Lagerprincip, regnskabsprincip, som medregner årets urealiseredekursgevinster og -tab på finansielle fordringer i resultatopgørelsen og i balancen. Størrelsen af de urealiserede kursændringer måles enten ud fra markedskurser ultimo regnskabsåret eller ud fra matematiske kurser. Lagerprincippet finder anvendelse i pengeinstitutter såvel ved opgørelse af deres skattepligtige indtægt som ved opgørelse af størrelsen af deres lovpligtige egenkapital. Også livsforsikringsselskaber og pensionskasser anvender lagerprincippet som basis for bonustildeling og betaling af realrenteafgift.