ABT 18

Artikelstart

ABT 18, som afløser ABT 93, er et regelsæt for "Almindelige betingelser for totalentreprise". ABT 18 viderefører i det væsentlige reglerne i den tidligere ABT 93.

ABT 18 indgår i vidt omfang i entrepriseaftaler om bygge- og anlægsarbejder, men skal aftales imellem parterne for at være gældende. ABT 18 fastsætter de generelle regler om bygherrens og entreprenørens forpligtelser og rettigheder i et entrepriseforhold. Der er bestemmelser om bl.a. parternes ydelser, bygherrens sikkerhedsstillelse, parternes forsikringspligt, risikofordeling, forhold til myndigheder ændringer, ansvar, tidsfrister, betaling, hindringer, risikoens overgang, herunder aflevering, mangelsbeføjelser, reklamation og behandling af tvister.

ABT 18, Almindelige Betingelser for Totalentreprise, et såkaldt "agreed document", der fastlægger juridiske standardvilkår for entreprisearbejder i totalentreprise. ABT 18 er et afbalanceret juridisk regelsæt, der er kommet i stand ved forhandling mellem repræsentanter for modstående interesser. Betingelserne kan derfor fortolkes under anvendelse af almindelige "lovfortolkningsprincipper".

ABT 18 er som den tidligere ABT 93 udarbejdet med særlig øje for aftaler om totalentrepriseforhold – dvs. tilfælde, hvor entrepriseaftalen skal omfatter såvel udførelsen som den væsentligste del af projekteringen (og hovedparten af byggeriets/anlæggets øvrige ydelser). ABT 18 er ligesom den tidligere ABT 93 ikke møntet på aftaler inden for de klassiske entrepriseformer (fag-, stor-, hovedentreprise m.fl.) – se derimod herom AB 18. ABT 18 i vidt omfang identisk med AB 18 omkring reglernes nærmere indhold.

Ved ”totalentreprise” forstås en entreprise, der omfatter den væsentligste del af projekteringen og de fleste øvrige ydelser ved byggeriet eller anlægget. Det anses efter retspraksis som et fortolkningsspørgsmål, om der foreligger en total- eller anden form for entreprise.

ABT 18 tager ligesom den tidligere ABT 93 højde for totalentrepriseformens bredere ydelsesforudsætninger mv. og de deraf afledte risiko og ansvarsforhold. Indgår der – i ikke ubetydelig grad – projekteringsydelser i entreprenørens entrepriseopdrag, bør alene ABT 18 derfor anvendes.

Ved rene projekteringsopgaver med tekniske rådgivere – herunder delopgaver, som totalentreprenøren overlader til projekterende underrådgivere – tages ofte kontraktuelt udgangspunkt i standardvilkårene: "Almindelige Bestemmelser for teknisk Rådgivning og bistand", ABR 18, jf. også den tidligere ABR 89. Disse rådgiver-regler er imidlertid ikke udformet med henblik på at være et (direkte) aftalegrundlag mellem bygherre og entreprenør.

For at få retsvirkning skal ABT 18 – som det gælder for AB 18 – vedtages mellem byggesagens parter (er ikke funderet på lov). Visse af bestemmelserne er dog – som det gælder for AB 18 – udtryk for "udfyldende retsregler" på entrepriseområdet.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig