Forbrugsafgifter er skatter, der betales i forbindelse med forbrug af varer eller tjenesteydelser. Det sker typisk ved, at der ved produktion, omsætning eller import af disse skal betales en afgift.

Faktaboks

Også kendt som

afgifter

Disse afgifter af varer og tjenester udgjorde samlet 350 mia. kr. i 2021. Langt vigtigst var momsen, der alene bidrog med 71 procent.

I mange år var punktafgifterne den vigtigste afgiftsform. Siden 1980'erne har momsen været den dominerende.

Samlet udgjorde afgifter af varer og tjenester 29 procent af de samlede skatter og afgifter. Vigtigst er her indkomstskatterne, der i 2021 udgjorde 66 procent af alle skatter og afgifter.

Forbrugsafgifternes historie

I modsætning til indkomstskat har forbrugsafgifter været kendt langt tilbage i tiden, idet de blev ret almindelige i Danmark i slutningen af 1650'erne. De blev indført dels som afgifter på særlige varer, dels som mere generelle afgifter i form af bytold, dvs. afgift på varer, der indførtes fra landet til forbrug i byerne.

Punktafgifter fra sidst i 1800-tallet

Omkring 1850 var størstedelen af forbrugsafgifterne ophævet, men de blev genoplivet mod slutningen af 1800-tallet, da de moderne punktafgifter på øl og spiritus blev indført, nogenlunde samtidig med at øl og spiritus gik over til at blive fremstillet industrielt.

Fra 1912 og knap tyve år frem introduceredes mange af de punktafgifter, som vi kender i dag, fx afgifter på cigaretter og cigarettobak i 1912, på cigarer og cerutter i 1917, mens restaurationsskat og afgift på chokolade- og sukkervarer kom i 1922, på biler i 1924 og på benzin i 1927. Under og umiddelbart efter 2. Verdenskrig indførtes yderligere en række afgifter, som for størstedelen blev afskaffet efter nogle år.

Mange argumenter for afgifter

Begrundelsen for at indføre forbrugsafgifter har først og fremmest været finanspolitisk, dvs. for at skaffe indtægter til staten. Andre argumenter har været sundhedspolitiske, moralske, energipolitiske eller miljømæssige, fx afgifter på tobak og alkohol, på spillekort, på el, på benzin, dieselolie, kul, gas og mineralolier, bl.a. pga. CO 2-udledning ved forbrænding. Endelig ses ofte en blanding af finanspolitiske argumenter og andre.

Baggrunden for en forbrugsafgift kan også være ønsket om at skaffe betaling for de udgifter, som samfundet har; det har været brugt for fx afgift på biler og benzin til betaling af anlæg af veje og broer.

Specielt miljøafgifterne er blevet vigtige; her benyttes afgifternes forbrugsnedsættende virkning gennem pålæggelse af afgifter på stoffer, der belaster miljøet.

Forbrugsafgifterne udgør 29 procent af de samlede skatter og afgifter til det offentlige (2021).

De to typer af forbrugsafgifter

Forbrugsafgifter kan opdeles i to hovedgrupper:

  • generelle afgifter der pålægges alle eller næsten alle varer og/eller tjenesteydelser; momsen er det vigtigste eksempel
  • punktafgifter der kun pålægges en enkelt vare eller tjenesteydelse – eller grupper heraf

Generelle afgifter opgøres som procent af værdien

En generel afgift kan kun udformes som en værdiafgift, dvs. som en procentdel af varernes eller tjenesteydelsernes pris. En punktafgift derimod kan pålægges som en værdiafgift eller som en specifik afgift, dvs. som et beløb pr. enhed af varens mængde, fx vægt, rumfang, indhold af aktivt stof eller lignende.

Brugen af et værdiafgiftssystem med kun én afgiftssats medfører, at prisforholdet mellem varerne ikke ændres. Den danske moms, der omfatter alle varer og næsten alle tjenesteydelser, ændrer således ikke varernes relative priser. Prisforholdet før og efter moms mellem fx bukser til hhv. 200 og 1000 kr. ændres ikke efter pålæggelse af 25 procent i moms. De dyre bukser koster stadig fem gange mere end de billige.

Principper bag punktafgifter

Punktafgifter ændrer derimod prisforholdet mellem afgiftspålagte varer og ikke-afgiftspålagte. Hertil kommer, at prisrelationen mellem de afgiftspligtige varer ændres, hvis punktafgiften udformes som en specifik afgift, dvs. et bestemt beløb pr. enhed af varens mængde, rumfang eller andet. En vinafgift på fx 10 kr. pr. flaske belaster en billig vin procentvis hårdere end en dyr.

En punktafgift på et bestemt beløb pr. fysisk enhed er let at administrere for både virksomheder og myndigheder. En punktafgift af værdien giver flere problemer, fordi der skal fastlægges et værdigrundlag. Hvis punktafgiften skal beregnes af den endelige detailpris, er det næsten nødvendigt at kræve mærkning af hver enkelt vare med prismærker udstedt af myndighederne.

Systemet med en moms på 25 procent

Momsen er den helt dominerende generelle afgift. Siden 1992 har momssatsen været på 25 procent. Udformningen af momsen er i vid udstrækning styret af EU's bestemmelser.

Blandt undtagelserne for moms er tjenesteydelser inden for social- og sundhedssektoren og størstedelen af undervisningssektoren.

Alle virksomheder, der importerer, fremstiller eller handler med afgiftspligtige varer eller tjenesteydelser, skal registreres hos told- og skatteforvaltningen.

Som udgangspunkt skal alle virksomheder hvert kvartal indsende en opgørelse over momsen af deres salg i det pågældende kvartal (salgsmoms); landbrug, fiskeri, gartneri mfl. dog kun hvert halve år. Der beregnes også moms af de punktafgifter, som indgår i varepriserne, fx punktafgifterne på tobak og spiritus. De råvarer, halvfabrikata, energi osv., som virksomhederne har indkøbt, har også været belagt med moms.

For at undgå dobbelt eller tredobbelt moms kan alle virksomheder fratrække den moms, som de har betalt til deres leverandører (købsmoms), i de 25 procent af omsætningen, der skal indbetales til told- og skattevæsenet. Herved bliver kun merværdien i den enkelte virksomhed belastet med 25 procent moms.

Afgiftslovens navn er da også "Lov om merværdiafgift (momsloven)". At den moms, som det ene led skal betale, kan trækkes fra af det næste, er et system af stor kontrolmæssig værdi for told- og skatteforvaltningen og specielt værdifuldt, når der som i Danmark kun er én momssats.

Det skyldes, at momsen vil udgøre samme procent af hele omsætningen og dermed være den samme uanset virksomhedens størrelse og varesortiment. Da der ikke skal opkræves moms af varer til eksport, får rene eksportvirksomheder den moms, de har betalt af råvarer m.m., tilbagebetalt af told- og skattevæsenet.

Opkrævningen af de vigtigste punktafgifter

Punktafgifterne er opbygget på en helt anden måde. Af administrative årsager forsøger man at lægge afgiftsopkrævningen i produktionsleddet, fordi der normalt kun er få virksomheder her, mens der er mange i handelsleddene.

De virksomheder, der skal betale afgift, vil allerede være momsregistrerede og registreres yderligere hos told-og skatteforvaltningen efter den pågældende punktafgiftslov. De skal normalt en gang om måneden underrette myndighederne om deres salg af afgiftspligtige varer i den forløbne måned og indbetale afgiften den 15. i den følgende måned.

De væsentligste danske punktafgifter er lagt på tobak, spiritus, fyringsolie, benzin, biler mv. samt på elektricitet.

Den altovervejende del af indtægten fra tobaksafgiften kommer fra cigaretter. I overensstemmelse med EU's regler er tobaksafgiften en kombineret styk- og værdiafgift af den højeste detailpris. Tobaksafgiften pr. cigaret er i gennemsnit ca. 2 kr. (2022).

Spiritusafgiften er i 2022 på 150 kr. pr. liter ren (100%) alkohol.

Øl- og vinafgifterne beregnes på grundlag af mængde og i realiteten af alkoholindholdet. Afgiften på en almindelig flaske vin med 0,75 liter knap er på 8,45 kr. (2022)

Mineralolieafgifterne omfatter normalt både en CO2-afgift, som er fastsat efter CO2-udviklingen ved anvendelse, og en energiafgift, som er fastsat efter energiindholdet i benzin, dieselolie, flydende gas, petroleum, fuelolie, fyringsolie m.m. Afgifterne er pr. liter eller pr. kg.

Afgifterne bliver i en vis udstrækning tilbagebetalt til erhvervslivet, afhængigt af afgiftsbelastningen af den pågældende vareproduktion; det gælder dog ikke for den del af mineralolierne, som industrien anvender til opvarmning af lokaler eller til drift af motorer, herunder biler. Afgiften var i 2022 på 4,44 kr. pr. liter. blyfri benzin.

Bilafgifter. For at få registreret en ny personbil hos politiet skal man først have betalt registreringsafgift. Den var i 2022 på 85 procent af bilens detailpris op til 204.600 kr.; detailprisen er inkl. moms, men uden registreringsafgiften. Af detailprisen ud over 204.600 kr. er registreringsafgiften 150%.

Ud over registreringsafgift skal der betales ejerafgift afhængig af køretøjets benzin- eller dieselforbrug pr. km. Endelig er der lagt en afgift på den lovpligtige ansvarsforsikring,

Elektricitetsafgiften udgør pr. den 1. juli 2022 typisk 0.76kr. pr. kWh (ved forbrug der overstiger 4000 kWh årligt i helårsboliger, som opvarmes ved elektricitet er satsen lavere). Der er en lempelsesordning for erhvervslivet svarende til den, der gælder for mineralolier.

Miljøafgifter er en generel betegnelse for afgifter, der har til formål at forbedre miljøet ved at mindske forbrug af varer, der belaster miljøet. Ud over den eksisterende CO2-afgift og afgifterne på vand og visse former for emballage (flasker mv.) vedtog Folketinget i 1995 en række nye miljøafgifter, herunder afgifter på visse bekæmpelsesmidler samt på svovl og på bly- og nikkel-cadmium-akkumulatorer.

Energiafgifterne er størst blandt punktafgifterne

Samlet udgjorde energiafgifterne 37 procent af alle punktafgifter i 2021. Afgifterne på energi omfatter bl.a. benzinafgift og el-afgifter. Hertil kommer afgifter på en række andre olieprodukter, gas, naturgas og CO2.

Den næststørste gruppe blandt punktafgifterne omfatter motorkøretøjer. Det handler om bl.a. registreringsafgiften, vægtafgiften og afgiften på ansvarsforsikring. Tilsammen tegner motorkøretøjsafgifterne sig for 29 procent af samtlige punktafgifter.

Læs mere i Den Store Danske

Eksterne link

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig