Max Weber (tysk sociolog)

Faktaboks

Max Weber
Født
21. april 1864
Død
14. juni 1920

Max Weber fotograferet i 1890'erne, da han var professor i Heidelberg. I studiet af det sociale liv søgte han at forene åndsvidenskabelige og naturvidenskabelige metoder.

.

Max Weber var en tysk sociolog, jurist og økonom. Han står som en af de betydeligste skikkelser blandt sociologiens grundlæggere, men har også haft indflydelse på en række andre fagområder. Webers arbejder omfatter foruden samfundsvidenskabernes teoretiske og metodologiske grundlag studier af de fleste områder af samfundslivet og dets udvikling.

Max Weber var bror til samfundsforskeren Alfred Weber.

Uddannelse og tidlig karriere

Efter en juridisk uddannelse blev Max Weber professor i økonomi i Freiburg 1894 og i Heidelberg 1896, men måtte i 1898 træde tilbage på grund af et nervøst sammenbrud, som det tog ham fem år at overvinde. Han var i stand til at leve af en arv og kunne hellige sig sin forskning, indtil han 1918 blev professor i Wien og 1919 i München.

Max Webers forskning

I flere af sine værker er Max Weber optaget af at analysere de særlige træk ved den moderne vestlige kapitalistiske samfundstype, som han forbandt med udbredelsen af en særlig form for rationalitet, formålsrationaliteten. Weber så denne som forankret i en række stærke samfundsinstitutioner såvel som i tænke- og handlemåder: i kapitalistiske virksomheder, bureaukratier, retsvæsen, politiske herredømmeformer samt i videnskab og teknologi. I sit mest berømte og omdiskuterede værk, Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus (1905, da. Den protestantiske etik og kapitalismens ånd, 1973), undersøger han det meningsmæssige slægtskab mellem typiske træk i den protestantiske tro og den indstilling til arbejde og økonomisk fremgang, der præger kapitalismen.

Religionssociologiske studier

Weber fremhævede, at protestantismen, herunder navnlig calvinismen, ved at betone værdier som individuel tro og ansvar, den metodiske og selvdisciplinerede livsførelse og opfattelsen af arbejdet som et kald var med til at skabe det åndelige grundlag for rationel kapitalistisk virksomhed. I senere religionssociologiske studier, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie, 1-3 (1920-21), undersøgte han hinduisme, buddhisme og jødedom i deres sociale, økonomiske og politiske kontekst.

Handlingsteori

Andre væsentlige dele af Max Webers forfatterskab samledes i Wirtschaft und Gesellschaft, udgivet posthumt i 1922; heri udvikles en række grundbegreber for sociologien og for samfundsvidenskaberne i det hele taget. Mest fundamentale er hans begreber om social handling, der kræver, at handlinger skal forstås ud fra den handlendes intention og motiv; i sin begrebsanalyse af dette benyttede Weber typerne formålsrationel, værdirationel, traditionel og affektuel (følelsesmæssig) handling (se handlingsteori).

Magt og autoritet

Toneangivende har også hans analyse af magt og autoritet (eller herredømme) været. Autoritet forudsætter, at magtudøvelsen hviler på en legitim orden (se legitimitet), og han indførte på den baggrund typerne traditionel, legal og karismatisk autoritet. Andre centrale temaer i Wirtschaft und Gesellschaft er bureaukrati, retten, klassen og statusgrupper.

Webers metode

Metodologisk søgte Max Weber at bygge bro mellem på den ene side søgen efter lovmæssigheder i naturvidenskabelig forstand, på den anden side indlevende fortolkninger (Verstehen, se forståelse) af de enkelte fænomener efter forbillede fra humaniora.

Et vigtigt tankeredskab var her hans begreb om idealtyper, og hans metode foreskrev metodologisk individualisme, dvs. at forklaringer af samfundsmæssige fænomener skulle tage udgangspunkt i de enkelte individer. Han var endvidere en stærk fortaler for et krav om værdifrihed i videnskaberne.

Politisk engagement

I sine sidste år deltog Max Weber i det politiske liv, bl.a. i forbindelse med fredsforhandlingerne i Versailles og ved udarbejdelsen af Weimarforfatningen, Tysklands nye forfatning efter 1. Verdenskrig.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig