Børnehuset, opdragelses- og resocialiseringsanstalt, der blev oprettet i 1662 som videreførelse af Christian 4.s Tugt- og Børnehus. Anstalten blev indrettet i en tidligere adelsgård på Christianshavns Torv og underlagt Københavns Fattigvæsen. Snart udvidedes med en tvangsarbejdsanstalt, der skulle producere og farve klæde. Her indsattes løsgængere og tyve af begge køn samt prostituerede. Børnehusets formål fortonede sig, og heller ikke Fattigforordningen af 1708 bragte reelt nogen ændring. Børnehuset blev nedlagt i 1790, da institutionen blev gjort til en ren straffeanstalt under navnet Tugt-, Rasp- og Forbedringshuset.