Finanspolitik er den politik, staten fører ved at ændre de offentlige indtægter og udgifter for derigennem at påvirke den økonomiske udvikling i samfundet. Finanspolitikken kan være både stabiliseringspolitik og strukturpolitik.

I 2000-tallet er spørgsmålet om, hvorvidt finanspolitikken fremover er holdbar, dvs. om den hænger sammen på det helt lange sigt, kommet i fokus, ikke mindst i lyset af den stigende aldring i befolkningerne. Det har blandt andet i Danmark ført til politiske initiativer for at skabe finanspolitisk holdbarhed.

Konjunkturstabilisering

Ved at forøge de offentlige udgifter eller reducere skatterne kan staten øge den samlede efterspørgsel og dermed aktivitet i økonomien. Dette kaldes en ekspansiv eller lempelig finanspolitik. Den omvendte situation, hvor udgifterne reduceres eller skatterne hæves, kaldes en kontraktiv eller stram finanspolitik og tilstræber at begrænse den økonomiske aktivitet. En såkaldt modcyklisk (også kaldet kontracyklisk) finanspolitik går ud på, at man under en lavkonjunktur med lav vækst og høj arbejdsløshed fører ekspansiv finanspolitik, og under en højkonjunktur med risiko for overophedning fører kontraktiv finanspolitik for at bremse aktiviteten. En sådan modcyklisk finanspolitik vil medvirke til at mindske udsving i den samlede økonomiske aktivitet og kan derfor være en vigtig form for stabiliseringspolitik.

Aktiv konjunktur- eller stabiliseringspolitik via finanspolitikken forbindes med den keynesianske tankegang. Denne står i modsætning til monetarismen, der lægger vægt på pengepolitikken som det væsentligste konjunkturinstrument. Effekterne og behovet for en aktiv stabiliseringspolitik er et kontroversielt spørgsmål, og Finanskrisen i 2009 har genoplivet diskussionen.

Diskretionær finanspolitik og automatiske stabilisatorer

Der skelnes mellem diskretionære (dvs. skønsmæssige) og automatiske ændringer i finanspolitikken:

  • En diskretionær ændring refererer til en aktiv politisk beslutning om at ændre bestemte udgiftsposter, skattesatser m.m. Sådanne ændringer aftales typisk i forbindelse med Finansloven eller reformpakker.
  • De automatiske ændringer fremkommer via den måde, velfærdsordningerne og skattesystemet er indrettet på. Når fx arbejdsløsheden stiger, vil udgifterne til arbejdsløshedsunderstøttelse automatisk stige. Tilsvarende vil stigende indkomster automatisk medføre en stigning i skatteindtægterne.

Disse mekanismer kan sammenfattes i den automatiske budgeteffekt, dvs. den samlede effekt, som en ændring i den samlede aktivitet i økonomien har på de offentlige finanser. Øget aktivitet i økonomien betyder færre udgifter og stigende indtægter for det offentlige, og dermed en forbedring af den offentlige saldo, dvs. forskellen mellem samlede indtægter og udgifter. Denne automatiske budgeteffekt virker modcyklisk, dvs. der trækkes flere midler ud af økonomien under en højkonjunktur og færre under en lavkonjunktur. Det har den fordel, at det ikke kræver en politisk beslutning, men er en automatisk reaktion, som følger af systemets indretning. Derfor betegnes effekten også som de automatiske stabilisatorer. Danmark har et veludbygget velfærdssamfund, og derfor er de automatiske stabilisatorer blandt de største i OECD-området.

Problemer ved diskretionær finanspolitik

Det kan være vanskeligt at føre en diskretionær stabiliseringspolitik: Først skal behovet for et politisk indgreb afdækkes. Derefter skal der træffes beslutning om et indgreb, som så skal implementeres. Først endnu senere får indgrebet en effekt. Den samlede tidsforskydning kan derfor være stor, med risiko for, at den diskretionære politik ikke er præcist afstemt efter den økonomiske situation. Dette er i modsætning til de automatiske reaktioner, der netop virker direkte og automatisk på ændringer i den økonomiske situation.

Tidligere var der stor optimisme knyttet til mulighederne for en ”finjustering” af økonomien med den diskretionære finanspolitik. I lyset af erfaringerne med denne type politik er der nu konsensus om, at det er vanskeligt, og at den diskretionære finanspolitik kun skal bringes i anvendelse ved større udsving i den økonomiske situation.

Mulige uheldige konsekvenser

Finanspolitikken kan også i sig selv være en årsag til udsving i den økonomiske aktivitet og dermed virke destabiliserende. Det kan skyldes tiltag gennemført med andre formål end konjunkturhensyn eller en såkaldt politisk konjunkturcykel, hvor politikerne kort før et valg fører en ekspansiv politik for at øge genvalgssandsynligheden og efter valget er nødt til at stramme politikken op. Dette medfører, at politikken får en selvstændig rolle i at skabe udsving i økonomien frem for at stabilisere udsving. Tilsvarende kan der være en tendens til underskud og stigende gæld, hvor populære udgiftskrævende tiltag gennemføres, mens mindre populære finansieringsforslag skubbes frem i tid. Dette kan skabe en systematisk tendens til underskud og gældsopbyggelse. Denne problemstilling er især relevant i lande, hvor den politiske beslutningsproces fungerer mangelfuldt.

Regler kontra diskretionære tiltag

Disse potentielle problemer har givet anledning til forslag om i lovgivningen at indføre begrænsninger i, hvilke finanspolitiske tiltag det er muligt at gennemføre, eksempelvis ved at forhindre eller sætte bindende grænser for at operere med underskud på den offentlige saldo. Der kan være både fordele og ulemper ved sådanne selvpålagte restriktioner på finanspolitikken, og der er blandt økonomer en mangeårig diskussion om, i hvor høj grad finanspolitikken bør underlægges faste regler fremfor at give maksimal fleksibilitet for politikerne til at gennemføre aktive (dvs. diskretionære) finanspolitiske tiltag. For begrænsende regler tæller de tidligere nævnte problemer med, at finanspolitikken kan være styret af for kortsigtede hensyn eller af politisk stemmefiskeri i strid med befolkningens langsigtede interesser. Imod begrænsninger tæller, at det er meget vanskeligt at lave en finanspolitisk regel, der vil virke hensigtsmæssig i alle fremtidige situationer. Der kan således være gode grunde til at operere med underskud på saldoen både midlertidigt og mere langvarigt, så længe finanspolitikkens langsigtede holdbarhed ikke trues.

I møntunioner som ØMUen er der et ekstra argument for at lave fælles begrænsninger på den finanspolitik, som landene individuelt kan føre, idet de enkelte lande ellers kan blive tilskyndet til at føre en udisciplineret politik, fordi omkostningerne ved en sådan til dels kan overvæltes på de øvrige lande, der deler samme valuta. Det er baggrunden for de gælds- og underskudsbegrænsninger, som er indført i EU som følge af skabelsen af euroområdet.

Finanspolitik i Danmark

I en økonomi som den danske med en fast valutakurs til euro-området kan man ikke bruge pengepolitikken som instrument til at påvirke konjunkturerne. Derfor er der en større vægt på finanspolitikken som konjunkturinstrument end i vores nabolande, der ikke fører fastkurspolitik. Det gælder både i forhold til at understøtte fastkurspolitikkens troværdighed og i forhold til stabilisering af den økonomiske aktivitet.

Storhedstiden for den diskretionære finanspolitik i Danmark var i 1970'erne og starten af 1980'erne, hvor der i kølvandet på oliekriserne blev gennemført en række finanspolitiske indgreb, der vekslede mellem ekspansive indgreb, der skulle mindske arbejdsløshed, og kontraktive indgreb for at mindske underskuddet på de offentlige finanser.

Væsentlige senere kontraktive finanspolitiske indgreb er Kartoffelkuren fra 1986, der indeholdt opstramninger for at reducere privatforbruget, samt Pinsepakken fra 1998, som i god tid skulle reducere en tendens til stigende lønninger og forringet konkurrenceevne.

En ekspansiv finanspolitik blev ført blandt andet i årene 1993-1994 med indfasning af en skattereform og forsøg på at kickstarte økonomien. Senest blev der ført en meget ekspansiv finanspolitik i 2020 og 2021 for at afbøde de økonomiske virkninger af covid-19-pandemien.

Finanspolitikken har siden 1980’erne fået større fokus på strukturelle aspekter. Adskillige skattereformer har eksempelvis forsøgt at forandre de økonomiske incitamenter til at arbejde og spare op, og siden 1997 har politikken været ført indenfor rammerne af såkaldte mellemfristede planer, der forankrer de årlige prioriteringer i et mere langsigtet perspektiv. Et væsentligt omdrejningspunkt for den økonomiske politik har været mulighederne for at øge arbejdsudbuddet. En række reformer har haft finanspolitiske implikationer. Det gælder ikke mindst velfærdsaftalen i 2006 og tilbagetrækningsaftalen i 2009, der reducerede efterlønsordningen kraftigt og indførte en indeksering af aldersgrænsen for folkepension, så den fremover skal stige i takt med levetiden.

Regulering af finanspolitikken

I de senere år er der kommet fokus på regler eller rammer for den samlede finanspolitik. EU’s budgetregler, som er indført af hensyn til ØMU’en, er et eksempel herpå. Ifølge Stabilitets- og vækstpagten må medlemslandenes offentlige saldo i et givet år ikke udvise underskud på mere end 3 % af bruttonationalproduktet, og ØMU-gælden må ikke overstige 60 % af bruttonationalproduktet. Finanspagten indeholder blandt andet en regel om, at den strukturelle saldo ikke må have et underskud, der overstiger 0,5 % af BNP (1 % af BNP for lande med en gældskvote på under 60 %). Med den strukturelle saldo forstås en vurdering af de offentlige finanser i en normal konjunktursituation. Deltagelse i Finanspagten er frivillig for EU-lande, der ikke har indført euroen, men Danmark har sammen med Bulgarien og Rumænien valgt at underlægge sig bestemmelserne. I 2012 gennemførtes i Danmark en budgetlov, som sigter mod en mere tæt styring og langsigtet planlægning af de offentlige udgifter. Budgetloven indeholdt oprindelig en underskudsgrænse for den strukturelle saldo på 0,5 % af BNP. I 2022 blev underskudsgrænsen ændret til 1 % af BNP.

Finanspolitisk holdbarhed

Demografiske forskydninger i retning af en aldrende befolkning har skabt fokus på finanspolitikkens holdbarhed. Med finanspolitisk holdbarhed forstås, om indretningen af velfærdssamfundet er holdbart på længere sigt i fremtiden, således at skattesystemet skaber tilstrækkelige indtægter til at finansiere de udgifter, der følger af systemets indretning, når der tages hensyn til befolkningens ændrede sammensætning og andre væsentlige forhold af betydning for de offentlige finanser. Holdbarhedsanalysen knytter sig altså ikke til et enkelt år, men til om man samlet over en meget lang årrække har udsigt til en tilstrækkelig finansiering af de offentlige velfærdsordninger og tilbud. En holdbarhedsanalyse er således en mulighedsanalyse og ikke en stillingtagen til, om indretningen er hensigtsmæssig eller ønskværdig.

Mens holdbarhedsanalyser for Danmark i starten af 2000-tallet pegede på, at de offentlige finanser havde et mærkbart langsigtet finansieringsproblem, har danske holdbarhedsberegninger efter gennemførelsen af velfærdsaftalen og tilbagetrækningsaftalen vurderet, at den danske finanspolitik er holdbar. Faktisk opfattes finanspolitikken nu som overholdbar. Det vil sige, at under de gængse anvendte beregningsantagelser – herunder ikke mindst, at befolkningen i fremtiden vil tilbringe flere år på arbejdsmarkedet – vil de fremtidige skatteindtægter i det lange løb overstige de fremtidige offentlige udgifter.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig