stormflod

Stormfloden 13.11.1872, da Rødby Fjord og Nakskov Fjord nåede sammen.

.

Dige. Til sikring af Tøndermarsken mod stormflodsoversvømmelse opførtes 1979-81 det såkaldte fremskudte dige på havsiden af det lavere og svagere Højerdige (vist med stiplet linje). Diget er dimensioneret til at modstå stormflodspåvirkninger, der i gennemsnit kun overskrides én gang i løbet af 200 år. Dette svarer til en stormflodsvandstand på (+)5,35 m over DNN. Digets kronehøjde er fastsat til (+)7,45 m over DNN, hvilket svarer til, at 2% af bølgerne vil overskylle diget, men ikke beskadige det.

.

Stormflod, ekstraordinært stort højvande i forbindelse med stærk blæst. Stormfloder er mange steder et alvorligt problem, der truer menneskeliv, ejendom og landskaber.

I Danmark er Vadehavskysten det mest udsatte område, men også andre lavtliggende områder, fx inddæmmede arealer, er truet af oversvømmelse under stormflod. Stormflod er en kombination af højvande og vindstuvning. Af de to faktorer er vindens effekt langt den største i de danske farvande.

Tidevandet topper ca. to gange daglig med et højvande på ca. 1 m i Vadehavet og herfra jævnt aftagende ind igennem de indre danske farvande til næsten nul i Østersøen. Vindens effekt kan erfaringsmæssigt bidrage med yderligere 3-3,5 m under ekstreme forhold. Mere moderate stormfloder, hvor vindens bidrag udgør 2-2,5 m, forekommer nogle få gange hvert år i Vadehavet.

Stormfloder i Nordsøen rammer især de lavvandede områder i Vadehavet, Tyske Bugt og langs den hollandske kyst. Dette skyldes, at de kraftigste storme kommer fra nordvest, en retning, der også har det længste frie stræk, hvorfor de medfører de største mængder vand. I de indre danske farvande skyldes stormflod ikke blot den lokale vind, men også vindforholdene over Nordsøen eller Østersøen fjernt fra det truede sted.

En langvarig vestenstorm over Nordsøen vil presse vand ind i Kattegat og videre ind gennem Bælterne. Tilsvarende vil en nordøstenstorm over den centrale Østersø presse vand ud gennem Bælterne.

De danske øer (især Fyn og Sjælland) virker som en barriere for gennemstrømningen, og derfor kan vandmasserne ophobes i Bælthavsområdet, til tider uden at man har stormvejr i dette område.

Den hidtil værste stormflod i de indre danske farvande fandt sted 12.-14.11.1872. Ved den lejlighed blev store områder på det sydlige Lolland og Falster oversvømmet under en østenstorm, der varede flere dage. Vandstanden nåede op på 2,6 m over normalen ved Gedser, 3 m ved Lollands sydkyst og hele 3,3 m ved Sønderjyllands østkyst.

Den værste stormflod i Nordsøen i nyere tid fandt sted 1.2.1953 og forårsagede et digebrud i Holland med ca. 2000 dødsofre til følge. Ved orkanen 3.12.1999 måltes vandstanden ved Ribe til 5,12 m, men måleren brød sammen, så vandstanden kan have været højere. Samtidig indtraf den maksimale højde ved ebbe. Var det sket ved højvande, ville rekorden fra 1634 på 6,12 m måske være nået.

Stormflodsvarsling

Stormflodsvarsling blev i Danmark sat i gang på DMI i 1954 og er løbende blevet forbedret. Varslingen baserer sig på prognoserne for højvande og vind. Stormflodsvarsling udfærdiges for Vadehavet og Vestkysten, Lolland-Falsters sydkyst, Storebælt samt den vestlige Østersø. Hvert sted har sine egne varslingskriterier, fra 2,5 m i Esbjerg og Højer til 0,85 m i Aabenraa, Nyborg og Korsør.

Stormrådet

Stormrådet er en offentlig myndighed, der træffer afgørelse om, hvorvidt der i et område på et givet tidspunkt har været stormflod, og hvilken erstatning der i så fald skal ydes de skadelidte. Ordningen finansieres ved opkrævning af en mindre afgift på brandforsikringer. Forsikringsselskaberne bistår med administrationen; se også Stormrådet.

Stormflodssikring

Stormflodssikring af lavtliggende land mod oversvømmelse ved stormflod sker ved bygning af diger. Eksempler er de sønderjyske diger til beskyttelse af marskområderne. Se dige og kystsikring.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig