Transformativ læring er en central voksenlæringsteori som handler om at blive bevidst om, hvordan vores tænkning og handling påvirkes af implicitte antagelser. Målet er at skabe en kritisk opmærksomhed omkring de forståelser, som vores tænkning ubevidst følger, for derfra at kunne udvikle en mere holistisk eller hensigtsmæssig forståelse. Transformativ læring handler dog ikke om at udskifte en forståelse med en anden, men derimod om at blive kritisk bevidst om de antagelser og effekter forskellige forståelser har, for derigennem at kunne bevidst benytte sig af dem. Bag teorien om transformativ læring står Jack Mezirow (1923-2014).

Mezirows transformative læringsforståelse er en konstruktionistisk læringsteori, idet den adresserer, hvordan tænkning og handling påvirkes af eksisterende forståelser, og at udviklingspotentialet ligger i at udvikle disse konstruktioner, frem for blot at tilføje mere til dem. Som Mezirow skriver:

”Learning tends to become narrowly defined as efforts to add compatible ideas to elaborate our fixed frames of reference” (Mezirow)

Hovedpointen er her, at vejen til at lære noget, der ligger ud over vores forståelsesramme, ofte går gennem en refleksion over hvorfor vi insisterer på at holde fast i en bestemt forståelsesramme.

Teoriens ophav

Jack Mezirows transformative læring udspringer fra Paulo Freires frigørende pædagogik, som handler om at fritstille individet fra undertrykkelse gennem oplysning. Tesen var her, at man som individ kan gøre sig fri af samfundsmæssig undertrykkelse ved at udvikle en kritisk opmærksomhed om magten og dens effekter. Samme tanke findes hos Michel Foucault og hans studier af magt og subjektivering.

Mezirows læringsforståelse er dog primært forankret i en Nordamerikansk sociokulturel læringskontekst, hvilket afspejler sig tydeligt i hans teorifremstilling, hvor transformativ læring fremstilles som en udvidelse af eksisterende læringsteori.

Centrale begreber i transformativ læring

Kritisk refleksion og kritisk bevidsthed

Drivkraften i transformativ læring er den kritiske refleksion over problemer (distorting dilemmas), som ikke lader sig løse indenfor eksisterende forståelser. Målet er at udvikle en kritisk forståelse for foretrukne forståelser og for, hvad der etablerer og fastholder dem som foretrukne. Herigennem skabes den kritiske bevidsthed, som gør, at individet ikke længere er underlagt en bestemt forståelse, men derimod er i stand til at foretage selvstændige valg.

Point of view og habit of mind

Transformativ læring handler om at udvikle deltagernes habit of mind, som udtrykkes gennem points of view. En habit of mind er et sæt af grundlæggende antagelser, som individet følger ubevist, og som betinger dets automatiske reaktioner og tankemønstre, med mindre der skabes en kritisk opmærksomhed omkring dem.

En habit of mind er ikke observerbar, men kommer til udtryk gennem udtalelser og handlinger, såkaldte point of view-udtryk, som afspejler den underliggende habit of mind.

Epistemiske rammer

Indenfor Mezirows transformative læring er vores tænkning låst indenfor en række grundlæggende antagelser og præferencer, som styrer vores reaktionsmønstre. Disse kognitive filtre omfatter:

 • Sociolingvistiske og diskursive præferencer
 • Moral og etik
 • Epistemiske og sensoriske præferencer
 • Filosofi og verdensforståelse
 • Psykologiske komponenter, herunder selvforståelse
 • Æstetik

Selvom de epistemiske rammer er formet gennem social interaktion med andre, er det de individuelle rammer, som er i fokus. Anvendes transformativ læring i organisationsudvikling er det ofte relevant at se på de faktorer, som skaber konsensus om rammerne.

10 trin til transformativ læring

Mezirow opstiller 10 trin til at facilitere transformativ læring:

 1. Et problem, som ikke lader sig løse indenfor eksisterende forståelse
 2. Selvransagelse af tilknyttede følelser, herunder frygt, vrede, skyld og skam
 3. Kritisk vurdering af tilknyttede antagelser
 4. Anerkendelse af, at ens utilfredshed og transformationsbehov er delt af andre
 5. Udforskning af nye rollemuligheder, relationer og handlemuligheder
 6. Udvikling af handleplaner
 7. Erhvervelse af nødvendig viden og færdigheder til at implementere handleplanerne
 8. Provisorisk afprøvning af nye roller
 9. Opbygning af handlekompetence og selvtillid i nye roller, funktioner og relationer
 10. Reintegration i den lærendes praksis på baggrund af de betingelser, som de nyudviklede perspektiver skaber

Mezirows oplistning er meget omfattende, og kan være svær at føre ud i praksis. De vigtigste trin må dog være den indledende forstyrrelse af eksisterende forståelse (destabiliserende begivenhed – se nedenfor), udforskningen af nye forståelser, og den praktiske reintegration på baggrund af den nye forståelse.

En destabiliserende begivenhed

Ifølge Mezirow er forudsætningen for en transformativ læreproces et ’distorting dilemma’.

Mezirow er ikke præcis omkring dets definition, men beskriver det som en kataklystisk – altså ødelæggende – begivenhed, der ikke kan rummes indenfor eksisterende forståelser.

Ud fra Piagets begreber om assimilation og akkommodation, kan den kataklystiske begivenhed ikke assimileres indenfor eksisterende forståelsesrammer. Er forstyrrelsen af tilstrækkelig stærk karakter vil den bidrage til en akkommodativ proces, hvor forståelsesrammen udvides til også at rumme den destabiliserende begivenhed. Herfra adskiller Piagets akkommodation og transformativ læring sig fra hinanden. Hvor akkommodationen leder frem til en ny ligevægtssituation med en ny forståelse, flytter den transformative læring fokus mod de forhold, som i første omgang fastholdt en bestemt forståelse, og nu hvor den ikke længere er fastholdt, gøres den til en del af et repertoire af forståelser, som den lærende efterfølgende kan trække på.

Forudsætninger for transformativ læring

Mezirow opstiller en række forudsætninger for, at transformativ læring kan finde sted:

 • Mere præcis og komplet information
 • Tvangsfrihed fra ydre omstændigheder og forvrængende selvbilleder
 • Åbenhed overfor alternative perspektiver, herunder empati og medfølelse overfor hvordan andre tænker og føler
 • Evnen til at vægte beviser og vurdere argumenter objektivt
 • Større bevidsthed om ideers kontekst og kritisk refleksivitet omkring egne og andres antagelser
 • Lige mulighed for at indtage forskellige roller i en magtfri samtale
 • Velvilje til at imødekomme forståelser, enighed og til at acceptere processens resultat, indtil nye perspektiver, beviser, argumenter gennem en tilsvarende proces skaber en bedre forståelse.

Samlet set er forudsætningerne svære, og til tider utopiske at indfri, dog er de relevante fra et facilitatorperspektiv for at skabe omstændigheder, der kan fremme transformativ læring.

Kritik af transformativ læring

Den transformative læring har mødt kritik fra mange sider. Først og fremmest møder Mezirows tekster kritik for meget eksplicit at udtrykke bestemte epistemiske rammer og habits of mind, uden at forholde sig kritisk til den taleposition, de skaber. Dernæst møder teorien kritik for at være idealistisk og stille meget høje, normative krav til processen, og dermed for at være en opskrift frem for et analytisk redskab. For det tredje kritiseres teorien for at være meget indgribende for dens deltagere, idet de skal udforske og udfordre deres epistemiske rammer.

Teoriens anvendelse

Transformativ læring spiller en central rolle for at forstå voksnes læring, men er meget lidt anvendt i praksis. Dette skyldes hovedsageligt de høje, normative kriterier for hvad der betegnes som en transformativ læreproces i Mezirowsk forstand. I stedet beskrives og faciliteres læreprocesser, der kunne ses som transformative, ofte som akkommodative læreprocesser.

Transformativ læring er relevant i udviklingsprocesser, hvor der er fokus på at stille sig kritisk overfor en eksisterende eller uhensigtsmæssig forståelse eller tilgang til en arbejdsopgave. Navnlig indenfor forandringsledelse, hvor medarbejdere og ledere skal udvikle nye forståelser for eksisterende praksis, er det transformative perspektiv relevant.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig