Faktaboks

Sankt Mariæ Kirke

Sct. Mariæ Kirke

Sogn
Sankt Mariæ Sogn
Provsti
Helsingør Domprovsti
Stift
Helsingør Stift
Kommune
Helsingør Kommune
Sankt Mariæ Kirke

Sankt Mariæ kirke er bygget af munkesten og består af et langhus på otte fag. Kirken har en tagrytter, dvs. en lille, tårnlignende konstruktion oven på taget, fra 1900-1907. Tidligere har der eksisteret to forskellige, egentlige tårne.

Sankt Mariæ Kirke
Af .
Sankt Mariæ Kirke

Sankt Mariæ Kirke set fra sydøst. På billedet kan man se lidt af østgavlen med de meget høje og slanke blændingsdekorationer og dråbeformede blændinger.

Sankt Mariæ Kirke
Af /Kalkmalerier i danske kirker.

Sankt Mariæ Kirke er en sognekirke, som udgør sydfløjen i det middelalderlige karmeliterkloster i Helsingør, der ligesom kirken var viet til Jomfru Maria.

Klosteret blev grundlagt i 1430 af Erik af Pommern, og det ligger nord for Sankt Olai Kirke, domkirken, nordligt i Helsingørs gamle bykerne.

Kirkegård

Indtil begyndelsen af 1800-tallet blev området syd for kirken benyttet som kirkegård, idet begravelsesstedernes placering dog skiftede i århundrederne. Den ældste kendte kirkegård lå mod vest, mens den yngre del blev anlagt ved Hestemøllestræde i 1640’erne. Den teglstensmur, som i hvert fald i 1700-tallet omgav kirkegården, fungerede på visse strækninger som bagsiden på huse, som blev bygget op ad kirkegårdsmuren.

I begyndelsen af 1800-tallet ophørte brugen af stedet som kirkegård, ligesom man begyndte at sløjfe eksisterende gravsteder. Herefter overgik arealet i 1825 til blomsterhave, og i begyndelsen af 1900-tallet blev kirkegården og dens omgivelser reguleret og ensrettet, så den tidligere kirkegård fik sit nuværende, parklignende udtryk mod vest, mens den søndre del sidenhen er blevet delvist omdannet til parkeringsplads.

Klosterbygning

Klosteret er den bedst bevarede af de danske klosterbygninger og giver med sine fine arkitektoniske enkeltheder og rigt vekslende dekorationer med blændinger, dvs. dekorative murnicher, et godt indtryk af den kunstneriske formåen i Danmark i slutningen af middelalderen. Klosteret er opført mellem 1430 og omkring år 1500, mens selve kirken stod færdig omkring 1485.

Klosteret blev nedlagt efter Reformationen. I 1989 overtog Kirkeministeriet klosterbygningerne, og siden 1995 har Helsingør Stiftsadministration haft bispekontor i bygningerne.

Kirkebygning

Sankt Mariæ Kirke

Sankt Mariæ Kirkes vestgavl er fornemt udsmykket med blændinger, dvs. murnicher, der alle starter fra samme vandrette linje.

Sankt Mariæ Kirke
Af .

Kirken udgør som nævnt sydfløjen i Helsingørs karmeliterkloster.

Kirken er bygget af munkesten på et murfundament af store kampesten, og består af et langhus på otte fag, et sakristi, og en tagrytter, dvs. en lille, tårnlignende konstruktion oven på taget fra 1900-1907. Tidligere har der eksisteret to forskellige, egentlige tårne.

Den 17. maj 1450 brændte det ufærdige kloster, da kirkens mure var nået op i omkring halv højde. Dette ses meget tydeligt i det meste af klosterets murværk, hvor der er forskel i både stenenes udformning og måden stenene blev lagt på før og efter branden. I kirken er skellet knap så tydeligt, men markeres stadig ved en horisontal bølgelinje i murene. At forskellen er knap så stor i selve kirken, tyder på, at byggeriet af kirken blev genoptaget forholdsvis hurtigt efter branden.

Udvendigt blev kirkefløjen på klosteret udsmykket med usædvanligt fornemme blændingsgavle. Særligt østgavlen skiller sig ud med sine meget høje og slanke blændingsdekorationer og dråbeformede blændinger. Vestgavlen er også fornem men med ganske anderledes blændinger, der alle starter fra samme vandrette linje.

Sakristiet ligger nord for kirkerummets østende, i sydenden af klosterets østfløj. Sakristiet blev sandsynligvis først bygget efter branden i 1450, og er forbundet med skibet gennem en dør i kirkerummets østligste fag. Ovenover kan man se tre blændede åbninger, hvor der oprindeligt har været adgang til rummet over sakristiet, en såkaldt musikstue, hvor gamle og syge munke har kunnet tilgå kirken og følge messerne ovenfra.

Nord for kirken blev der opført et tårn. Det var placeret ud for det nordre sideskibs andet fag fra øst. Selvom de sidste rester først forsvandt ved en restaurering i 1900-tallet, blev tårnet sandsynligvis allerede næsten helt revet ned omkring år 1500, hvor klosterets østfløj fik forhøjet sit tag.

Kirken efter klosteret blev nedlagt

Kort efter Reformationen i 1536 blev klosteret nedlagt. Herefter lå kirken øde hen i mange år, indtil 1576, hvor det blev bestemt, at kirken skulle indrettes til at afholde gudstjenester på tysk. Herefter begyndte et større istandsættelsesarbejde, som kulminerede med igangsættelsen af et nyt tårnbyggeri i 1589.

Kirkens andet tårn 1589-1780

Det nye tårn blev opført over midtskibets to vestligste fag. Tårnet med spir kom dog ikke til at stå længe. Det var bygget på alt for svage buer over hvælvene, og trods konstante reparationer i tårnets levetid var det ikke til at redde. Derfor blev tårnet pillet ned i 1780, og stenene genbrugt til at bygge muren om kirkegården.

Kirkens vinduer

Sankt Mariæ Kirke

De velbevarede kalkmalerier på hvælvene i Sankt Mariæs søndre sideskib. Malerierne, der er udført ca. 1480‑1490, omfatter både fremstillinger af Jesu barndomshistorie, scener af Jesu Lidelse, Kristus og apostlene samt fantasiblomster og masker.

Sankt Mariæ Kirke
Af /Trap Danmark, 2016.

Indvendigt deler syv par arkadepiller langhuset i tre skibe, hvert skib har dermed otte hvælv. Over de spidsbuede arkader, som forbinder sideskibene med midtskibet, er der i det højere midtskib høje, spidsbuede blændinger, hvor en række tilmurede vinduer ses. Oprindeligt var disse åbne, så lys fra kirkerummet kunne oplyse loftsrummet over de lavere sideskibe.

I det søndre sideskib har hvert fag et stort, spidsbuet vindue, hvilket ikke genspejles i det nordre sideskib. Dette skyldes naturligvis, at denne side af kirkerummet ligger op mod resten af klosteret, hvilket bidrager til en meget asymmetrisk oplysning af kirkerummet.

Kalkmalerier

Kalkmalerier i Sankt Mariæ Kirke

Korsfæstelsen flankeret af Poul Laxmands fædrene og mødrene våben, Laxmand og Brahe.

Kalkmalerier i Sankt Mariæ Kirke
Af /Kalkmalerier i danske kirker.
Kalkmalerier i Sankt Mariæ Kirke

Jesu tilfangetagelse.

Kalkmalerier i Sankt Mariæ Kirke
Af /Kalkmalerier i danske kirker.
Kalkmalerier i Sankt Mariæ Kirke

Omskærelsen af Jesus.

Kalkmalerier i Sankt Mariæ Kirke
Af /Kalkmalerier i danske kirker.

Kirken er rigt udsmykket med kalkmalerier, som er malet af Helsingørværkstedet omkring 1490 og af Karmeliterklosterværkstedet mellem 1510 og 1515.

Kalkmalerierne er placeret i loftet, og de bærer præg af opmalinger ved restaureringen i starten af 1900-tallet. De righoldige kalkmalerier forestiller blandt andet scener fra Jesu barndomshistorie og Kristi lidelseshistorie, og de indeholder utallige helgener og bibelfigurer, vrængende masker og ansigter, dyr, narre, gøglere, fantasivæsner, engle, djævle og våbenskjolde. Dertil kommer en lang række rent dekorative elementer, som for eksempel forestiller forskellige stiliserede planter, blomster, frugter osv.

Inventar og gravminder

Kirken er rig på inventar, som altovervejende stammer fra efter kirken blev genindviet som tysk menighed i 1577.

Alterbordet er fra 1907 og er lavet af munkesten. Det består af to parallelle, nord-sydgående mure med et mellemrum på 55 cm.

Døbefonten er fra 1584 og er lavet af lysegrå sandsten. Den smukt udførte døbefont er i højrenæssancestil, og er formentlig importeret fra det nuværende Holland. Mens kummen er udsmykket med udhuggede engle, er foden udformet som græske søjler, der nederst afsluttes i løvefødder.

Kirkens prædikestol er også i højrenæssancestil og blev fremstillet i 1597 af samme snedker som lavede Sankt Olai Kirkes bænke. Prædikestolen er opbygget af seks fag, som er udsmykket med relieffer af de fire evangelister, en personificering af ”tålmodigheden”, og rigsvåbnet. På hjørnerne er der hermefigurer, altså figurer hvis underkrop udgøres af en søjle, som forestiller forskellige bibelske dyder.

Kirkens fornemme barokorgel fra 1630’erne blev delvist rekonstrueret i 1995-1997. Her spillede den i samtiden berømte komponist Diderich Buxtehude i perioden 1660-1668.

Altertavlen er fra 1637 og er i barokstil. Den er udsmykket med store, hvide skulpturer, der forestiller Kristus øverst og bibelfigurerne Ezekiel, Daniel, Esajas og Jeremias. Allerøverst ses Christian 4.s kronede navnetræk, og centralt er der et maleri fra 1840 af bebudelsen.

I den vestlige ende af kirken, ved nordmuren, står en særlig bænk, en såkaldt barnestol, fra 1638. Den er fem fag lang og er enkelt udsmykket. Stolen var oprindeligt tiltænkt mødre og deres børn, som skulle døbes.

Kirkens fornemme stoleværk, dvs. bænkene, er fra omkring 1739, og er udsmykket med gavle, hvor der er udskårne, dobbelte muslingeskaller, som i sin udformning er næsten identiske med bænkene i Trinitatis Kirke i København.

En række pulpiturer

Orglet i Sankt Mariæ Kirke

Johan Lorentz byggede ca. 1641 dette pragtorgel til Sankt Mariæ Kirke i Helsingør. Selve instrumentet er for længst gået tabt (på nær 27 facadepiber), men Marcussen & Søn har i 1997 med bistand fra en hollandsk orgelekspert foretaget en rekonstruktion efter historiske forbilleder.

Orglet i Sankt Mariæ Kirke
Af .

I kirken fandtes der indtil en stor restaurering ved H.B. Storck i 1900-1907 et større antal pulpiturer, dvs. balkoner, og lukkede stole langs nord- og sydmuren, som i dag ikke er bevaret. Kun to er tilbage, nemlig den såkaldte ”Kongestol” fra omkring 1653 og ”Rokokopulpituret” fra midten af 1700-tallet. ”Kongestolen” er det østligste af de to pulpiturer på nordvæggen, og den blev oprindeligt indrettet som plads til netop kongen og dronningen. Den er udsmykket med malerier af apostle, Kristus og Aron, samt øverst Frederik 3.s og hans dronning Sophie Amalies kronede navnetræk.

Den yngre stol, ”Rokokopulpituret”, er lige vest for kongestolen, og har tre store vinduer, som opdeles af korintiske pilastre, dvs. udskårne halvsøjler.

Kirkens tredje bevarede pulpitur er orgelpulpituret over vestenden, som er fra sidste halvdel af 1630’erne. Pulpituret er et fornemt udført stykke barokkunst, som er udsmykket med malerier af elegant klædte kvinder med musikinstrumenter og en engel. Mellem fagene med malerierne er der som på prædikestolen hermefigurer, altså figurer hvis underkrop udgøres af en søjle, som repræsenterer bibelske dyder.

Gravminder

Kirken er meget rig på gravminder, og adskillige er bevaret. Her kan nævnes otte epitafier, dvs. mindetavler, fra perioden 1620-1786, samt intet mindre end 55 gravsten fra mellem 1498 og 1799, som dog kun udgør godt halvdelen af de gravsten, der er skriftligt dokumenteret til at have eksisteret i kirken. Der er også kendskab til hele 27 gravkrypter, som dog alle blev fyldt op ved restaureringen i starten af 1900-tallet.

Læs mere i Den Store Danske

Eksterne links

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig