Tidslinje

1978/1979

’Sexual harassment' anvendes første gang af amerikanske forskere (Lin Farley og Catharine MacKinnon) som fællesbetegnelse for seksuelle krænkelser.

1988

EU-Kommissionen udgiver rapport om seksuel chikane.

1991

Det Europæiske Råd udsender adfærdskodeks med henblik på bekæmpelse af seksuel chikane.

1992

EU-Kommissionen vedtager henstilling om beskyttelse af kvinders værdighed.

2002

Seksuel chikane defineres som forskelsbehandling i EU’s ligebehandlingsdirektiv.

2002

Arbejdstilsynet udsender vejledning om mobning og chikane, herunder seksuel chikane. 

2005

Ligebehandlingsloven ændres, sexchikane defineres som forskelsbehandling.

2017

Første bølge af MeToo sætter fokus på seksuelle krænkelser.

2019

Arbejdstilsynet udsender vejledning om krænkelser, herunder mobning og seksuel chikane.

2019

Ligebehandlingsloven udvider rammen for godtgørelser ved sexchikane. Tonen på arbejdspladsen kan ikke længere bruges som argument for, at seksuel chikane ikke er i strid med ligebehandlingsloven.

2020

Anden bølge af MeToo i Danmark starter.

2020

Trepartsaftale tydeliggør arbejdsgiveransvar og rettigheder for elever og lærlinge i sager om seksuel chikane.

2023

Ligebehandlingsloven, arbejdsmiljøloven og erhvervsuddannelsesloven ændres med direkte reference til trepartsaftalen. Betegnelsen ‘sexchikane’ erstattes med seksuel chikane.

Seksuel chikane er alle former for uønsket seksuel opmærksomhed, fx i form af berøringer, opfordringer til sex, sjofle vittigheder og bemærkninger, beskeder med pornografisk materiale m.m. Det finder sted i mange forskellige sammenhænge som fx på jobbet, i hjemmet, skolen, kirken, til sport og i det offentlige rum. Seksuel chikane er i dag ulovligt ifølge ligebehandlingsloven, som også forpligter arbejdsgiverne til at stille et chikanefrit miljø til rådighed.

Faktaboks

Også kendt som

sexchikane

Seksuel chikane har været et meget tabuiseret problem og er ofte forbundet med skyld- og skamfølelse hos dem, der udsættes for det. Det kan give både fysiske og psykiske problemer som fx angst og kronisk stress. Det er mest kvinder og især de unge, der udsættes for seksuel chikane, men mænd rammes også af uønsket seksuel opmærksomhed. Krænkerne er hyppigst mænd og ældre kolleger eller ledere. Borgere og klienter udøver også seksuel chikane.

Uønsket seksuel opmærksomhed har eksisteret altid, men det fik først for alvor offentlig og politisk opmærksomhed, da seksuel chikane fra slutningen i 1970’erne blev den fælles betegnelse for fænomenet. De første danske politiske lovgivningstiltag kom i 2000’erne i kølvandet på EF-initiativer. Med inspiration fra USA blev seksuel chikane behandlet som ulovlig kønsdiskrimination. I aftaler mellem arbejdsmarkedets parter kom der også regulering af seksuel chikane som en form for mobning.

Seksuel chikane var et overset problem i Danmark frem til 2017, hvor MeToo-bevægelsen førte til, at en lang række kvinder delte deres historier om krænkelser, i første omgang mest på de sociale medier. I 2020 og 2021 blev seksuel chikane og konkrete sager inden for forskellige brancher et meget omtalt tema i dagspressen og de elektroniske medier. I 2019 og 2022 blev arbejdsgiverne forpligtet til at håndtere og forebygge seksuel chikane både i ligebehandlingsloven og arbejdsmiljølovgivningen.

Indsatsen mod seksuel chikane retter sig først og fremmest mod arbejdspladserne, hvor der mange steder i dag findes klare regler til at tackle og forebygge problemet.

Hvad er seksuel chikane?

MeToo-demonstration i USA i 2017
MeToo-demonstration i Hollywood i 2017 mod bl.a. "sexual harassment", altså seksuel chikane.
MeToo-demonstration i USA i 2017
Af /AFP/Ritzau Scanpix.

Ligebehandlingslovens §1, stk. 6 definerer seksuel chikane sådan: “Der foreligger seksuel chikane, når der udvises enhver form for uønsket verbal, ikke-verbal eller fysisk adfærd med seksuelle undertoner med det formål eller den virkning at krænke en persons værdighed, navnlig ved at skabe et truende, fjendtligt, nedværdigende, ydmygende eller ubehageligt klima.”

Seksuel chikane handler både om fysiske og verbale krænkelser. De fysiske kan fx være kys, berøringer på bryst, i skridtet og klap bagi. Verbale krænkelser kan fx være opfordringer til sex, sjofle vittigheder og uvelkomne forespørgsler om sex samt videresendelse af pornografiske eller seksuelt stødende billeder.

Der er både subjektive og objektive dimensioner af seksuel chikane. Den subjektive handler om, at hændelserne skal opleves som uønskede eller nedværdigende. Derfor varierer det fra én person til en anden, hvad der opfattes som seksuel chikane. Gensidig og frivillig flirt er pr. definition ikke seksuel chikane.

Den objektive dimension drejer sig om, hvad der rent faktisk er sket. Sidstnævnte spiller en afgørende rolle for afgørelserne i sager om seksuel chikane ved domstole og nævn, hvor ord næsten altid står mod ord. Ofte er det kun de to involverede, der har været til stede, og det skaber udfordringer for bevisførelsen. Digitale krænkelser fx på mail, SMS eller sociale medier giver langt mere håndfaste beviser.

Hvem krænkes, og hvem krænker?

Både internationale og danske undersøgelser viser, at kvinder langt hyppigere end mænd udsættes for seksuel chikane, og specielt rammes unge og praktikanter og elever. Mænd rammes også af seksuel chikane. Der er meget begrænset viden om, hvilken betydning seksuel orientering og etnisk baggrund har for seksuelle krænkelser.

Det er først og fremmest mænd, der krænker, og det er ofte som ledere eller ældre kolleger, men krænkerne er også borgere, brugere og patienter.

Branchemæssigt findes seksuel chikane især i hotel- og restaurationsbranchen og i social- og sundhedssektoren.

Sprogbrug

Seksuel chikane er et meget gammelt fænomen, der tidligere gik under mange forskellige betegnelser som fx “uterlighed” og “usømmelighed”. Begrebet ”sexual harassment” blev lanceret af amerikanske feminister i slutningen af 1970’erne. Denne betegnelse slog igennem internationalt og var også udgangspunkt for de EF-initiativer, der blev implementeret i dansk lovgivning.

Der har gennem mange år været forsøg på at skelne sprogligt mellem forskellige former for seksuel chikane, og gennem de seneste 30 år har det danske sprog fået tilført langt større nuancer på området. Der er dog langt fra enighed om sprogbrugen, der varierer mellem hverdagssproget, i arbejdsmiljøundersøgelser af seksuel chikane samt i lovgivningen.

I hverdagssproget blev 'seksuel chikane' og 'sexchikane' udbredt i 1980’erne og 1990’erne. Efter MeToo-bevægelsens gennemslag blev det almindeligt at betegne seksuel chikane som 'sexisme' og at kalde sager om seksuel chikane for 'MeToo-sager'.

I forbindelse med måling af omfanget af seksuel chikane skelnes der ofte mellem uønsket seksuel opmærksomhed og seksuel tvang som to former for seksuel chikane. Uønsket seksuel opmærksomhed inkluderer mindre grove krænkelser. Seksuel tvang omfatter voldtægt, tvang og det, der kaldes noget-for-noget, dvs. trusler om repressalier, hvis man afviser seksuelle handlinger.

I lovgivningen er der to regelsæt, nemlig ligebehandlings/ligestillingsloven, og arbejdsmiljølovgivningen herunder Arbejdstilsynets vejledning, og her varierer sprogbrugen. Ligebehandlingsloven forbyder seksuel chikane, der før 2023 blev kaldt for sexchikane. Ændringen i 2023 blev begrundet med sproglig opdatering.

I arbejdsmiljølovgivningen og den partstyrede arbejdsmiljøpolitik mellem arbejdsgiverne og fagbevægelsen blev seksuel chikane de første år reguleret i Arbejdstilsynets vejledning om mobning og chikane, hvor seksuel chikane indgik under chikane. Dette blev ændret i 2019 med en vejledning om krænkelser, som omfatter mobning og seksuel chikane.

Omfanget af seksuel chikane

Der er ingen samlet opgørelse af, hvor stort problemet med seksuel chikane er.

Langt de fleste sager håndteres på virksomheder, men der er meget begrænset viden om, hvor mange der er tale om. Mange sager på virksomheder afgøres i forlig, hvor den krænkede får en godtgørelse, men det har været almindeligt at inkludere tidsubegrænsede fortrolighedsklausuler. Den begrænsede viden om virksomheders håndtering af sager om seksuel chikane skyldes også, at der er tavshedspligt i personalesager.

Der er stor interesse for at vurdere, hvor stort problemet er. Derfor har man både internationalt og i Danmark forsøgt at forbedre og nuancere metoden, man undersøger omfanget af seksuel chikane med. Det har vist sig, at den måde, man spørger på, har stor betydning for resultaterne. Hvis der kun spørges, om respondenterne har været ude for seksuel chikane, er det op til dem selv at definere, hvad der er seksuel chikane. Bl.a. fordi problemet har været så tabuiseret, giver denne spørgemetode langt færre bekræftende svar, end når man spørger til konkrete hændelser. Derfor indgår der nu i flere danske undersøgelser konkrete spørgsmål til uønskede eller krænkende hændelser. Dermed fås et mere nuanceret billede af krænkelsernes karakter, samtidig med at det er muligt at skelne mellem grove og mindre grove krænkelser.

I forlængelse af denne diskussion af målemetoder har man ændret spørgemetoden i de nationale analyser af arbejdsmiljø, der gennemføres af Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø (NFA), så der i dag stilles flere spørgsmål til konkrete hændelser. Inden for mange brancher gennemføres undersøgelser med en række spørgsmål, inspireret af den diskussion, der har været af spørgemetodernes betydning.

En række fagforbund har gennemført medlemsundersøgelser af seksuel chikane med inspiration fra den internationale metodediskussion, og de viser, at de grovere krænkelser er mere udbredt end de mindre grove krænkelser.

Man kan få en vis indikation af omfanget af seksuel chikane ved at se på sager ved civile domstole og nævn, men her er problemet, at de fleste sager rejses inden for områder, hvor der har været fokus på seksuel chikane, og hvor fagforbundene har været aktive. Derimod er der store mørketal inden for områder, hvor opmærksomheden omkring seksuel chikane har været begrænset. Samlet set føres der under ti sager årligt om seksuel chikane ved domstole og nævn.

Lovgivning og aftaler

Da amerikanske forskere i 1978 og 1979 lancerede ”sexual harassment” som en fælles betegnelse for uønsket seksuel opmærksomhed blev det startskuddet til en mere målrettet indsats mod problemet. Det blev defineret som ulovlig kønsdiskrimination i amerikansk lov, hvilket var afsæt for en række civile retssager i de følgende år. Den amerikanske tilgang fik stor afsmitning på tilgangen i andre lande.

I EF/EU

EF-kommissionen begyndte i slutningen af 1980’erne at diskutere, om man skulle lave en indsats mod seksuel chikane, der blev tematiseret som ”en krænkelse af kvinders værdighed”. Kommissionen bestilte en rapport, der i 1988 lagde op til en koordineret indsats inspireret af den amerikanske tilgang. Her blev det anbefalet at definere det som ulovlig kønsdiskrimination i forlængelse af den tilgang til ligebehandling, der var i EF’s ligebehandlingsdirektiv fra 1976.

I begyndelsen af 1990’erne vedtog Kommissionen bløde styringsmidler i form af en resolution, et adfærdskodeks og en anbefaling om takling af seksuel chikane, og i 2000 blev et forbud mod seksuel chikane inkluderet i ligebehandlingsdirektivet.

I Danmark før MeToo

I Danmark var der før MeToo ikke meget diskussion om seksuel chikane. Det var en udbredt holdning, at problemet var meget begrænset på det danske arbejdsmarked. I 1980’erne og 1990’erne blev der i Folketinget stillet en række spørgsmål til ministrene om seksuel chikane, og i 2014-2017 blev der holdt tre samråd med skiftende beskæftigelsesministre. De fastholdt, at i det omfang, der var et problem, så blev der også taget hånd om det. Konklusionen var, at der ikke var behov for yderligere initiativer.

I 2002 havde Folketinget for første gang en principiel debat om seksuel chikane i forbindelse med implementering af EU’s bevisbyrdedirektiv. Direktivet gennemførte delt bevisbyrde i sager om seksuel chikane. Det udløste en lang række spørgsmål og udvalgsmøder, fordi direktivet blev opfattet som en trussel mod mænds retsstilling.

I den partsstyrede arbejdsmiljøpolitik blev der også forhandlet om en indsats mod seksuel chikane, og i 2002 udsendte Arbejdstilsynet en vejledning om mobning og chikane herunder seksuel chikane, hvor seksuel chikane i forlængelse af definitionen af mobning blev defineret som grov og gentagen adfærd.

I 2005 blev et forbud mod sexchikane nævnt eksplicit i ligebehandlingsloven som opfølgning af EU-reglerne. På trods af, at seksuel chikane ikke var nævnt eksplicit i loven før dette tidspunkt, var Danmark et af de første medlemslande, hvor en sag om seksuel chikane blev behandlet som brud på ligebehandlingsloven ved civile domstole. Den første sag blev afgjort i 1989, og gennem 1990’erne førte fagforbundet HK en lang række lignende sager ved domstolene.

I Danmark efter MeToo

Ligebehandlingsloven er blevet strammet efter MeToo. I 2019 udvidede man rammen for økonomisk godtgørelse ved seksuel chikane, der havde stået stille på i 40 år. Desuden blev det vedtaget, at en fri arbejdstone ikke i sig selv kunne være begrundelse for at afvise sager om seksuel chikane.

I marts 2022 blev der indgået en trepartsaftale mellem arbejdsmarkedets parter, der lagde op til tydeliggørelse af arbejdsgiveransvaret og ansattes forpligtelser til at videregive oplysninger. Samtidig blev rettighederne styrket for elever og lærlinge, der har været udsat for seksuel chikane. Aftalen blev fulgt op af stramninger af ligebehandlingsloven, arbejdsmiljøloven og erhvervsuddannelsesloven i 2023.

Samlet set er der en klar regulering omkring seksuel chikane på arbejdspladser, som er blevet strammet flere gange ikke mindst som følge af MeToo-bevægelsen.

Der har ikke været en tilsvarende forbedring af beskyttelsen mod seksuel chikane for personer, der ikke er ansat, fx elever, studerende og personer i sjælesorg, og heller ikke for frivillige i civilsamfundsorganisationer. I de mange sager om seksuel chikane i det politiske liv er ansvaret primært blevet lagt på partiernes ledelser.

Forebyggelse af seksuel chikane

Gennem de senere år er der kommet øget opmærksomhed på de omkostninger, seksuel chikane har både for den enkelte, for virksomheder og organisationer og for samfundet. Den enkelte medarbejders psykiske og fysiske helbred påvirkes negativt. Reaktioner kan fx være angst, kronisk stress og depression. Medarbejdere siger ofte op eller sygemeldes efter grovere sager om seksuel chikane, og uønsket seksuel opmærksomhed kan føre til lavere produktivitet og jobtilfredshed.

Diskussionen om seksuel chikane som en omkostning har skabt øget opmærksomhed på forebyggelse hos virksomhederne. Det er også sket, fordi arbejdsgiveransvaret for at forebygge seksuel chikane og stille et chikanefrit miljø til rådighed i forbindelse med arbejdet samt at håndtere sager om seksuel chikane er blevet skærpet i lovgivning og retspraksis.

Det anbefales, at virksomheder har en klar og synlig politik, hvor ledelsen signalerer, at seksuel chikane er uacceptabelt. Dermed signaleres det, at kolleger eller andre, der bliver bekendt med krænkelser, bør rapportere om konkrete hændelser. Det er væsentligt, at alle ved, hvor man skal henvende sig, fx til ledelse, arbejdsmiljørepræsentanter og virksomhedens HR-afdeling, hvis en sådan findes.

Det er også klart, at arbejdspladskulturen er væsentlig og kan tage tid at ændre. Det kan tage mange år at ændre en kultur, der er præget af sexisme, og der kommer til stadighed sager frem i medierne, der viser, at der fortsat er områder med en sexistisk arbejdspladskultur. Men MeToo-bevægelsens gennemslag har mindsket tabuiseringen af seksuel chikane, og det ses i dag i højere grad end tidligere som et arbejdsmiljøproblem, der skal tackles kollektivt.

Læs mere i Den Store Danske

Eksterne links

Litteratur

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig