Bojar, adelig person i slaviske lande samt i Moldavien, Transsylvanien og Litauen. I Rusland var bojarerne oprindelig medlemmer af fyrstens hird, druzjina. Bojarerne udviklede sig siden til et jordbesiddende aristokrati, der frit kunne vælge, hvilken fyrste det ville tjene. I 1300-1400-t. differentieredes denne stormandsklasse socialt, og betegnelsen bojarer blev særlig knyttet til klassens øverste lag, hvorfra Bojardumaen rekrutteredes. I indflydelse kunne bojarer derefter konkurrere med de rurikider, der ikke længere var suveræne fyrster. Socialt under bojarerne stod nu deti bojarskie ('bojarbørn') og dvorjane ('hoffolk'). I 1500-t. omformedes hele stormandsklassen til en tjenesteadel, der måtte gøre tjeneste i hær eller administration for at bevare sin position. Efter Peter den Store forsvandt betegnelsen bojarer, og adelen betegnedes nu kollektivt dvorjanstvo.