I 1978 udløste sammenstød mellem politi og studenter i Qom en stadig voksende bølge af protester og demonstrationer i alle større byer. Under pres fra USA, der gerne så menneskerettighederne forbedret i Iran, vaklede shahen mellem undertrykkelse og kompromis, men da arbejderne i olieindustrien og offentligt ansatte også gik i strejke, viste det sig, at hans regime ingen social basis havde. Selv i hæren var der tegn på illoyalitet. I 1979 flygtede shahen, og Khomeini vendte hjem som Irans leder.

Årene umiddelbart efter revolutionen var præget både af den indædte indbyrdes magtkamp mellem de grupper, der havde stået i opposition til shahen, og af den resursekrævende Iransk-irakiske Krig 1980-88. Khomeini søgte at holde sig hævet over de interne stridigheder, men hans sympatier lå hos de yngre radikale religiøse lærde, der ønskede at bringe stat og samfund i overensstemmelse med muslimsk lov. Deres modstandere var de vestorienterede teknokrater og intellektuelle, der havde liberale synspunkter, og de leninistiske guerillaorganisationer som fx Mujahedin-i khalq, der rekrutterede deres medlemmer blandt studenter og unge fra middelklassen. De radikale ulama, der især nød støtte fra byernes fattige og basarkøbmændene, udmanøvrerede først deres ældre, mere konservative kolleger, hvorefter de fik kontrol med Revolutionsgarden, der var oprettet som modvægt til den regulære hær.

I december 1979 vedtog Iran ved en folkeafstemning en ny forfatning, hvori velayat-i faqih-doktrinen er nedfældet, hvorefter landets øverste autoritet er den mest anerkendte af de retslærde. Efter forfatningsændringen begyndte ulama at eliminere deres øvrige modstandere. Den dramatiske besættelse af USA's ambassade i Teheran (nov. 1979-jan. 1981) havde således ikke blot til formål at ydmyge de forhadte amerikanere, men også at bringe de liberale politikere i miskredit. Krigen mod Irak blev udnyttet til udrensning af officerskorpset samt til at forbyde en række politiske organisationer, som beskyldtes for illoyalitet. I 1980 blev universiteterne lukket i to år for bl.a. at svække guerillaorganisationerne. Disse svarede igen med en række bombesprængninger og andre terroraktioner, men i løbet af 1981 blev modstanden nedkæmpet af Revolutionsgarden.

Siden 1982 har de religiøse lærde eller deres repræsentanter – heriblandt siden år 2000 tidligere officerer i Revolutionsgarden – siddet uantastet på magten. Oppositionsvirksomhed er kun tolereret i ringe grad, og politiske diskussioner foregår hovedsagelig indbyrdes blandt ulama. De såkaldte pragmatikere er uenige med de radikale om forholdet til udlandet og om jordreformer, graden af statslig styring af økonomien mv. I sammenligning med de politiske triumfer er resultatet af det religiøse styres økonomiske og sociale politik pauvert. Indtil 1988 slugte krigen mod Irak enorme resurser, men også uenighed om, hvordan langsigtede økonomiske reformer, herunder en jordreform, kan bringes i overensstemmelse med muslimsk lov, har ført til, at den praktiserede politik har krævet resurser og været præget af kortsigtede løsninger og stærk statslig styring. Iran er forblevet meget afhængig af olieeksporten og er derfor sårbar over for de svingende priser på verdensmarkedet. Revolutionen, der oprindelig var båret af et stærkt socialt engagement, har pga. den fejlslagne økonomiske politik ikke medført nævneværdigt forbedrede levevilkår.

Iran blev efter revolutionen isoleret både regionalt og internationalt af frygt for at de nye magthavere aktivt ville arbejde for at eksportere den islamiske revolution. Mistilliden til det nye regime blev øget, da en gruppe studerende i november 1979 besatte den amerikanske ambassade og tog 53 gidsler (se Iran-gidsel-affæren). De blev først frigivet i januar 1981. I forlængelse af den israelske invasion i Libanon i 1982 var Iran med til at danne Hizbollah, en milits, som i sit virke var inspireret af revolutionen i Iran. Også militante islamistiske grupper i den arabiske verden følte sig inspireret af udviklingen i Iran og etablerede forbindelser til det nye regime. Det gjaldt for islamistiske grupper i Egypten, Algeriet, Bahrain, Irak, Kuwait og Saudi-Arabien. Men kun i Libanon lykkedes det for alvor Iran at sikre sig en vis indflydelse. Da Khomeini i 1989 udstedte en dødsdom over den britiske forfatter Salman Rushdie, som i romanen De sataniske vers angiveligt havde skrevet blasfemisk om islam og profeten, medførte det international fordømmelse og yderligere isolation samt svækkelse af de religiøse lærde og politikere, der ønskede at normalisere forholdet til omverden.

Iran var 1980-88 involveret i en meget blodig krig med Irak, der i september 1980 havde invaderet Iran (se Den Iransk-irakiske Krig). Ingen af parterne var imidlertid i stand til at gennemtvinge en militær afgørelse, og i sommeren 1988 blev der indgået våbenhvile med efterfølgende forhandlinger om en fredsaftale. Den lange krig fik store dele af den iranske befolkning til at støtte de nye ledere, men våbenhvilen i 1988 skulle snart vise, at der var nye og uløste konflikter i det iranske samfund.

Den Islamiske Republik efter Khomeini

Ayatollah Khomeini døde i 1989 og blev som åndelig og politisk leder efterfulgt af Ali Khamenei. Samtidig var Den Islamiske Republik Irans forfatning blevet ændret, således at statsminister- og præsidentembedet blev langt sammen til ét, præsidentembedet. Dette styrkede den parlamentariske leder (se præsidentperioderne nedenfor), men samtidig blev de udenomsparlamentariske råd, som er den øverste åndelige og politiske leders forlængede arm, også styrket, således at den nyvalgte leder, Ali Khamenei stadig sad med den egentlige magt, ligesom hans forgænger Khomeini gjorde.

Ali Akbar Hashemi Rafsanjani (1989-97) – Påbegyndt liberalisering og privatisering

I 1989 blev Rafsanjani valgt til præsident, et embede han besad frem til 1997; men hans store indflydelse varede ved næsten frem til hans død i 2017. under hans ledelse indledtes en forsoningspolitik i forhold til Europa. Der blev indledt en privatisering og en liberalisering af industrien, der siden er blevet fastholdt. Også på andre områder var udviklingen gennem 1990'erne præget af mere liberale tendenser, dels i den offentlige debat, dels i reglerne for omgangen mellem de to køn i det offentlige rum og dels i kulturlivet.

Muhammad Khatami (1997-2005) – Forgæves reformforsøg

Præsidentvalget i 1997 blev overraskende vundet af Muhammad Khatami, der var gået til valg på et løfte om justeringer af det politiske system. Khatami fik udstrakt støtte fra den unge del af befolkningen, der ikke selv havde oplevet tiden under shahen, og som i stigende grad følte sig låst af de konservative religiøse kræfter. Den nye præsident forsøgte at realisere sine reformløfter, men selvom de første lokale valg blev gennemført i 1999, havde han ikke styrke til afgørende at knække den magt, der var samlet hos Khamenei. Khatami måtte opgive at få vedtaget lovforslag, der havde til mål at reducere den religiøse leders konstitutionelle magt og styrke den folkevalgte præsidents udøvende funktioner. Khatamis valg i 1997 og genvalg i 2001 blev af omverden udlagt som et opgør med Khameneis mere konservative linje, men Khatami gjorde sig aldrig til talsmand for en principiel ændring af det politiske system. Han argumenterede alene for justeringer for på den måde at sikre en større folkelig medindflydelse i beslutningsprocessen. Khatamis reformbestræbelser blev også stærkt kritiseret af konservative kræfter, og Revolutionsgardeofficerer advarede Khatami i et åbent brev om ikke at gå imod den islamiske revolutions ånd.

Khatami lancerede i forhold til omverdenen den såkaldte "civilisationernes dialog" for ad den vej at sikre, at Iran igen kom med i det internationale samarbejde. Det lykkedes delvist i forhold til Europa, men tilbagevendende overgreb mod pressen og intellektuelle gjorde det vanskeligt for alvor at fremme dialogen. Khatami vendte sig efter 11. september 2001 mod den internationale terror, men den voksende amerikanske militære tilstedeværelse i regionen gjorde det vanskeligt at komme på talefod med USA. Det amerikanske militære engagement i Afghanistan og Irak opfattes af magthaverne i Teheran som en reel trussel mod landet. USA's præsident George W. Bush omtalte i en tale i begyndelsen af 2002 Iran som en del af "ondskabens akse".

Mahmoud Ahmadinejad (2005-2013) – Revolutionsretorik og populisme

Denne opfattelse blev i USA styrket efter valget af Mahmoud Ahmadinejad i juni 2005 til Irans nye præsident. Ahmadinejad fastholdt en retorisk hård kurs i forhold til Vesten i almindelighed og Israel og USA i særdeleshed, ligesom han understregede Irans ret til udvikling af kernekraft til fredelige formål. I begyndelsen af 2006 meddelte han i en tale til omverdenen, at Iran var gået i gang med at berige uran for ad åre at blive en "atomstat". Meddelelsen blev mødt med krav om internationale sanktioner mod Iran i bestræbelserne på at sikre, at planen ikke omsættes til virkelighed.

Ahmadinejad blev stadig mere upopulær blandt de reformorienterede kredse i Iran, og op til præsidentvalget i juni 2009 talte opinionsundersøgelserne om meget tæt løb mellem Ahamdinejad og den ledende reformpolitiker, Mir Hossein Mousavi. Ahmadinejad vandt imidlertid ifølge de officielle optællinger stort, hvilket førte til vedholdende rygter om omfattende valgsvindel. Reformtilhængere gik på gaden i de største demonstrationer i Iran siden revolutionen i 1979. Under sammenstød med politi og sikkerhedsstyrker blev flere dræbt. Uroen demonstrerede den voksende utilfredshed med styret hos middelklassen, de uddannede og blandt mange kvinder. Mange oppositionstilhængere gik igen på gaden i store demonstrationer efter Hussein Ali Montazeris død i december 2009. Det førte til alvorlige sammenstød med mange dræbte og til, at Mousavi blev truet med dødsstraf. Ahmadinejad og den religiøse ledelse under Ali Khamenei forsøgte at genvinde initiativet, bl.a. ved at indkalde til store moddemonstrationer og ved at true med alvorlige repressalier mod oppositionen.

I Ahmadinejads anden embedsperiode fortsatte den diplomatiske krise og isolationen, der var en følge af landets atomprogram, og økonomiske sanktioner førte efterhånden til krise og kraftig inflation. Hertil kom, at præsidenten på populistisk vis delte ud af olieindtægterne til befolkningen som en slags subsidiepolitik, hvilket blot bidrog til at øge inflationen.

Hasan Rohani (2013-2021) Forgæves pragmatisme

De stigende problemer for den iranske befolkning var givetvis medvirkende til, at den moderate kandidat til præsidentvalget i 2013, Hassan Rohani, vandt og blev indsat i august 2013. Rohani indledte straks en mere forsonlig udenrigspolitisk linje. I november 2013 indgik Iran en aftale om begrænsning af uran-oparbejdelse til gengæld for en lettelse af de økonomiske sanktioner mod landet.

Atomaftalen mellem Iran og det internationale samfund blev ratificeret og trådte i kraft i 2015, og aftalen udløste en uhørt stor optimisme i den iranske befolkning og det iranske erhvervsliv, da der nu var mulighed for, at landet kunne træde ud af den politiske isolation og via handel og udenlandske investeringer bevæge sig ud af den økonomiske krise. Også i udlandet, især i Europa, var der håb om øget handelssamkvem med Iran og en lettelse over, at en atomvåbenoprustning i Mellemøsten kunne undgås, da Iran nu ikke længere så ud til at kunne blive en atomvåbenmagt.

Allerede i 2014 var Iran dog trådt delvist ind på den internationale scene. I kampen mod ISIS, der var blevet en mærkbar fare og krigsherre i både Irak og Syrien, Irans nære allierede i Mellemøsten, udviklede der sig en militærstrategisk alliance mellem Den Islamiske Republik Iran, USA med dets vestlige allierede, Rusland og Tyrkiet i en bestræbelse på at nedkæmpe ISIS, der nu var en reel trussel mod samtlige af de allieredes interesser i området. Alliancen holdt ikke i længden, men Iran var blevet en vigtig spiller i konflikten og fik en endnu større rolle som regional magthaver.

Den første begejstring over atomaftalen kølede forholdsvis hurtigt af i Iran. Dels var der ikke så mange udenlandske firmaer, der ville risikere investeringer i landet, dels var der en indbygget modstand mod fremmed kapital blandt repræsentanter for de mere konservative kræfter i Iran. Dette gjaldt også den øverste leder, Ali Khamene’i, hvilket kan forekomme paradoksalt, da han havde bakket præsident Rohani op i dennes indgåelse af atomaftalen. Den økonomiske situation i landet bedrede sig derfor ikke, og endnu værre blev det for Iran og iranerne, da Donald Trump blev USA's næste præsident i 2017 og året efter trak USA ud af atomaftalen. Ud over udtrædelsen af aftalen pålagde USA Iran endnu strengere sanktioner, der siden 2018 havde en ødelæggende effekt på både landets og befolkningens økonomi.

Gennem hele 2019 var der mindre militære sammenstød mellem Iran og USA i Den Persiske Golf og Irak, der også involverede de arabiske Golfstater, først og fremmest Saudi Arabien, hvor et olieraffinaderi blev angrebet. Konflikten eskalerede d. 3. januar 2020, hvor USA likviderede den iranske Revolutionsgarde-leder Qasem Soleimani i Bagdad via et droneangreb. Iran gengældte med et raketangreb mod en amerikansk militærbase i Irak, et angreb der dog ikke dræbte nogen. Muligvis på grund af frygt for endnu et amerikansk angreb, skød iransk militær ved en fejltagelse et ukrainsk passagerfly ned i luftrummer over Teheran. Styret nægtede først dette, men måtte indrømme og beklage den fatale fejltagelse nogle dage senere.

I perioden fra slutningen af 2017 til nogle måneder ind i 2020 var der flere folkelige opstande og protester mod styret. De trange økonomiske forhold og stigende priser – på blandt andet benzin – var en udløsende faktor for protesterne, men økonomien var ikke den eneste faktor. Befolkningen var blevet lovet større social frihed og økonomisk fremgang af den moderate præsident Rohani, men ingen af de to løfter blev indfriet. Rohani havde efter alt at dømme koncentreret sig om atomaftalen, løftelse af sanktionerne og en forbedring af økonomien for muligvis senere at kunne bruge dette som en løftestang til at skabe større social og kulturel frihed. Dette forhindrede Trumps USA og de konservative kræfter i Iran, og Rohani var handlingslammet frem til sin afgang i 2021.

Styret i Den Islamiske Republik Iran stod ved udgangen af Rohanis præsidentperiode i en af sine værste kriser siden revolutionen i 1979. Det var naturligvis en økonomisk krise, men krisen var også politisk. Stemmeprocenten ved det sidste parlamentsvalg i februar 2020 var det lavest i republikkens historie og et tydeligt tegn på, at befolkningen ingen tiltro havde til hele det politiske spektrum, være det sig konservative, moderate, eller reformvenlige. Betegnede for hele det politiske systems legitimitet – med den øverste leder som den absolutte autoritet og samlende figur – var, at der i de folkelige opstande siden 2017 hørtes sloganet ”død over diktatoren”. Dette slogan gjaldt under revolutionen i 1979 shahen. Nu gjaldt det Ali Khamene’i.

I 2021 afholdtes præsidentvalg, hvor der skulle vælges en ny præsident. Valget stod mellem en håndfuld politikere, der alle kunne karakteriseres som konservative "hardlinere". Dette begrænsede udvalg af kandidater til præsidentembedet afspejlede sig også i stemmeprocenten, der var den laveste hidtil i Den Islamiske Republik Irans historie, ca. 50%. Valget faldt på Ebrahim Ra'isi, der betragtes som fuldstændig loyal overfor landets øverste leder, Ali Khamne'i, og det religiøst funderede politiske system i Iran. Valget af den stærkt konservative Ra'isi sender et signal om, at de fremtidige forhandlinger mellem blandt andet USA og Iran om landets atomprogram bliver mere end svære.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig