#Klimaforandringer


hedebølge

En hedebølge er en længere periode med meget varmt og tørt vejr. Hedebølger optræder oftest i sensommeren, når der ligger et stabilt højtryk i nærheden af Danmark, så varm luft sydfra i flere dage ...

klimabelastning fra kvæg

Klimabelastning fra kvæg måles ud fra det CO2-aftryk, kvægproduktionen samlet set afsætter. Man bestemmer dette aftryk ved at måle, hvor mange gram CO2 kvægproduktionen udleder via de tre drivhusga...

metan fra kvæg

Kvæg udskiller metan, og luftarten er en vigtig årsag til, at fødevarer som oksekød og mælk belaster klimaet. Metan er en stærk klimagas, som dannes naturligt i vommen hos drøvtyggere og herefter b...