Farmakologi er læren om lægemidler. Farmakologi omfatter alt, hvad der vedrører lægemidlers oprindelse, fremstilling, forhandling, fysisk-kemiske og biologiske egenskaber, herunder påvirkning af sygdomsprocesser hos dyr og mennesker. Fremstilling og forhandling henregnes almindeligvis til farmacien, således at farmakologien i snævrere forstand omfatter undersøgelser over lægemidlers anvendelse i sygdomsbehandlingen (farmakoterapi).Farmakologien opdeles i almen farmakologi om generelle egenskaber ved alle lægemidler, fx optagelse, fordeling og udskillelse fra organismen (farmakokinetik) og deres påvirkning af fysiologiske og biokemiske processer (farmakodynamik), samt speciel farmakologi om de enkelte lægemidlers egenskaber.Farmakologi er en eksperimentel videnskab, som omfatter undersøgelser af lægemidlers virkningsmekanismer ved forsøg på celler, vævsprøver, dyr og mennesker. Hele artiklen