Resurse, (af fr. ressource 'middel, udvej', afledn. af oldfr. resourdre, af lat. resurgere 'rejse sig igen, komme sig', af re- og surgere 'stige, stå op'), inden for økonomi de produktionsfaktorer, fx arbejdskraft, råvarer og kapital, som samfundet eller en virksomhed har til rådighed til at gennemføre produktionen af varer og tjenesteydelser. Resurseallokering, dvs. hvordan resurserne skal fordeles til forskellige produktionsformål, er et centralt spørgsmål, se markedsøkonomi og planøkonomi.