Entreprise sigtes der navnlig til udførelse af bygge- og anlægsarbejde, fx bygning af huse, broer og anlæg af veje.

Faktaboks

Etymologi
Ordet entreprise kommer af fransk entreprise, af entreprendre 'foretage sig, påtage sig'.

De fleste danske bygge- og anlægsarbejder reguleres af standardvilkårene "Almindelige Betingelser for arbejder og leverancer i bygge- og anlægsvirksomhed", AB 18. Også særskilt projektering er reguleret af standardvilkår: "Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand", ABR 18, eller - såfremt der er tale om en entrepriseaftale med både projektering og udførelse (dvs. totalentreprise) – "Almindelige Betingelser for Totalentreprise", ABT 18.

AB 18 (ABT 18) er et afbalanceret juridisk regelsæt (et såkaldt "agreed document"), der er kommet i stand ved forhandling mellem repræsentanter for modstående interesser. Betingelserne kan derfor fortolkes under anvendelse af almindelige "lovfortolkningsprincipper". I praksis er AB for entrepriseopgaver, hvad købeloven er for almindelig køb/salg. Da AB-standardbetingelserne ikke er en "lov", skal de imidlertid vedtages i aftaleforholdet mellem bygherre/entreprenør for at få retsvirkning. Flere af AB's bestemmelser er dog udtryk for "udfyldende retsregler" inden for entrepriseområdet og vil i samme udstrækning have betydning uden særlig vedtagelse.

I byggeorganisationernes standardforbehold henvises typisk til AB 18 eller ABT 18 (bl.a i Dansk Byggeris standardforbehold). Når entreprenører giver entreprisetilbud under henvisning hertil, bliver AB således automatisk gjort til en tilbudsforudsætning. I de fleste større professionelle bygge- og anlægssager vil bygherren dog allerede i konkurrencegrundlaget have henvist til AB, evt. med visse tilføjelser. Inden for det offentlige og støttede byggeri gælder almindeligvis et positivt krav om, at bygherren skal udbyde opgaven efter AB 18 (ABT 18). På dette udbudsfelt reguleres tilbudsindhentning endvidere typisk af Lov om Tilbudsindhentning ("Tilbudsindhentningsloven"/"Tilbudsloven") eller ved større sager af EU's udbudsdirektiver. Efter ophævelsen af den tidligere Licitationslov er det private udbudsområde derimod ikke længere obligatorisk reguleret af særlige udbudsregler.

En bygherre kan vælge at indgå særskilte aftaler med håndværkere eller entreprenører inden for de enkelte fagområder (tømrer, murer, maler osv.), såkaldt fagentreprise. Bygherren kan også vælge at begrænse antallet af kontrakter; indgås der blot én aftale, om den samlede udførelse af alle fag, betegnes entrepriseformen hovedentreprise. Såfremt aftalen med entreprenøren ikke blot omfatter udførelsen, men også projekteringen ("recepten" til opgaven), tales om totalentreprise. For denne entrepriseform er – tillige i boligministeriets regi – udarbejdet de særlige ABT 18, der tager højde for totalentreprisens specielle ydelsesforudsætninger, ansvars- og risikoforhold m.v., men dog har samme "rygrad" som AB 18.

AB 18 og ABT 18 indeholder detailregler om grundlaget for parternes aftale, sikkerhedsstillelse, forsikring, entreprisens udførelse, bygherrens betalingsforpligtelse, forlængelse af tidsfrister, forsinkelser; endvidere om arbejdets aflevering, om mangler ved arbejdet, om eftersyn, om ophævelse af entrepriseaftaler og om løsning af konflikter.

Da bygge- og anlægsarbejder strækker sig over længere tid, og parternes ydelser udveksles løbende, har både bygherre og entreprenør behov for, at "modparten" stiller sikkerhed for opfyldelse af sine forpligtelser. Ifølge AB 18 (ABT 18) er begge parter forpligtet til at stille en sådan sikkerhed, fx gennem en bankgaranti.

En (mindre) entreprenør vil ofte overdrage sit krav på entreprisesummen til sin bank eller andre. Hvis AB 18 er en del af entrepriseaftalen, vil en transport til sikkerhed for krav, der har med byggearbejdet at gøre, gå forud for transporter, der vedrører andre af entreprenørens mellemværender.

En entreprenør, som ikke afleverer arbejdet rettidigt, og som ikke har krav på udskydelse ("tidsfristforlængelse"), fx pga. ekstraarbejder, usædvanligt vejrlig eller force majeure, bliver erstatningsansvarlig over for bygherren efter dansk rets almindelige regler om erstatning i kontraktforhold. Der aftales imidlertid ofte en standardisering af erstatningen i form af en "dagbod". Hvis arbejdet er mangelfuldt, dvs. ikke udført i overensstemmelse med aftalen eller ikke fagmæssigt korrekt, skal entreprenøren for egen regning udbedre mangelen.

Hvis AB 18 er en del af entreprisekontrakten, afgøres uoverensstemmelser mellem byggeriets parter ikke af de almindelige domstole, men af Voldgiftsretten for bygge- og anlægsvirksomhed. Herved sikres bl.a. byggefaglig kompetence. I entrepriseforhold mellem en entreprenør og en almindelig forbruger, kan visse af betingelserne i AB 18 (samt ABT 18, ABR 18) ikke ubetinget opretholdes. Det gælder fx for nævnte voldgiftklausul samt reglerne om forældelse af mangelskrav.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig