Excentricitet, (af fr. excentricité, af ex- og afledn. af centre 'midte', lat. centrum), et karakteristisk tal for et keglesnit. Hvis der i en plan er givet et punkt F og en linje l, som ikke går gennem punktet, da er keglesnittet med brændpunktet F, ledelinjen l og excentriciteten e > 0 netop de punkter P i planen, hvor afstanden fra P til F er e gange afstanden fra P til l. For 0 < e < 1 fås en ellipse; e måler graden af ellipsens fladtrykthed i forhold til cirkelformen, der tilskrives excentriciteten e = 0. For e = 1 fås en parabel, og for e > 1 en hyperbel.