Faktaboks

Max Weber
Født
21. april 1864, Erfurt
Død
14. juni 1920, München

Max Weber fotograferet i 1917/18.

.

Max Weber var en tysk samfundsforsker, der står som en af de betydeligste skikkelser blandt sociologiens grundlæggere. Hans tanker har sat sig varige spor i den teoretiske sociologi, i organisationssociologien og i statskundskaben. Nogle af hans begreber (protestantisk etik, karisma, værdifrihed) er, ofte med et bredere indhold, gået over i dagligsproget.

En del af Webers arbejder behandler samfundsvidenskabernes metodologiske og teoretiske grundlag. Herudover offentliggjorde han omfattende studier inden for de fleste områder af samfundslivet og dets udvikling.

Levnedsløb

Efter en juridisk uddannelse blev Max Weber professor i nationaløkonomi i Freiburg 1894 og i Heidelberg 1896. Men mellem 1898 og 1901 fik han flere psykiske sammenbrud og måtte i 1903 gå af som fastansat professor. Herefter levede han som fri forsker frem til 1918, hvor han havde et kort prøveprofessorat i Wien. Fra 1919 til sin død i 1920 var han professor i samfundsvidenskab og nationaløkonomi i München.

Max Weber var bror til samfundsforskeren Alfred Weber. Han var gift med Marianne Weber (født Schnitger), der var en fremtrædende figur i den tyske kvindebevægelse.

Max Webers metodologi

Max Weber skrev flere væsentlige metodologiske arbejder, hvor han analyserede værdiernes plads inden for kulturvidenskaberne. Under indflydelse af den tyske filosof Heinrich Rickert betonede han, at forskernes valg af emne nødvendigvis måtte være præget af subjektive værdiopfattelser. Men han fastholdt samtidig kravet om værdifrihed for kulturvidenskaberne: deres resultater skulle være gyldige for alle, og omvendt var det principielt umuligt at bevise værdiers gyldighed ad videnskabelig vej.

Idealtypen

En metodologisk nydannelse var Webers idealtypebegreb. En idealtype dannes ved, at forskeren udvælger elementer fra virkeligheden, der forekommer særlig betydningsfulde, og kombinerer dem til et meningsfuldt hele. Weber anvendte jævnligt idealtyper, når han behandlede centrale samfundsfænomener.

Webers religionssociologi og den protestantiske etik

Idealtypen stod centralt ikke mindst i Webers berømte og omdiskuterede arbejde om Den protestantiske etik og kapitalismens ånd, 2018(Die protestantische Ethik und der Geist des Kapitalismus, 1904-1905). Her søgte han at afdække slægtskabet mellem typiske træk i den protestantiske (især calvinistiske og puritanske) tro og den indstilling til arbejde og økonomisk adfærd, der prægede den tidlige vestlige kapitalisme.

Ifølge Weber var disse religiøse strømninger med til at skabe det åndelige grundlag for fremvæksten af den moderne kapitalisme. Det var de ved at betone værdien af metodisk og asketisk livsførelse og opfattelsen af arbejdet som et kald. Den fundamentalt nøgterne holdning, som denne udvikling var båret af, indebar et tab af magi (ofte betegnet som affortryllelse).

Det moderne samfund – jernburet

Webers studie var grundlæggende historisk. Men i sin konklusion trak han linjerne op til det moderne kapitalistiske samfund. Her var den oprindelige ånd efter hans mening forsvundet, så arbejdet ikke længere var et kald, men en stålhård ramme for tilværelsen. Det er ofte senere blevet kaldt rationalitetens eller kapitalismens jernbur.

Rationaliteten i de vestlige samfund

I indledningen til sine samlede religionssociologiske studier, Gesammelte Aufsätze zur Religionssoziologie (1920-1921, på dansk Samlede Religionssociologiske Afhandlinger) spørger Weber, hvorfor det kun er i den vestlige kultur, at rationelle træk inden for en række centrale områder – frem for alt den kapitalistiske økonomi – er kommet til fuld udfoldelse.

Han søger svaret på dette spørgsmål gennem studier af andre verdensreligioner end kristendommen, bl.a. hinduismen, konfucianismen og jødedommen. Herved når han til den konklusion, at det kun er i Vesten, at man finder en praktisk-rationel livsførelse, som den, han beskriver i afhandlingen om den protestantiske etik.

Weber definerede aldrig præcist, hvad han mente med ”rationalitet”. Men han understreger, at rationalisering kan ske ud fra meget forskellige grundsynspunkter.

Det var en fundamental opfattelse hos Weber, at de forskellige værdier ( fx. sandhed, skønhed, retfærdighed, moral, eller erotisk kærlighed) som et individ kan orientere sit liv efter, i yderste instans er uforenelige.

Max Webers teori: en forstående sociologi

Andre væsentlige dele af Max Webers forfatterskab samledes i Wirtschaft und Gesellschaft (på dansk Økonomi og Samfund), som blev udgivet 1921-1922, efter hans død. Her definerer han sociologi som "en videnskab, som søger at give en årsagsforklaring af social handlen gennem en fortolkende forståelse af denne handlen." Al social handlen sker i en meningssammenhæng. Forskeren skal søge at forstå den mening, som individet tillægger sin handlen.

Forståelse og forklaring

Til en gyldig forklaring kræves dog endvidere, at den sociale handlen med en vis sandsynlighed vil forløbe i overensstemmelse med forskerens forståelse. Weber lægger afstand både til den rent naturvidenskabelige forklaringsmodel og til tanken om en speciel ”åndsvidenskabelig” forståelse og forklaring, der alene baseres på intuition og indlevelse.

Metodologisk individualisme

Webers analyser er principielt baseret på metodologisk individualisme. Det betyder, at samfundsmæssige fænomener altid i sidste instans kan føres tilbage til, og skal forklares ud fra, enkelte individers handlinger.

Handletyper

Weber sondrer mellem fire typer (idealtyper) af social handlen:

 1. formålsrationel handlen (baseret på afvejningen af forskellige handlemuligheder som midler til opnåelsen af et mål, som er rationelt tilstræbt)
 2. værdirationel handlen (bestemt af den handlendes tro på den ubetingede værdi af en adfærd, uanset konsekvenserne)
 3. affektiv handlen (affødt af umiddelbare følelsestilstande)
 4. traditionel handlen (vanemæssig).

At de to førstnævnte er rationelle typer betyder ikke, at social handlen i virkelighedens verden oftest er eller bør være rationel. Men de rationelle typer er særlig lette at konstruere for forskeren, der så i sin analyse kan bruge dem som målestok for graden af rationalitet i den faktiske handlen.

Andre sociologiske analyser

I Wirtschaft und Gesellschaft analyseres og gennemarbejdes herudover en række sociologiske grundbegreber. Det store samleværk indeholder således en indgående drøftelse af økonomisk sociologi, af begreberne klasse og stand (statusgruppe), af retssociologiske emner og af byens sociologi.

En musiksociologisk studie blev udgivet separat efter Webers død.

Politisk sociologi

Webers politiske sociologi tager sit udgangspunkt i begrebet herredømme, som han definerer som sandsynligheden for, at en befaling adlydes.

Herredømme og legitimitet

Denne lydighed kan efter omstændighederne være baseret på formålsrationelle eller værdirationelle overvejelser. Eller den kan være udtryk for ren vane. Hvis herredømmet skal have en tilstrækkelig grad af stabilitet, må det imidlertid opfattes som legitimt af undersåtterne.

Weber skelner mellem tre typer af legitimt herredømme:

 1. Det traditionelle, der bygger på, at lederen i sit herredømme er bundet af den tilvante, overleverede tradition.
 2. Det legale, hvor der herskes i overensstemmelse med vedtagne, upersonlige love og regler.
 3. Det karismatiske, hvor lederen kræver lydighed i kraft af at være indbegrebet af noget ekstraordinært og forbilledligt.

Bureaukratiet

I Wirtschaft und Gesellschaft drøfter Weber forskellige herredømmeformer. Han definerer i denne forbindelse staten som en politisk sammenslutning, der hævder et monopol på legitim fysisk tvang (fx. politi og fængsler) inden for et bestemt geografisk område. Når staten er i stand til at hævde dette monopol, skyldes det eksistensen af et bureaukrati, altså en forvaltningsstab. Dette bureaukrati opfatter han som en central del af herredømmet, specielt det legale herredømme.

Weber understreger, at bureaukratiet ikke kun er relevant for den offentlige forvaltning, men også for private (specielt store) organisationer og institutioner.

Han udarbejder en detaljeret idealtype af et upartisk og effektivt fungerende bureaukrati.

Nogle af de væsentligste træk i denne idealtype er:

 • Der er en skarp adskillelse mellem privatsfæren og embedet.
 • Der er et fast embedshierarki med fastlagte kompetencer.
 • Den ansatte udvælges efter faglige kvalifikationer og får en fast aflønning.
 • Den ansatte er underkastet en streng embedsdisciplin.

Weber betragter bureaukratiet som uundværligt i store organisationer. Men samtidig er han bekymret over den stærke stilling, som det derigennem kommer til at indtage. Efter hans mening kan konsekvensen være, at det udvikler sig til at blive en selvstændig magtfaktor i samfundet.

Han understreger i denne forbindelse, at den rendyrkede bureaukratiske mentalitet gør bureaukrater tilsvarende uegnede som politikere.

Sindelags- og ansvarsetik

I 1917 og 1919 holdt Weber et par meget personlige foredrag: ”Videnskab som levevej” og ”Politik som levevej” (begge først trykt 1919, på dansk 2003).

I ”Politik som levevej” definerer han to fundamentalt forskellige former for etisk holdning hos politikere: sindelagsetik og ansvarsetik (begreberne modsvarer nøje Webers ovenfor nævnte sondring mellem værdirationel og formålsrationel handlen).

Mens sindelagspolitikeren udelukkende tænker på egenværdien af sin politiske handlen, forsøger ansvarspolitikeren nøje at gennemtænke og afveje fordele og ulemper ved en given handlemåde. Webers egen præference er i sidste instans den politiker, der kombinerer en principielt ansvarspolitisk tilgang med evnen til, i yderste instans, at slå over i en sindelagsetisk holdning.

Politisk aktivitet

Weber var allerede fra ungdomsårene stærkt politisk engageret. Under 1. Verdenskrig skrev han lange indenrigs- og udenrigspolitiske indlæg. Han søgte uden held at blive valgt for det venstreliberale parti Deutsche Demokratische Partei (DDP) til den forfatningsgivende tyske nationalforsamling i januar 1919.

Weber deltog meget aktivt i drøftelserne omkring udkastet til den nye forfatning (Weimarforfatningen). Han var en stærk fortaler for dens bestemmelse om, at Rigspræsidenten skulle vælges ved direkte valg.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig