Realisationsprincip, (1. led af fr. réalisation, af lat. realis, af res 'ting, sag, forhold'), regnskabsprincip, som alene medregner årets realiserede kursgevinster og -tab på finansielle fordringer, fx obligationer og aktier, i resultatopgørelsen og i balancen. Kursgevinster og -tab på et finansielt aktiv realiseres i forbindelse med et salg til en pris, som er forskellig fra den oprindelige købspris. For obligationers vedkommende realiseres kursgevinster og -tab også i forbindelse med indfrielse eller udtrækning, hvorved obligationen ophører med at eksistere og erstattes af kontanter. Se også lagerprincip.