Finland - historie

Finland. Den russiske præsident Vladimir Putin på besøg hos Tarja Halonen i Præsidentpaladset i Helsinki, 2006.

.

Finland. Søslaget ved Hangö 1714; samtidigt farvelagt kobberstik. Efter grundlæggelsen af Sankt Petersborg skabte Peter den Store en skærgårdsflåde af galejer, der kunne manøvrere i de finske og svenske skær. I 1714 vandt den sit første store slag ved Hangö over den svenske orlogsflåde, der hidtil havde spærret russerne vejen her. Nu kunne den russiske flåde også operere i Den Botniske Bugt og hindre, at Finland undsattes fra Sverige, der snart selv blev hjemsøgt af den russiske flåde.

.

Finland. Missale Aboense (1488). Det Kgl. Bibliotek i København ejer et unikt håndmalet eksemplar af den første kendte bog, der blev trykt i Finland, Missale Aboense. Bestilleren, biskop Konrad Bidz (th.), flankerer sammen med domprovsten, Magnus Stiernkors, Finlands skytshelgen, biskop Henrik, der som tegn på kristendommens sejr træder sin banemand, bonden Lalli, under fode. Bogtrykkeren, Bartholomaeus Ghotan, lader sig beskedent præsentere af højere magter.

.

Finland. Våben med Finlands Løve fra ca. 1581. Finland fik løven som statssymbol, da Johan 3. og Ivan den Grusomme under Den Livlandske Krig (1558-83) stjal symboler fra hinanden. I 1564 tog Ivan den finske bjørn fra Johans hertugvåben ind i sit våben for Novgorod, der tidligere havde haft en løve. Den tog Johan senest i 1581 ind i sit nydannede storfyrstendømmes våben, gav den bjørnens sværd og lod den træde russersablen under fode.

.

Finland. Senatspladsen i Helsinki; litografi fra 1850. Da byen i 1812 blev hovedstad, skulle der skabes et værdigt magtens centrum. Det blev en vigtig opgave for den tyske arkitekt Carl Ludvig Engel, der var indvandret via Sankt Petersborg. Det største projekt var Senatspladsen, der flankeres af tre af hans monumentale værker, Senatsbygningen i øst, Nikolajkirken i nord og det her afbildede Kejserlige Aleksanders-Universitet i vest (opført 1828-32).

.

Finland - historie, Kimen til det, der senere blev kaldt Finland, blev skabt i korstogstiden ca. 1050-1300. Kulturforbindelserne mellem øst og vest, som foregik via de unge nabostater Sverige og Novgorod, mødtes i Sydfinland blandt de folkeslag, der boede langs den vigtige internationale handelsvej, som forbandt øst og vest.

Korstog og kolonisering

I forlængelse af den europæiske korstogsbevægelse rettede Sverige fra 1140'erne korstog mod områderne ved Den Finske Bugt. Den sydvestlige del, Egentlige Finland (Varsinais-Suomi), anses traditionelt erobret gennem Erik den Helliges korstog ca. 1155. I den periode forekom også danske togter til Finland. Fra 1200-t. vendte svenskerne sig mod Tavastland (Häme) i Sydfinlands centrale indland, hvortil Birger Jarl ca. 1238 rettede Det Andet Korstog. På det tidspunkt bosatte svenskere sig i de tyndt befolkede kystegne i Nyland (Uusimaa) og Österbotten (Pohjanmaa). Det Tredje Korstog i 1293 førte til opførelsen af det strategisk vigtige Viborg (Viipuri, Vyborg) i Karelen. Det svenske styre søgte herefter at opnå direkte kontrol med handelsvejene til Novgorod, men med Freden i Nöteborg 1323 måtte det foreløbig opgives. Der blev nu truffet aftale om en svensk-russisk grænse, der delte Det Karelske Næs. Vest for grænsen blev karelerne katolikker, mens de på den østlige side efterhånden blev russisk-ortodokse. I første omgang var der kun tale om en egentlig grænse i bofaste områder. Mod nord levede de nomadiske samer, mens befolkningen i syd såvel i den svenske som i den russiske del udnyttede søsystemet til hurtig transport dels for at drive jagt og fiskeri, dels for at handle med og beskatte samerne. I løbet af 1400- og 1500-t. foregik der fra svensk side, især fra Savolax (Savo), en kolonisering mod nord og nordøst, der gradvis fortrængte samerne og de russiske karelere. Det førte til konfrontationer med Novgorod og siden med Moskvafyrsten, men resultatet ved Freden i Teusina blev, at de vidtstrakte områder i nord i 1595 blev svenske.

Historisk oversigt
ca. 6500-4200 f.Kr. Suomusjärvi-kulturen. Tidligste bebyggelse.
4200-2000 Kamkeramisk kultur. Jagt på bæver, elg og sæl samt fiskeri.
2300-2000 Bådøksekultur. Nye gravformer og påvirkninger udefra.
2000-1500 Kiukais-kulturen. Indførelse af jordbrug.
1500-500 Bronzealder. Omfattende kontakt med det øvrige Skandinavien og Rusland.
500-Kristi fødsel Førromersk jernalder. Begyndende jernproduktion.
Kristi fødsel-400 Romersk jernalder. Baltiske gravformer.
400-600 Folkevandringstiden.
600-800 Merovingertiden. Nye smykkeformer.
800-1050 Vikingetiden. Rige bondesamfund med omfattende handelsforbindelser.
1050-1300 Korstogstiden. Kristendommen indføres, svensk bosættelse i kystegnene.
1323 Freden i Nöteborg. Den første grænse mod Rusland.
1400-1500-t. Vestlig kolonisering i nord og øst; samer og russiske karelere fortrænges.
1548 Det Nye Testamente oversættes til finsk.
1595 Freden i Teusina stadfæster svenske erobringer i det nordlige Finland.
1640 Åbo Akademi grundlægges.
1713-21 Stora ofreden; Finland holdes besat af russerne.
1809 Borgå Landdag og Freden i Fredrikshamn; Finland bliver autonomt russisk storfyrstendømme.
1812 Helsingfors (Helsinki) bliver hovedstad.
1840- Finskhedsbevægelsen vinder frem.
1855-81 Kejser Aleksander 2. Det politiske liv aktiveres og Landdagen sammenkaldes i 1863.
1863 Sprogmanifestet. Det finske sprog ligestilles med svensk.
1899 Februarmanifestet markerer russificeringspolitikkens foreløbige højdepunkt.
1905-07 Det demokratiske gennembrud; Finland får etkammerlanddag med almindelig valgret for kvinder og mænd.
1917 Finland erklærer sig selvstændigt.
1918 Borgerkrig mellem borgerlige og socialister.
1919 Finlands republikanske forfatning underskrives.
1921 Striden om Ålandsøerne mellem Sverige og Finland løses til finsk fordel.
1939-40 Vinterkrigen mod Sovjetunionen; Finland afstår store landområder.
1941-44 Fortsættelseskrigen. Finland i krig mod Sovjetunionen ved Tysklands side.
1944-45 Laplandskrigen. Finland i krig mod Tyskland, og alle tyske og ungarske statsborger i landet skal efter kontrolkommisionens direktiv interneres og deres ejendom overdrages til Sovjetunionen.
1947 Freden i Paris stadfæster yderligere landafståelser og pålægger Finland store krigsskadeserstatninger, der betales på helt frem til 1952.
1948 Finsk-sovjetisk venskabs-, samarbejds- og bistandspagt.
1955 Tøbruddet; Sovjetunionen giver afkald på Porkkalahalvøen. Finland medlem af Nordisk Råd.
1961 Notekrisen afværges af præsident Kekkonen.
1986 Fuldt medlemskab af EFTA.
1994 Finland med i Natos Partnerskab for fred-program.
1995 Finland optages i EU.

Finland toner frem

De erobrede områder i Finland blev administreret på linje med andre svenske landskaber og opfattedes ikke som en særskilt enhed. Navnet Finland var derfor endnu længe forbeholdt området i sydvest, hvor Åbo (Turku) var centrum. Kun i kirkelig henseende var hele det finske område en enhed, Åbo bispedømme, hvortil navnet Finland også var knyttet. Det er sikkert baggrunden for, at Finland i 1500-t. til sidst anvendtes om hele Sveriges østlige rigsdel, der inden da kaldtes Østerland. Den politiske integration i det svenske rige kan anses for fuldendt i 1362, da Østerland fik ret til at deltage i valget af konge på linje med andre svenske landskaber.

Reformationen førte ikke i Finland til større omvæltninger, men den fik gennem Mikael Agricolas oversættelser af kirkelige tekster, bl.a. Det Nye Testamente i 1548, stor betydning for det finske sprogs udvikling.

Den svenske kongemagt fik en vigtig finansiel og politisk base i Finland, hvor der kun fandtes en ganske lille adelstand. Dette tillige med den voksende betydning af forholdet til Rusland betød, at Finland kom til at spille en vigtig rolle i det svenske rige. I forbindelse med det diplomatiske spil omkring Den Russisk-svenske Krig 1555-57 blev Finland i 1556 hertugdømme under Gustav Vasas søn Johan (3.), og under den fortsatte krig ophøjede denne Finland til storfyrstendømme.

Efter Freden i Stolbova 1617, som afsluttede Sveriges krig i Rusland, måtte Rusland yderligere afstå Kexholm län med dets russisk-ortodokse befolkning, som i stort tal flygtede og erstattedes af finske bønder. Krav om effektivisering af administrationen bevirkede, at finsk sprog gradvis blev fortrængt af svensk, men for at sikre, at der inden for Finlands grænser blev uddannet kvalificerede folk til administrationen, grundlagde den svenske generalguvernør Per Brahe et universitet, Åbo Akademi, i 1640.

Gryende separatisme

Store Nordiske Krig 1700-21 indledte den proces, der i 1809 skulle føre til ophør af svensk styre i Finland. Efter at have tilføjet russerne et knusende nederlag ved Narva i 1700 førte Karl 12. krig i Polen og efterlod derved de baltiske og finske provinser sårbare. I 1702 begyndte Peter 1. den Store en erobring af områdets fæstninger og grundlagde i 1703 sin kommende hovedstad, Sankt Petersborg, på svensk territorium. Med Sveriges nederlag i Slaget ved Poltava i 1709 var Baltikum og Finland prisgivet Rusland. Fra 1713-14 indtil Freden i Nystad i 1721 holdt russerne det meste af Finland besat, den såkaldte Stora ofreden. Ved freden måtte Sverige afstå sine baltiske besiddelser samt de sydøstlige dele af Finland, således at grænsen næsten blev som den nuværende. I løbet af 1700-t. gjorde Sverige to mislykkede forsøg på at vinde det tabte tilbage. I 1741-43, da adelsfraktioner under Frihedstiden 1718-72 stredes om magten, førte en dårlig planlagt og ringe ledet krig til, at russerne atter kunne holde hele Finland besat under den såkaldte Lilla ofreden. Ved Freden i Åbo i 1743 måtte Sverige yderligere afstå landområdet op til Kymmene Älv (Kymijoki). Under krigen havde den russiske kejserinde Elisabeth Petrovna udstedt et manifest, hvori idéen om Finland som selvstændig stat for første gang trådte frem.

I 1772 genindførte Gustav 3. ved et kup et stærkt monarkisk styre, der fastlagt i Regeringsformen af 1772 og Forenings- og Sikkerhedsakten af 1789 skulle blive Finlands forfatningsgrundlag helt frem til 1919. Gustav 3. gjorde 1788-90 endnu et forsøg på at genvinde de tabte områder. Trods et nederlag kom Sverige ud af krigen uden tab af territorium, men felttoget førte til et officersoprør i 1788 mod kongen, Anjalaforbundet, som havde klare finske separatistiske undertoner.

1700-t. blev en økonomisk og kulturel blomstringsperiode for Finland. Takket være økonomen, præsten og politikeren Anders Chydenius' (1729-1803) liberalistiske propaganda, som fik stor betydning i såvel Finland som Sverige, kunne finnerne handle direkte på verdensmarkedet, og især de botniske kystbyer blomstrede. Samtidig gryede med præsten Daniel Juslenius' (1676-1752) afhandlinger om Finlands historie og sprog en finsk identitetsfølelse, som blev videreudviklet af hans yngre slægtning Henrik Gabriel Porthan, som i en række epokegørende afhandlinger hævdede finnernes historiske og kulturelle egenart.

Revolutions- og Napoleonskrigene skabte de sidste forudsætninger for, at resten af Finland blev skilt fra Sverige; det skete, da Napoleon og Aleksander 1. i Tilsit i 1807 enedes om, at Rusland skulle få frie hænder i Finland, såfremt Sverige ikke opsagde alliancen med England. Da det ikke skete, kunne russerne i Den Russisk-svenske Krig 1808-09 erobre Finland.

Russisk storfyrstendømme

Efter Freden i Fredrikshamn 1809 blev Finland et autonomt storfyrstendømme med den russiske kejser, Aleksander 1., som storfyrste. Kejseren nærede da ønsker om at reformere styreformen i Rusland, og det er sikkert årsagen til, at han accepterede en stilling som konstitutionel monark på grundlag af Gustav 3.s forfatning. Derfor havde han allerede på Borgå Landdag, hvor han modtog de finske stænders ed, garanteret de svenske love og forfatningers fortsatte gyldighed. Tidligere havde Finland kun adskilt sig fra det øvrige Sverige ved, at en større andel af befolkningen var finsktalende, men nu udgjorde landet et politisk, økonomisk og administrativt afgrænset område, som oven i købet blev betydelig udvidet, idet Aleksander 1. fik grænsen forskudt mod nord til Torne älv (Tornionjoki).

Der blev skabt et finsk regeringsorgan, Senatet, og forbindelsen mellem storfyrste og storfyrstendømme blev ordnet således, at en generalguvernør, som regel en russer, repræsenterede storfyrsten, mens en ministerstatssekretær, der indtil russificeringen sidst i 1800-t. normalt var finsk, i Sankt Petersborg forelagde de finske anliggender for storfyrsten.

Statsoverhoveder efter 1809
storfyrster
1809-25 Aleksander 1.
1825-55 Nikolaj 1.
1855-81 Aleksander 2.
1881-94 Aleksander 3.
1894-1917 Nikolaj 2.
rigsforstander
1918 P.E. Svinhufvud
konge
1918 Frederik Karl
rigsforstander
1918-19 Gustaf Mannerheim
præsidenter
1919-25 K.J. Ståhlberg
1925-31 L.K. Relander
1931-37 P.E. Svinhufvud
1937-40 Kyösti Kallio
1940-44 Risto Ryti
1944-46 Gustaf Mannerheim
1946-56 J.K. Paasikivi
1956-81 Urho Kekkonen
1982-94 Mauno Koivisto
1994-2000 Martti Ahtisaari
2000-12 Tarja Halonen
2012- Sauli Niinistö

Med til at sikre landets særstilling var, at grænsen mellem det finske storfyrstendømme og det russiske imperium var en toldgrænse, der tilgodeså Finland. Endvidere var det væsentligt, indtil russificeringspolitikken ændrede det, at det kun var russere født i storfyrstendømmet Finland, der kunne opnå rettigheder som finske borgere. Derfor kunne kun de russere, der 1721-1812 havde bosat sig i Gammel Finland (som Sverige havde afstået i 1721 og 1743), besætte embeder i Finland, idet Gammel Finland i 1812 blev indlemmet i storfyrstendømmet. Det betød siden, at Gammel Finlands østgrænse også blev det selvstændige Finlands grænse i 1920.

Efter 1812 opgav Aleksander 1. sine reformplaner, og Stænderlanddagen indkaldtes ikke igen før i 1863, men ellers kunne de finske institutioner fungere uhindret. Hvad der først og fremmest bekymrede, var udsigten til svensk revanchisme, og for at forebygge det blev hovedstaden i 1812 flyttet fra Åbo (Turku) til det strategisk bedre beliggende Helsingfors (Helsinki). I 1828 flyttedes også universitetet, hvor udviklingen nu blev nøje fulgt af den russiske generalguvernør, for det var blandt studenterne, man kunne forvente at spore farlige tendenser. I tiden frem til Nikolaj 1.s død var al politisk virksomhed derfor præget af forsigtighed.

Sprogstriden

Finskhedsbevægelsen, som var en udløber af romantikkens nationalitetsbevægelse, kunne derimod udfolde sig uhindret, især drevet frem af Johan Vilhelm Snellman. Selvom sigtet grundlæggende var at bevare Finland som nation inden for det russiske rige, var en af konsekvenserne, at toneangivende kredse fjernede sig fra den svenske arv. De, der påvirket af bevægelsen satte lighedstegn mellem sprog og nation, og som skulle vælge et nationalt sprog, var nemlig alle svensktalende. Men det indgik også i romantikkens ideologi, at det var folkeånden, der konstituerede nationen, og derfor måtte man søge det sproglige grundlag i folkeflertallets sprog. En stor del af den svensktalende kulturelite valgte at lade sig forfinske. Da der var andre af de svensktalende, som ikke ville ofre modersmålet, kom det til skarpe konfrontationer, og sprog- og nationalitetsproblemet kom derfor til at dominere finsk historie i flere perioder frem til 2. Verdenskrig. De første politiske partier, Finska partiet og Svenska partiet, dannedes med sprogspørgsmålet som vigtigste programpunkt.

Voksende selvstyre

Den liberalt sindede Aleksander 2.s overtagelse af tronen i 1855 førte i forbindelse med nederlaget i Krimkrigen til en reformperiode og en genoplivning af det politiske liv. Fra 1863 blev Landdagen atter indkaldt med jævne mellemrum, og en række reformer kunne nu gennemføres. Finland fik eget militær og egen mønt, og i det hele taget søgte man at udbygge landets position, så det kom til at fremstå som en separat stat, der blot var i personalunion med Rusland. I 1863 fik Snellman med det såkaldte sprogmanifest gennemtrumfet, at finsk i administrationen blev ligestillet med svensk.

Finland gik ind i en periode med økonomisk vækst, hvor især skovbrug og med tiden træforædlingsindustri fik stor betydning. Perioder med misvækst førte imidlertid til, at de socialt dårligst stillede, der ikke var repræsenteret i Landdagen, led stor nød, og behovet for reformer for den store jordløse landbefolkning, torparne, voksede.

Russificering

Finland. Suomi-Jomfruen angribes; maleri af Edvard Isto (1865-1906) med titlen Angreb. Isto malede billedet, da russificeringspolitikkens første bølge var på sit højeste med Februarmanifestet i 1899. Suomi-Jomfruen, hvis forsvarspositur omtrent svarer til Finlands daværende konturer, forsøger at forhindre Rusland i skikkelse af den dobbelthovedede ørn i at fravriste hende landets lov. Billedet blev utrolig populært i Finland, og reproduktioner fandtes i mange hjem, ligesom det blev solgt som postkort.

.

Fra 1890'erne begyndte russisk nationalisme for alvor at præge den russiske kejser Nikolaj 2.s syn på Finlands stilling i imperiet. De finske særrettigheder skulle afskaffes og landet russificeres ligesom Polen og Baltikum. Det førte til en alliance på tværs af sprogskellet, således at Finska partiet splittedes i gammelfinner, der ville føre eftergivenhedspolitik over for russerne for at bevare det, der var vundet på sprogområdet, og ungfinnerne, der allierede sig med svenskerne i modstand mod russificeringen. Russificeringspolitikken nåede et foreløbigt højdepunkt i 1899 med Februarmanifestet og den russiske generalguvernør N.I. Bobrikovs diktatoriske styre.

Urolighederne i 1905 efter Ruslands nederlag i Den Russisk-japanske Krig førte til en demokratisering, først i Rusland, siden i Finland. Stænderlanddagen blev i 1906 erstattet af et etkammersystem med almindelig valgret for mænd og kvinder over 24 år. Den almindelige valgret betød, at de sociale lag, der hidtil ikke havde haft politisk indflydelse, nu fik stor betydning. Ved det første valg fik Finlands socialdemokratiska parti, SDP, som var blevet grundlagt i 1899, takket være torparne 80 af 200 mandater. Tilslutningen til partiet voksede ved de efterfølgende valg, og i 1916 fik det med 103 mandater absolut flertal.

Allerede fra 1908 havde kejseren og de russiske nationalister imidlertid genvundet kontrollen i Rusland, og russificeringen satte ind med fornyet styrke. Landdagen blev tilsidesat og sammenkaldtes ikke under 1. Verdenskrig, selvom der fortsat afholdtes valg.

Selvstændighed

Præsidentens sekretariat den 6. december. Her flages på Selvstændighedsdagen, som er en af Finlands flagdage.

.

Februarrevolutionen i Rusland i 1917 fik stor betydning for Finland. Sammen med kejseren forsvandt bindeleddet til Rusland; den provisoriske russiske regering overtog storfyrstens beføjelser og tillod de finske politiske institutioner at fungere. Landdagen, hvor SDP (Socialdemokraterne) havde flertal, sammenkaldtes, og en samlingsregering blev dannet. I juli 1917 fik SDP vedtaget en lov, Magtloven, der på trods af opretholdelsen af en fælles udenrigspolitik i realiteten gjorde Finland selvstændigt. Med borgerlig hjælp fik den russiske regering imidlertid Landdagen opløst, og ved det efterfølgende valg mistede SDP flertallet, hvilket sammen med tiltagende sult i byerne styrkede den revolutionære fløj i partiet. Efter Oktoberrevolutionen i Rusland i 1917 udbrød der storstrejke i Finland, hvorunder bevæbnede rødgardister stod over for de borgerlige "hvide" skyddskår (beskyttelseskorps). Selvom det lykkedes Pehr Evind Svinhufvud at danne en borgerlig regering, der 6.12.1917 erklærede Finland for selvstændig republik, havde regeringen svært ved at beherske den indenrigspolitiske situation. For at imødegå truslen fra de store russiske styrker, der fortsat befandt sig i landet, blev skyddskårene omdannet til regeringsstyrker, og Svinhufvud gav den øverstbefalende Gustaf Mannerheim ordre til at afvæbne de russiske garnisoner i de hvides kerneområde Österbotten. Afvæbningen begyndte den 27.1.1918; samtidig tog en "rød" regering magten i Helsingfors og udløste dermed Den Finske Borgerkrig.

Statsministre og regeringer
1917-18 P.E. Svinhufvud (Uf, Fp, Ag, Sfp)
1918 J.K. Paasikivi (Fp, Uf, Ag, Sfp)
1918-19 Lauri Ingman (Sam, Fr, Sfp)
1919 Kaarlo Castrén (Fr, Ag, Sfp)
1919-20 J.H. Vennola (Fr, Ag)
1920-21 Rafael Erich (Sam, Fr, Ag, Sfp)
1921-22 J.H. Vennola (Fr, Ag)
1922 A.K. Cajander (tjenestemands-ministerium)
1922-24 Kyösti Kallio (Ag, Fr, Sam)
1924 A.K. Cajander (tjenestemands-ministerium)
1924-25 Lauri Ingman (Sam, Ag, Sfp, Fr)
1925 Antti Tulenheimo (Sam, Ag, Fr)
1925-26 Kyösti Kallio (Ag, Sam)
1926-27 Väinö Tanner (SDP)
1927-28 J.E. Sunila (Ag)
1928-29 Oskari Mantere (Fr, Sam)
1929-30 Kyösti Kallio (Ag, Fr)
1930-31 P.E. Svinhufvud (Sam, Ag, Sfp, Fr)
1931-32 J.E.Sunila (Ag, Sam, Fr, Sfp)
1932-36 T.M. Kivimäki (Fr, Sam, Sfp, Ag)
1936-37 Kyösti Kallio (Ag, Fr, Sam)
1937-39 A.K. Cajander (Fr, SDP, Ag)
1939-40 Risto Ryti (Fr, Ag, SDP, Sfp)
1940-41 Risto Ryti (Fr, Ag, SDP, Sfp, Sam)
1941-43 J.W. Rangell (Fr, Ag, SDP, Sam, Sfp, IKL)
1943-44 Edwin Linkomies (Sam, SDP, Ag, Sfp, Fr)
1944 Antti Hackzell (Sam, SDP, Ag, Sfp, Fr)
1944 U.J. Castrén (Sam, SDP, Ag, Fr, Sfp)
1944-45 J.K. Paasikivi (ubunden, SDP, Ag, Fr, Sfp, Df)
1945-46 J.K. Paasikivi (ubunden, Df, SDP, Ag, Fr, Sfp)
1946-48 Mauno Pekkala (Df, Ag, SDP, Sfp)
1948-50 K-A. Fagerholm (SDP)
1950-51 Urho Kekkonen (Ag, Sfp, Fr)
1951 Urho Kekkonen (Ag, SDP, Sfp, Fr)
1951-53 Urho Kekkonen (Ag, SDP, Sfp, Fr)
1953 Urho Kekkonen (Ag, Sfp)
1953-54 Sakari Tuomioja (Ff, Sam, Sfp)
1954 Ralf Törngren (Sfp, Ag, SDP)
1954-56 Urho Kekkonen (Ag, SDP)
1956-57 K-A.Fagerholm (SDP, Ag, Sfp, Ff)
1957 V.J. Sukselainen (Ag, Ff, Sfp)
1957-58 Rainer von Fieandt (tjenestemands-ministerium)
1958 Reino Kuuskoski (tjenestemands-ministerium)
1958-59 K-A.Fagerholm (SDP, Ag, Sam, Ff, Sfp, Fr)
1959-61 V.J. Sukselainen (Ag)
1961-62 Martti Miettunen (Ag)
1962-63 Ahti Karjalainen (Ag, Sam, Ff, Sfp samt FFC)
1963-64 Reino Lehto (tjenestemands-ministerium)
1964-66 Johannes Virolainen (Ag, Sam, Ff, Sfp)
1966-68 Rafael Paasio (SDP, Cp, Df, Soc.F)
1968-70 Mauno Koivisto (SDP, Cp, Df, Soc.F, Sfp)
1970 Teuvo Aura (tjenestemands-ministerium)
1970-71 Ahti Karjalainen (Cp, SDP, Df, Sfp, Lf)
1971-72 Teuvo Aura (tjenestemands-ministerium)
1972 Rafael Paasio (SDP)
1972-75 Kalevi Sorsa (SDP, Cp, Sfp, Lf)
1975 Keijo Liinama (tjenestemands-ministerium)
1975-76 Martti Miettunen (Cp, SDP, Df, Sfp, Lf)
1976-77 Martti Miettunen (Cp, Sfp, Lf)
1977-79 Kalevi Sorsa (SDP, Cp, Df, Lf, Sfp)
1979-82 Mauno Koivisto (SDP, Cp, Df, Sfp)
1982-83 Kalevi Sorsa (SDP, Cp, Df, Sfp)
1983-87 Kalevi Sorsa (SDP, Cp, Sfp, Lp)
1987-91 Harri Holkeri (Sam, SDP, Sfp, Lp)
1991-95 Esko Aho (Cp, Sam, Sfp, Kr)
1995-99 Paavo Lipponen (SDP, Sfp, Sam, V, G)
1999-2003 Paavo Lipponen (SDP, Sfp, Sam, V, G (indtil 2002))
2003 Anneli Jäätteenmäki (C, SDP, Sfp)
2003-07 Matti Vanhanen (C, SDP, Sfp)
2007-10 Matti Vanhanen (C, Sam, Sfp, G)
2010-11 Mari Kiviniemi (C, Sam, Sfp, G)
2011-14 Jyrki Katainen (Sam, SDP, V, G, Sfp, KD)
2014-15 Alexander Stubb (Sam, SDP, Sfp; G: 24.6.2014 – 26.9.2014)
2015- Juha Sipilä (C, PS, Sam)
(Statsministerens parti er angivet først)
Ag: Agrarförbundet, Cp: Centerpartiet, Df: Demokratiska förbundet för Finlands folk, Ff: Finska folkpartiet, FFC: Finsk LO, Fp: Finska partiet, Fr: Framstegspartiet, G: De Gröna, IKL: Isänmaallinen kansanliike (Fædrelandske folkebevægelse), Kr: Finlands kristliga förbund, Lf: Liberala folkpartiet, Lp: Finlands landsbygdsparti, PS: Perussuomalaiset/Sannfinländerna (De Gænse Finner), Sam: Samlingspartiet, SDP: Socialdemokratiet, Sfp: Svenska folkpartiet, Soc.F: Socialdemokratiska förbund, Uf: Ungfinska partiet, V: Vänsterförbundet. KD: Kristdemokraterne i Finland.

Hjulpet af tyske tropper sejrede de hvide styrker i løbet af foråret 1918. Flere af de overlevende røde ledere, bl.a. Otto Ville Kuusinen, flygtede til Rusland og dannede her Finlands kommunistiska parti. Antallet af faldne i de egentlige kampe, ca. 6700, var ikke stort set i forhold til ofrene for rød og hvid terror og de sejrendes hævn. Krigen var således årsag til flere end 30.000 menneskers død, og hadet mellem tabere og sejrherrer og især sejrherrernes hævn kom til at kaste en skygge over mellemkrigsperioden.

Skræmt af de rødes oprør opgav de borgerlige foreløbig tanken om en republik. På grundlag af den endnu gældende monarkiske forfatning udnævntes Svinhufvud til rigsforstander, indtil man havde fundet en konge. De betydelige tyske troppetilførsler under borgerkrigen havde givet Tyskland en dominerende stilling, hvilket fik Mannerheim til at forlade sin post som hærens øverstbefalende. Ydermere betød den tyske indflydelse, at den kommende konge måtte være tysker. I oktober 1918 valgtes således Frederik Karl af Hessen, der var nært knyttet til det danske kongehus, til konge, hvilket reelt gjorde Finland til tysk vasalstat. Tysklands sammenbrud i 1. Verdenskrig måneden efter gjorde imidlertid hurtigt en ende på dette. Frederik Karl trak sig tilbage, og for at genvinde vestmagternes tillid blev Mannerheim udnævnt til rigsforstander. Et nyvalg bragte stærk socialdemokratisk repræsentation, og dermed var monarkiets tid forbi. Der blev vedtaget en republikansk forfatning, som gav præsidenten stor magt, og i 1919 valgte et klart flertal i Rigsdagen Kaarlo Juho Ståhlberg til landets første præsident. Den svenske regering havde under borgerkrigen søgt at få stormagternes anerkendelse af Ålandsøernes tilbagevenden til Sverige, men spørgsmålet blev løst til Finlands fordel i 1921 af Folkenes Forbund. Grænsen til Rusland blev fastlagt ved Freden i Dorpat (Tartu) 14.10.1920, hvorved Finland fik Petsamo-området og dermed adgang til Ishavet mod til gengæld at opgive krav på de østkarelske nabosogne, som mange gerne havde set indlemmet i et Storfinland. Det østkarelske spørgsmål blev siden sammen med ægtfinskhed, dvs. det svenske sprogs fordrivelse fra det officielle Finland, mærkesager for Akademiske Karelen Selskab.

Mellemkrigstiden

Bitterheden i Finland over Sveriges optræden i Ålandsstriden og den genopblussede sprogstrid umuliggjorde, at Finland kunne orientere sig mod Norden. I stedet vendte man sig mod Polen og de baltiske stater, men opgav at indgå en risikabel alliance, der var vendt mod både Sovjetrusland og Tyskland. Da Sovjetunionen under indtryk af truslen fra Tyskland nærmede sig Folkenes Forbund, indgik Finland i 1932 en ikke-angrebspagt med naboen mod øst. Først i midten af 1930'erne efter en foreløbig løsning på sprogstriden begyndte Finland at orientere sig mod Norden.

Finland undergik efter 1918 en rolig indre udvikling, og frem til 1922 gennemførtes en række love, hvorved den store jordløse landbefolkning fik sin egen jord gennem konfiskation og udstykning af store jordbesiddelser med tilskud af statsjord. Lovene gjorde Finland til et land af småbrugere og fjernede en del af de sociale modsætninger; en negativ virkning var det dog, at landets industrielle udvikling blev bremset.

Med undtagelse af en socialdemokratisk mindretalsregering 1926-27 var de fleste regeringer i perioden borgerlige koalitionsregeringer. Kommunistpartiet var forbudt, men ved at stille op under forskellige dæknavne lykkedes det for partiet at blive repræsenteret i Rigsdagen ved flere valg. Med verdenskrisen i slutningen af 1920'erne ophørte den økonomiske fremgang. Samtidig opstod der en strejkebevægelse, som mange borgerlige mente var organiseret af kommunister på ordre fra Sovjetunionen, der derved angiveligt søgte at lette sin egen trævareindustris adgang til verdensmarkedet. Det fremkaldte den halvfascistiske Lappobevægelse, som fremførte kritik af det parlamentariske system og krævede socialisterne forbudt. En foreløbig kulmination kom i 1930 med et militært organiseret bondetog til Helsinki. Kallios regering gik af, og ved det efterfølgende valg fik SDP kun 66 mandater og kunne derfor ikke blokere for de kommunistlove, som Lappofolkene krævede. Der blev dannet en højreregering under ledelse af Lappobevægelsens foretrukne mand, Svinhufvud. Da han året efter blev valgt til præsident, anså Lappo tiden inde til at skride ind mod socialdemokraterne. I februar 1932 forsøgte bevæbnede lappofolk et statskup, men da Svinhufvud tog afstand fra kupforsøget, opgav oprørerne, og bevægelsen sygnede hen. Resterne af bevægelsen organiserede sig i det fascistiske parti Fædrelandske Folkebevægelse, IKL. Mens Lappobevægelsen havde været neutral i sprogstriden og havde haft mange svensktalende blandt sine støtter, antog IKL de ægtfinske paroler og vendte sig især mod de svensktalendes dominans på Helsinki Universitet. Parolerne fandt også udbredt støtte blandt finske borgerlige politikere, og sprogstriden nåede et sidste højdepunkt. Det gjorde de svensktalende afhængige af SDPs støtte for at kunne bevare deres minoritetsrettigheder. Til gengæld blev det store flertal af de svensktalende i 1930'erne en stabil støtte for demokratiet. Ved at skabe splittelse på tværs af de politiske strømninger medvirkede sprogstriden således givetvis til, at det finske demokrati med få indskrænkninger overlevede mellemkrigstiden, mens de baltiske randstater og Polen i 1930'erne blev forvandlet til halvfascistiske diktaturer.

I sidste halvdel af 1930'erne kom der atter gang i økonomien, og en reformperiode blev indledt, der skulle omforme landet til et velfærdssamfund i lighed med det øvrige Norden. Det politiske grundlag herfor skabtes i 1937, da SDP for første gang gik i koalition med et borgerligt parti, Agrarförbundet; alliancen mellem de to partier kom til at danne grundlag for mange senere regeringer.

2. Verdenskrig

Efter Hitlers og Chamberlains aftale i München i september 1938 så Sovjetunionen sig pludselig isoleret og søgte derfor ved forhandlinger med Finland at sikre Leningrad gennem grænsejusteringer, men mødte ingen forståelse fra finsk side. Som led i Den Tysk-sovjetiske Ikke-angrebspagt i 1939 indgik Finland imidlertid sammen med de baltiske stater i Sovjetunionens interessesfære, og en ny forhandlingsrunde indledtes. Mannerheim, den militært ansvarlige, og J.K. Paasikivi, som var leder af forhandlingerne, advarede den finske regering mod at undervurdere Stalins beslutsomhed, men blev overhørt. Regeringen afviste krav om grænsejusteringer, hvorefter Sovjetunionen 30.11.1939 svarede igen med et militært angreb, der udløste Vinterkrigen. Finnernes forsvarsvilje var imidlertid større end forventet, og den af Stalin indsatte marionetregering under Kuusinen fik ingen indflydelse. Trods flere bemærkelsesværdige sejre stod det dog klart, at Finland uden hjælp udefra ville lide nederlag. Vestmagterne havde planer om at gribe ind via Narvik og Kiruna, men inden det blev sat i værk, sluttede Finland 12. marts 1940 fred i Moskva med Sovjetunionen og afstod Salla-området i nord og Det Karelske Næs frem til en linje nær grænsen fra 1721. Hangö udd blev udlejet til sovjetisk flådebase for en periode af 30 år, men allerede 2.12.1941 så de sovjetiske styrker sig under Fortsættelseskrigen tvunget til at trække sig tilbage fra området. Finland mistede som følge af afståelsen af landområderne til Sovjetunionen mere end 1/3 af elforsyningen baseret på vandkraft.

Presset fra Sovjetunionen blev ikke mindre; den finske regering så det derfor som en livsforsikring, da tyskerne i sommeren 1940 anmodede om transiteringsret til Norge og snart lod forstå, at det trak op til brud med Stalin. Da bruddet kom, valgte regeringen at stille sig på tysk side i Fortsættelseskrigen 1941-44. Finske styrker tilbageerobrede hurtigt det tabte territorium og nåede i efteråret 1941 frem til en linje, der gik fra Det Karelske Næs til Onega; Sovjetunionen kunne dog holde en korridor åben til såvel Leningrad som Murmanskbanen. Indtil foråret 1944 lå fronten stort set fast, men da Den Røde Hær påbegyndte en storoffensiv, trak finnerne sig tilbage; det stod klart, at landet måtte søge ud af krigen. Det skete med våbenhvilen i september 1944, efter at præsident Risto Ryti, som havde forpligtet sig over for Tyskland til ikke at indgå en separatfred, blev afløst af Mannerheim. Som led i våbenhvilen påtog Finland sig at fordrive de tyske tropper, der under tilbagetrækningen mod Norge systematisk lagde Lappland i ruiner. En russiskdomineret allieret kontrolkommission installerede sig i Hotel Torni i det indre Helsingfors for at overvåge, at Finland overholdt våbenhvilens betingelser. I det efterfølgende retsopgør blev bl.a. Ryti og Tanner idømt strenge straffe, og ved den endelige fred måtte Finland, ud over afståelserne i 1940, opgive Petsamo-området og endvidere udleje Porkalahalvøen som militært baseområde i 50 år til Sovjetunionen. Samme år fik Finland dog tilladelse til at lade fjerntog gennemkøre det sovjetiske lejeområde med tilskodede vinduer. Allerede 26.1.1956 undertegnes en aftale på den sovjetiske ambassade om tilbagelevering af området, hvorefter det første tog gennemkørte området uden tilskodede vinduer den 21.12.1955, og de evakuerede lokale beboere kunne vende tilbage 4.2.1956 til deres ejendomme. Finland måtte desuden indvillige i at betale en krigsskadeserstatning i form af varer; noget der varede frem til 1952.

Fredsaftalen, undertegnet 10.2.1947 i Paris, er udfærdiget på russisk, finsk, fransk og engelsk og undertegnet af Finland på den ene side og USSR, Storbritannien og Nord-Irlands Forenede Kongerige samt Australien, Canada, Den Sydafrikanske Union, Hvideruslands SSR , Indien, New Zealand, Tjekkoslovakiet og Ukraines SSR på den anden side som allierede magter. Fredsaftalen kan læses online (i finsk udgave) her.

Efterkrigstiden

Finland havde i alt modtaget ca. 425.000 karelske flygtninge, som man skulle finde jord til; samtidig var frontkæmperne fra krigen blevet lovet små jordlodder som belønning for krigsdeltagelsen. Det cementerede Finland som et småbrugerland, et problem, der har forfulgt landet siden. Derimod fik krigsskadeserstatningen, der blev nedsat pga. et forbedret forhold til Sovjetunionen, en gunstig virkning på landets industrialisering, og samtidig skaffede Finland sig et stabilt marked i østlandene, hvorfra det fik billig energi og råvarer. Det indebar, at Finland ikke ramtes af oliekrisen, hvorimod Sovjetunionens sammenbrud i 1991 straks udløste en økonomisk krise med høj arbejdsløshed og store devalueringer til følge.

Nederlaget nødvendiggjorde en politisk nyorientering, og tiden efter 1944 er ofte blevet omtalt som Den Anden Republik. Partier og organisationer på den yderste højrefløj blev forbudt, mens kommunisterne atter kunne virke frit. Samtidig indså ledende politikere med Paasikivi i spidsen, at man måtte ændre finnernes holdning til naboen i øst. I de første år var mistænksomheden dog stor, og i 1948 frygtede man en kommunistisk magtovertagelse. Sovjetunionen foreslog i 1948 indgåelse af en bilateral aftale, Den Finsk-sovjetiske Venskabs-, Samarbejds- og Bistandspagt, i lighed med de aftaler, som Sovjetunionen på det tidspunkt indgik med de østeuropæiske lande. Ved hurtigt at fremsætte ændringsforslag til det sovjetiske oplæg lykkedes det Paasikivi at give traktaten en sådan form, at Finlands selvstændighed ikke for alvor blev truet på trods af klausuler om militærbistand og konsultationer, som Sovjetunionen i krisesituationer kunne påberåbe sig. Stalins accept af ændringerne og manglende reaktion på, at de finske kommunister blev udmanøvreret, skabte tillid til, at Sovjetunionen ikke havde til hensigt at sovjetisere Finland.

Ved den kolde krigs udbrud var der således skabt de rammer, som Finland kunne udvikle sin neutralitetsmodel inden for. Under det såkaldte tøbrud efter Stalins død gav Nikita Khrusjtjov Porkkalahalvøen tilbage og undlod at protestere mod Finlands medlemskab af Nordisk Råd i 1955. Samme år blev Finland medlem af FN. I 1958 førte sovjetisk mistanke om en øget vestlig orientering i finsk udenrigspolitik imidlertid til den såkaldte Nattefrostkrise, der medførte, at SDP, som havde modarbejdet kommunisterne, blev holdt uden for regeringssamarbejdet 1958-66. Senere, i 1961, udløste Khrusjtjov Notekrisen til støtte for præsident Kekkonens genvalg, idet Sovjetunionen, bl.a. med henvisning til den spændte situation i Berlin, krævede militære konsultationer. Kekkonen afværgede krisen gennem møder med Khrusjtjov, og koalitionen mod ham til præsidentvalget i 1962 brød sammen. Hans rolle i de finsk-sovjetiske relationer medvirkede utvivlsomt til, at han kunne blive siddende som præsident i 25 år. Kekkonens udenrigspolitik stabiliserede Finlands position udadtil; i 1961 blev landet associeret medlem af EFTA, og i 1973 indgik man en handelsaftale med EF. Samtidig forsøgte Finland at mægle mellem øst og vest, hvilket blandt andet ledte til at landet anerkendte begge de tyske stater, DDR og Forbundsrepublikken Tyskland den 21.12.1972. Dette var et skridt på vejen mod Den Europæiske Sikkerheds- og Samarbejdskonference i Helsingfors, CSCE (siden 1994 OSCE, Organisationen for Sikkerhed og Samarbejde i Europa), der endte med Helsingforsslutakten.

Disse tiltag placerede Finland stærkere i international politik. Til gengæld fremkaldte Kekkonens magtudfoldelse dybe indenrigspolitiske modsætninger, som førte til krav om en svækkelse af præsidentmagten; hans efterfølger, socialdemokraten Mauno Koivisto, valgte selv at indskrænke sine indgreb i den daglige politik.

Mens Finland i de første årtier efter krigen var præget af mange regeringskriser, er der siden slutningen af 1970'erne skabt tradition for brede koalitionsregeringer, der holder valgperioden ud. Indtil 1987 dannedes regeringerne oftest på grundlag af alliancer mellem SDP og Centerpartiet (frem til 1965 Agrarförbundet), men der synes nu at være skabt nye samarbejdsmønstre. Det hænger muligvis sammen med den udenrigspolitiske frihed, som landet har nydt siden Sovjetunionens sammenbrud, hvor en ligestillet samarbejdstraktat med Den Russiske Føderation afløste VSB-pagten. I 1995 blev Finland efter en vejledende folkeafstemning optaget i EU. Ud over de økonomiske fordele, som man håber at kunne opnå, skal EU-medlemskabet givetvis også ses som en garanti for Finlands fortsatte uafhængighed af Rusland. I 2008 have Finland formandsskabet for OSCE, mens Georgienkrisen udviklede sig til en kortvarig krig med Rusland.

Efter 1995

Finland har i tiden efter 1995 været præget af politisk stabilitet. Efter valget i 1995 dannede socialdemokraten Paavo Lipponen en regering, den såkaldte regnbuekoalition, bestående af Socialdemokratiet, Samlingspartiet, Svenska Folkpartiet, Vänsterförbundet og Gröna förbundet. Trods sin politiske spændvidde og indre modsætninger fortsatte regeringen efter valget i 1999. Dog valgte Gröna förbundet at forlade regeringen, da den i maj 2002 besluttede at udbygge kernekraften. Ved regeringens tiltræden led Finland fortsat af efterveerne fra den økonomiske krise, landet var kommet ud i i begyndelsen af 1990'erne, da arbejdsløsheden oversteg 20%, og underskuddet på statsbudgettet steg eksplosivt. Både derfor og for at kvalificere Finland til deltagelse i Den Økonomiske og Monetære Union, ØMU, førte regeringen en restriktiv økonomisk politik og fik med skattesænkninger fagforeningerne til at vise tilbageholdenhed ved overenskomstforhandlingerne. Resultatet blev en kraftigt stigende konkurrenceevne, der i slutningen af 1990'erne førte til årlige vækstrater på op til 6%.

Finland har i EU støttet fortsat integration og er også gået ind for en styrkelse af EU-Kommissionen. Landet var blandt de første, der tilsluttede sig ØMUen, og har ligesom Danmark og Sverige ivrigt støttet udvidelsen af EU mod øst. Udsigten til, at flere af de nye EU-lande også bliver optaget i NATO, har i Finland ført til en debat om, hvorvidt man også skal tilslutte sig forsvarsorganisationen. Især Samlingspartiet og Svenska Folkpartiet har stillet sig positivt hertil, mens Socialdemokraterne, der 1995-2004 sad på alle de udenrigspolitiske nøgleposter i statsapparatet, har villet udskyde spørgsmålet og hellere ser EU udvikle sig til en sikkerheds- og udenrigspolitisk stormagt ved at samarbejde med Den Vesteuropæiske Union i fredsbevarende engagementer. Denne linje har været betinget af Finlands ønske om ikke at se Rusland isoleret; derfor har Finland varmt støttet Partnerskab for Fred-initiativet. I lyset af den tilnærmelse, der siden 11.9.2001 er sket mellem NATO og Rusland, må det dog forventes, at Finland vil omvurdere sit forhold til NATO. Noget der dog først er blevet aktualiseret i 2016 efter Ukrainekrisen.

Ved præsidentperiodens udløb søgte Martti Ahtisaari ikke genvalg, og ved valget i februar 2000 valgtes hans partifælle Tarja Halonen, som siden 1995 havde været udenrigsminister, til præsident; hun blev hermed Finlands første kvindelige statsoverhoved.

Tarja Halonen blev den første præsident, der kom til at fungere under en ny forfatning, der fratog embedet mange af dets beføjelser ved regeringsdannelser og i udenrigspolitikken. Til gengæld har hun - ofte i strid med regeringen - til det yderste udnyttet de beføjelser, hun har tilbage. Også på anden måde har hun formået at sætte et personligt præg på embedet, og i 2006 blev hun genvalgt for en ny seksårsperiode. Ved valget i 2003 blev Centerpartiet med snæver marginal landets største parti og fik statsministerposten i en ny flertalskoalition med Socialdemokratiet og Svenska folkpartiet. Den nye regerings første måneder prægedes af skandalen omkring den nye statsminister Anneli Jäätteenmäkis manøvrer under valgkampen. Efter to måneder måtte hun gå af. Regeringskoalitionen kunne imidlertid fortsætte under Centerpartiets næstformand, Matti Vanhanen. Siden har den nye regering fortsat forgængerens socialliberale stabiliseringspolitik, der har skabt en konstant økonomisk vækst. Alligevel er det ikke lykkedes helt at afskaffe den endnu høje arbejdsløshed, da mange arbejdsløse ikke har kunnet honorere de krav, de højteknologiske vækstindustrier stiller. Disse industriers koncentration i de sydlige og til dels vestlige dele af Finland har skabt en øget afvandring fra de tyndtbefolkede egne i nord og øst. Med udsigt til at EUs landbrugsstøtte til finsk landbrug vil mindskes, vil den tendens fremover øges, selvom regeringen forsøger at kompensere herfor. For at imødekomme fremtidens krav på arbejdskraft vedtoges i 2003 en pensionsreform, der kraftigt tilskynder til at blive på arbejdsmarkedet.

Ved valget 2007 gik begge de store regeringspartier, Centerpartiet og socialdemokraterne tilbage. Dog bevarede Centerpartiet stillingen som største parti. Det blev derfor partiets leder, statsminister Matti Vanhanen, der fik til opgave at danne en ny regering. Vanhanen valgte at udskifte socialdemokraterne som regeringspartner pga. deres store tilbagegang. Skønt Centerpartiet og Samlingspartiet tilsammen har absolut flertal valgte Vanhanen at beholde Svenska folkpartiet i regeringen og desuden inddrage Gröna förbundet, således at den nye regering i Rigsdagen har 126 af 200 mandater bag sig. Det er første gang siden 1995 at socialdemokraterne ikke sidder i regering, mens Svenska folkpartiet, som det eneste, har siddet med i samtlige regeringer siden 1979. Ifølge regeringsgrundlaget vil den nye regering tage initiativer, der skal bevare landets konkurrencekraft ved en generel skattenedsættelse på indkomst; den vil føre en økologisk klima-og energipolitik med øgede miljøafgifter og en mulig udbygning af kerne- og vandkraft; vigtigt er også initiativer, der skal afhjælpe de problemer, en aldrende befolkning skaber.

Ved valget i 2011 gik Centerpartiet og socialdemokraterne igen tilbage, mens det nationalistiske og populistiske parti Sannfinländerna (De Sande Finner) opnåede en betydelig fremgang. Partiet gik fra 5 til 39 mandater og blev hermed Finlands tredjestørste parti. Jyrki Katainen fra Samlingspartiet dannede regering sammen med seks mindre partier; Sannfinländerna fik ingen indflydelse i regeringsdannelsen.

Året efter, i 2012, blev der afholdt præsidentvalg; her sejrede Sauli Niinistö fra Samlingspartiet. Finland fik hermed den første konservative præsident siden 1956.

Udenrigspolitisk lægger Finland fortsat stor vægt på at udvikle EU, og regeringen valgte i efteråret 2006, da landet havde EU-formandskabet, at lade parlamentet vedtage EU-traktaten, omend præsident Halonen er imod, og befolkningens utilfredshed med EU er voksende. Finlands ønske om at deltage i bredere internationalt og sikkerhedspolitisk samarbejde har også bidraget til, at diskussionen om en eventuel tilslutning til NATO, som landet må arbejde stadig tættere sammen med, konstant præger den politiske debat. Et andet tema, der har vakt debat i landet og kritik udefra, er det faktum, at landet pga. den lange grænse til Rusland fortsat ikke har undertegnet Ottawa-traktaten fra 1997 om at afstå fra anvendelse af landminer. Traktaten er dog ratificeret i 2011 med ikrafttrædelse i 2012, og minerne skal være fjernet i 2016.

Læs videre om Finlands forhistorie eller om Finland generelt.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig