Affald, er som anden forurening ikke-tilsigtede følger af menneskers frembringelser og forbrug. Det er noget, mennesker skiller sig af med eller agter at skille sig af med. I den forstand er affald et spild af resurser - et spild, der siden kan medføre andre miljøproblemer som fx forurening af grundvand og sundhedsfare fra rotter.

Hvor de fleste miljøproblemer typisk hidrører fra et begrænset antal kilder, gælder dette ikke affald. Alle mennesker frembringer kontinuerligt affald, der er en uvægerlig følge af menneskers tilvejebringelse og forbrug af livsfornødenheder.

Systematisk må selve frembringelsen af affald anses som forurening, men det er umuligt helt at fjerne forureningen. Noget bliver altid tilbage som affald. Hvor meget, der bliver tilbage som affald, og hvilke miljø- og sundhedsproblemer dette affald giver anledning til, afhænger af et kompliceret samspil mellem økonomisk velstand, teknologiske muligheder, produktionens tilrettelæggelse, produkternes levetid, design og indhold af forskellige stoffer, borgernes indstilling og kravene til affaldshåndtering.

EU definerer affald som "ethvert stof eller enhver genstand, som indehaveren skiller sig af med eller agter eller er forpligtet til at skille sig af med". Ifølge EF-domstolen er definitionen bindende såvel for myndigheder og private virksomheder som for borgere.

En genstand er omfattet af affaldsreglerne, når den falder under definitionen, der for at sikre forebyggelse skal fortolkes udvidende og derfor også kan omfatte restprodukter af økonomisk værdi.

EF-domstolen har dog fastslået, at hvis der er sikkerhed for, at et restprodukt fra industri, landbrug eller anlægsarbejder vil blive genbrugt uden yderligere forarbejdning, er det ikke affald. Det gør i den sammenhæng ingen forskel, om det indeholder farlige stoffer.

Dette betyder, at gylle ikke er affald, når der er sikkerhed for, at gyllen anvendes som gødning. Tilsvarende er restprodukter fra minedrift ikke affald, når der er sikkerhed for, at de benyttes i fx anlægsarbejder.

EU kategoriserer affald i fraktioner iht. Europæiske affaldskatalog. Nomenklaturen danner grundlag for anmeldelse af affald til eksport og er i princippet grundlag for indberetning af affald. De danske betegnelser er oplistet i ISAG (Informationssystem for Affald og Genanvendelse). Det er grundlaget for affaldsbehandlings pligtige, årlige indberetning af affaldsmængder, -kilder og –fraktioner til Miljøstyrelsen.

Politiske prioriteringer

Affaldshierarkiet er betegnelsen for målet med EU's og den danske affaldspolitik. Første prioritet er at begrænse affaldsmængderne mest muligt. Anden prioritet er at genindvinde og på anden vis nyttiggøre affaldet mest muligt ... Læs videre om politiske prioriteringer.

Affaldsregulering

Opfyldelse af de prioriterede mål i affaldshierarkiet sker gennem lovgivning, affaldsregulering. Den går derfor i tre retninger, nemlig én der skal begrænse frembringelsen af affald, en anden der skal sikre mest mulig nyttiggørelse, og en tredje som skal sikre, at håndtering af affaldet ikke giver anledning til miljøskade eller sundhedsmæssige problemer ... Læs videre om affaldsregulering.

Affaldsbehandling

Bortskaffelse og nyttiggørelse er de to eneste mulige måder, som affaldet i sidste ende behandles på. Begreberne er indbyrdes forbundne på den måde, at hvis affaldet ikke nyttiggøres, anses behandlingen uden videre som bortskaffelse ... Læs videre om affaldsbehandling.

Affaldsmængder i Danmark

Ifølge Miljøstyrelsens affaldsstatistik blev der i 2008 frembragt 15,6 mio. t affald i Danmark, hvoraf husholdningerne stod for 3,7 mio. t. eller knap 1434 kg pr. indbygger. Dagrenovationen udgjorde 2008 1,7 mio. t ... Læs videre om affaldsmængder i Danmark.

Affaldsudviklingen i Danmark

I stenalderens samfund blev husholdningernes affald, fx østersskaller, knuste knogler og udtjente redskaber, ophobet i køkkenmøddingerne. Fra jernalderen findes affald fra landsbyens håndværkere, fx jernslagger fra smeden. Megen viden om fortiden stammer fra studier af det affald, som blev tilbage ... Læs videre om affaldsudviklingen i Danmark.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig