Arbejdsmiljø betegner de fysiske og psykiske sikkerheds- og sundhedsmæssige vilkår som et arbejde udføres under.

Fysiske og psykosociale aspekter

Mange påvirkninger fra arbejdet spiller en rolle for den enkeltes sikkerhed og sundhed, herunder kemiske, fysiske, biologiske og organisatoriske. For nogle arbejdsulykker og sygdomme er det åbenlyst, at der findes en direkte årsag. Manglende afstivning medfører fx risiko for sammenskridning ved en udgravning, og kraftig luftforurening ved svejsning forøger risikoen for bronkitis hos svejsere.

Ofte er der dog tale om et samspil af flere omstændigheder og i takt med, at en større del af den danske arbejdsindsats foregår fra et kontor frem for på et værksted eller i marken, består en stigende del af udfordringerne omkring arbejdsmiljø også af psykiske aspekter. Forebyggelse inden for arbejdsmiljø kræver derfor indsigt på områder vedrørende sundhedsmæssige, tekniske, organisatoriske og ledelsesmæssige forhold.

Et begyndende fokus på arbejdsmiljø

Opmærksomheden over for problemer i arbejdsmiljøet steg med den begyndende industrialisering. Allerede i 1600-tallet gav den italienske læge B. Ramazzini (1633-1714), efterfølgende kendt som arbejdsmedicinens fader, en detaljeret beskrivelse af arbejdsforhold og arbejdssygdomme. I Danmark kom de første regler om indretning og brug af dampkedler og trykbeholdere, farligt maskineri samt andre tekniske indretninger i 1830’erne.

Arbejderbeskyttelseslovgivning

Den første egentlige arbejderbeskyttelseslovgivning i Danmark blev vedtaget i 1870'erne inspireret af den engelske lovgivning på området. Den omfattede børn og unge ved industrielt arbejde, især aften- og natarbejde samt farligt og hårdt arbejde. I 1901, da den første samlede lov om sikkerhed på fabrikker kom, fik arbejdsmarkedets parter sæde i et nyoprettet arbejdsråd, der blev tillagt indflydelse på udviklingen og reguleringen af arbejdsmiljøforholdene.

Lov om arbejdsmiljø

1970'ernes reformpolitik på social- og arbejdsmarkedsområdet omfattede en ny dansk lov om arbejdsmiljø, der trådte i kraft i 1977. Den gælder overalt, hvor der arbejdes for andre, men hvor arbejdet er særlig farligt, regulerer den også enkeltpersoners virksomhed.

Lovgivningen om arbejdsmiljø er historisk set blevet opfattet som et indgreb i arbejdsmarkedsparternes frie adgang til centralt og lokalt at indgå aftaler om arbejdsvilkår. Ligeledes opfattes den som en indskrænkning i arbejdsgiverens frie adgang til at tilrettelægge arbejdet, da arbejdsgiveren pålægges ansvaret for, at arbejdet finder sted på en sådan måde, at de ansatte ikke udsættes for risiko for fysiske eller psykiske skader.

Arbejdsmiljølovens sigte

Lov om arbejdsmiljø har et forebyggende sigte og omfatter alle tekniske hjælpemidler fra store anlæg som kraftværker til elevatorer, plæneklippere og små køkkenmaskiner. Der er regler om stoffer og materialer, der stort set berører alle arbejdsprocesser. Reglerne om arbejdsstedets indretning skal sikre arbejdsmiljømæssigt korrekte forhold på både faste og skiftende arbejdssteder. Det gælder fx bestemmelser om arbejdspladsindretning, adgangs- og flugtveje, belysningsforhold, ventilation samt skurforhold på byggepladser.

Om arbejdets udførelse gælder, at det skal være planlagt og tilrettelagt, således at det kan udføres farefrit. Der er rammer for arbejds- og hviletid, ligesom markedsføring af tekniske hjælpemidler samt stoffer og materialer kan forbydes.

Selvom de ansattes trivsels- og samarbejdsforhold ikke er omfattet af arbejdsmiljølovgivningens bestemmelser, kan disse forhold dog antage en sådan karakter, at de kan udgøre en risiko for de ansattes psykiske sundhed. Hvis dette er tilfældet, kan der skrides ind over for dette.

Børnearbejde har principielt været forbudt siden 1920'erne. Det har dog været tilladt for børn at hjælpe til i forældrenes virksomhed eller selvstændigt udføre lettere arbejde. I stigende grad sættes der dog meget snævre grænser herfor, ligesom en række arbejdsopgaver af farlig karakter er forbudt for alle unge under 18 år, medmindre de er under oplæring og dermed under opsyn.

Repræsentanter

Lov om arbejdsmiljø fastlægger, at opnåelse af lovens mål sker i et samarbejde mellem arbejdsmarkedsparterne i både den offentlige og den private sektor. På centralt plan sker det i Arbejdsmiljørådet, der består af repræsentanter for arbejdsgivere og arbejdstagere samt tilforordnede fra Beskæftigelsesministeriet, Arbejdstilsynet, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø og Sundhedsministeriet. Rådet er udpeget af beskæftigelsesministeren og rådgiver denne om udviklingen på arbejdsmiljøområdet. Desuden medvirker det ved udarbejdelse af nye regler på arbejdsmiljøområdet og ved behandling af klagesager.

I virksomhederne sker det forebyggende arbejde gennem branchefællesrådene for arbejdsmiljø, der består af arbejdsgivere, arbejdsledere og repræsentanter for de ansatte (arbejdsmiljørepræsentanter) i de enkelte brancher. Der er fem branchefællesråd: ét for bygge og anlæg, ét for velfærd og offentlig administration, ét for industri, ét for handel, finans og kontor og et sidste for transport, service, turisme og jord til bord.

Arbejdstilsynets opgaver

Arbejdstilsynet påser som offentlig myndighed, at lovgivningen følges, udarbejder informations- og vejledningsmateriale og administrerer derudover Arbejdsmiljøfonden, der giver støtte til forskning på området. Til Arbejdstilsynet er der knyttet et særligt forskningscenter, Det Nationale Forskningscenter for Arbejdsmiljø. Forskningscenteret arbejder sammen med miljømyndighederne i de tilfælde, hvor arbejdsmiljøproblemer og ydre miljøproblemer overlapper hinanden og fungerer som selvstændig forskningsinstitution under Beskæftigelsesministeriet.

En række særlige områder, fx søfart, olieudvinding til havs samt luftfart, har egen arbejdsmiljøregulering, der dog følger principperne i lov om arbejdsmiljø.

Anmeldelse af arbejdsulykker

I Danmark skal anmeldelse af arbejdsulykker, der medfører fravær en hel dag eller mere, foretages af arbejdsgiveren, mens arbejdsbetingede sygdomme skal anmeldes af arbejdstagerens læge. Anmeldelserne anvendes ved tilkendelse af erstatning i medfør af Lov om forsikring mod følger af arbejdsskader og som grundlag for inspektion. Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) har udarbejdet anbefalinger om anmeldelse af arbejdsulykker, hvilket gerne skulle medføre, at internationale sammenligninger kan gennemføres. For arbejdsbetingede sygdomme kan dette dog kun ske i de nordiske lande (1993).

Arbejdstilsynets og Arbejdsskadestyrelsens registreringssystemer kan give et billede af forekomsten af arbejdsulykker og -sygdomme, men varierende overholdelse af anmeldepligten vanskeliggør en nøje beskrivelse af udviklingen.

Fra midten af 1990'erne er der blevet igangsat en række tiltag for at forbedre arbejdsmiljøet. I 1993 aftalte arbejdsmarkedets parter en handlingsplan frem til 2000 for en reduktion af ensidigt gentaget arbejde (EGA), der nedsatte antallet af arbejdspladser med EGA med 25 procent. I 1995 forelagde den daværende arbejdsminister et handlingsprogram for rent arbejdsmiljø i år 2005.

Ændring af arbejdsmiljøloven

Arbejdsmiljøloven blev ændret i 1997, således at behandlingen af klagesager blev flyttet fra Arbejdsmiljørådet til det nyoprettede Arbejdsmiljøklagenævn. Endelig har nye EU-direktiver medført en række ændringer i de danske arbejdsmiljøregler, heriblandt gennemførelsen af en arbejdspladsvurdering, en såkaldt APV.

Danmarks medlemskab af EU har siden udvidelsen af traktatgrundlaget med den "sociale dimension" i 1986 medført, at regulering på arbejdsmiljøområdet nu finder sted i EU-regi. Det sker især ved direktiver — herunder vedtagelse af fælleseuropæiske standarder — der skal sikre, at reguleringen ikke udgør handelshindringer samt direktiver, der skal skabe et fælleseuropæisk niveau for arbejderbeskyttelse, således at arbejdskraftens frie bevægelighed og konkurrence mellem virksomheder i de enkelte EU-lande ikke medfører social dumping. Reguleringen vedrører alle forhold i arbejdsmiljøet, og Danmark har næsten uden vanskeligheder kunne overføre reglerne til dansk ret, ofte med forbedringer.

Forholdene i dag

Dansk og udenlandsk forskning har belyst årsagsforhold, og skandinavisk forskning har ved hjælp af registre beskrevet udbredelsen og langtidskonsekvenserne af dårligt arbejdsmiljø (arbejdsmedicin). Den samlede viden er i sidste halvdel af 1900-tallet gennemsystematiseret for kemiske stoffers skadevirkning med hensyn til ætsning, irritation, lungereaktioner, kræftrisiko og allergi, således at brugsanvisninger kan give arbejdsgiveren et grundlag for forsvarlig tilrettelæggelse af produktionen.

På andre punkter mangler der stadig vigtig viden, fx i forhold til toksikologi, ergonomi, arbejdspsykologi og arbejdsulykker, og til trods for et øget fokus på arbejdsmiljø, så viser en rapport fra Arbejdstilsynet fra 2022, at det samlede antal af anmeldte arbejdsulykker i Danmark er steget siden 2017.

Foruden ulykker relateret til COVID-19 blev der i 2022 anmeldt 46.500 arbejdsulykker til Arbejdstilsynet, hvilket er en stigning på ca. 10 procent fra 2017. Af disse ulykker er der sket en betydelig stigning af anmeldte rapporter relateret til psykisk sygdom.

Læs mere på lex.dk

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig