kursgevinst og -tab

Artikelstart

Kursgevinst og -tab, den del af afkastet på en finansiel investering, som ikke hidrører fra løbende rentebetalinger (obligationer) eller løbende udbyttebetalinger (aktier). For fordringer i fremmed valuta skyldes kursgevinster og -tab ændringer dels i fordringens egen kurs, dels i valutakursen.

Kursgevinster og -tab på obligationer fremkommer på to måder. Den ene sker ved den såkaldte løbetidsforkortelse, også kaldet matematisk kursregulering. Kursen på en obligation nærmer sig 100 hen imod dens udløbstidspunkt, og kurserne vil derfor ved en forudsat uændret effektiv rente stige eller falde mod 100, i takt med at restløbetiden afkortes. Den anden sker ved de kursændringer, som skyldes ændrede markedsforhold, dvs. markedsbestemte ændringer i den effektive rente.

Kursgevinster og -tab fremkommer, uafhængigt af om fordringer realiseres eller ej. Det afhænger af regnskabs- og skattelovgivningen, om kursgevinster og -tab skal fremgå af regnskaberne og beskattes.

Pengeinstitutter skal medregne begge typer af kursgevinster og -tab i de årlige overskuds- og skatteopgørelser (se også lagerprincip). Samme opgørelsesmetode anvendes i henseende til opfyldelse af lovgivningens egenkapitalkrav.

Livsforsikringsselskaber og pensionskasser medregner som udgangspunkt kun kursgevinster hidrørende fra løbetidsforkortelsen. For erhvervsvirksomheder og private opgøres som udgangspunkt kursgevinster og -tab i overensstemmelse med realisationsprincippet.

For aktiers vedkommende skyldes kursgevinster og -tab, at markedet har ændret sin vurdering af virksomhedens aktiver og fremtidige indtjeningsevne. Dette kan ofte tilskrives, at selskabet har investeret (dele af) tidligere års indtjente overskud i selskabet i stedet for at udbetale dem som udbytte, men ændringer såvel i den generelle markedssituation som i et selskabs specifikke forhold kan også være baggrund for ændrede vurderinger og deraf følgende kursgevinster og -tab. I Danmark udgør kursgevinster den største del af afkastet på aktieinvesteringer; de løbende udbyttebetalinger har normalt kun været på 2-3% af aktiernes markedsværdi. Se også debitor.

Kursgevinstbeskatning

er den skattemæssige konsekvens af kursgevinster og -tab på fordringer og gæld. Beskatningsreglerne fremgår bl.a. af Kursgevinstloven fra 1997 med ændringer fra 2006. Loven omfatter alle pengefordringer, herunder gælds- og pantebreve, samt obligationer med undtagelse af konvertible obligationer og præmieobligationer.

For selskaber er gevinster på både fordringer og gæld som udgangspunkt skattepligtig indkomst, ligesom tab er fradragsberettiget. Der gælder dog bl.a. undtagelser vedrørende fordringer og gæld i koncernforhold, ligesom der er gjort undtagelser for visse tab på fordringer, der indeksreguleres eller skal indfries til overkurs, samt gevinst ved opnåelse af akkord. Der gælder særlige regler for realkreditinstitutter.

For personer er gevinst på fordringer skattefri, når fordringen er blåstemplet, dvs. opfylder mindsterentekravet på udstedelsestidspunktet. Mindsterenten offentliggøres halvårligt og udgør gennemsnittet af den effektive obligationsrente. Tab på fordringer er som hovedregel ikke fradragsberettiget, medmindre tabet vedrører erhvervsmæssig virksomhed. Gevinster på gæld er som udgangspunkt skattefrie, når gældseftergivelsen ikke er en gave eller lignende.

Gevinster og tab på fordringer eller gæld i fremmed valuta medregnes eller fradrages generelt ved indkomstopgørelsen for alle skattepligtige. Det samme gælder, hvis den skattepligtige udøver næring ved handel med fordringer eller ved finansiering.

For de finansielle instrumenter, som er omfattet af loven, dvs. terminskontrakter og aftale om købs- og salgsrettigheder, gælder det som udgangspunkt, at såvel personer som selskaber skal indtægtsføre gevinster og kan fradrage tab.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig