en bedre regulering af disse arbejderes forhold, herunder ret til kontrakt og lægehjælp. Denne lov, ”Lov vedrørende Anvendelse af udenlandske Arbejdere til Arbejde i visse Virksomheder samt det offentliges Tilsyn dermed” blev ikke overraskende kendt under navnet Polakloven.

1900-tallets første halvdel

Svenskere arbejdede der fortsat mange af i Danmark, også selvom de polske sæsonarbejdere fyldte i statistikkerne. I 1890 boede der 33.800 svenskere i Danmark, i 1910 var antallet steget til 35.500. I i 1910 var 4 procent af Københavns befolkning fra Sverige. Selvom vi i dag nok ikke ser på svenskere som problematiske fremmede, var holdningen anderledes ved 1900-tallets begyndelse. Svenskerne blev set på som en social underklasse, der rummede en del brodne kar.

Jøderne og de politiske flygtninge fra Rusland og Polen

En anden gruppe, som gjorde sig gældende ikke mindst i København i begyndelsen af 1900-tallet, var russiske og polske flygtninge og indvandrere. I denne gruppe havde nogle søgt væk som resultat af jødeforfølgelser, og forfølgelser af politiske modstandere af zarregimet (socialister og anarkister).

Endelig valgte nogle af de polske sæsonarbejdere at blive i Danmark, i stedet for at vende hjem til Polen. Også disse indvandrere blev en del af ”den russiske og polske koloni” i det indre Københavns slumområde omkring Pilestræde, Borgergade og Nansensgade. Dette område blev i aviserne også omtalt som Københavns ghetto.

Krigsflygtningene efter 2. Verdenskrig

En tredje gruppe, som satte sit præg på Danmark i 1900-tallets første halvdel, var de krigsflygtninge fra særligt Østpreussen, Danzig, Pommern og Baltikum, som ankom til landet ved slutningen af 2. Verdenskrig. Denne flygtningestrøm er den største, Danmark nogensinde har oplevet, nemlig omkring 250.000 mennesker.

Flygtningene blev indkvarteret i lejre, skoler, kirker og forsamlingshuse. Den største lejr, som husede disse flygtninge, var Oksbøllejren nær Varde i Jylland. Da den var størst, boede der ca. 35.000 flygtninge. Også København havde en stor flygtningelejr på Kløvermarken på Amager. Her boede ca. 18.000 flygtninge.

Flygtningene ankom i foråret 1945 under den Røde Hærs fremrykning. Langt de fleste flygtninge havde forladt Danmark i 1949.

Læs mere i Den Store Danske

Læs mere i Trap Danmark

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig