Odense Kommune

Odense Kommune. Koloreret stik fra 1593 med kort over Odense by og opland. Det meget detaljerede stik viser tydeligt byens grænse, som dels bestod af den naturlige afgrænsning ved Odense Å mod syd, dels af bymure; langs åen ses fire møller. Byens centrum domineres af Sankt Knuds Kirke med benediktinerklostret; nederst i billedet ses Nonnebakken. Fra Georg Braun og Frans Hogenberg Civitates orbis terrarum (Köln 1572-1618).

.

Odense Kommune. Våbenets hovedfigurer kendes i form af et segl fra 1400-t. De to kirkebygninger, formentlig Sankt Knuds Kirke og Vor Frue Kirke, forekommer i seglet fra 1584. Kongeskikkelsen forestiller Knud 4. den Hellige. Liljen i banneret og mellem kongens fødder symboliserer uskyld og har forbindelse med liljefiguren i Knudsgildernes segl. Våbenet er registreret i Kommunevåbenregistret.

.

Odense Kommune. Kommunens placering i forhold til regionens øvrige kommuner.

.

Agedrup Kirke ca. 7 km nordøst for Odense.

.

Allesø Kirke, Odense Kommune.

.

Davinde Kirke, Odense Kommune.

.

Davinde Kirke, Odense Kommune.

.

Fangel Kirke, Odense Kommune.

.

Fraugde Kirke, Odense Kommune.

.

Paarup Kirke, Odense Kommune.

.

Næsbyhoved Kirke, Odense Kommune.

.

Stenløse Kirke, Odense Kommune.

.

Korup Kirke, Odense Kommune.

.

Lumby Kirke, Odense Kommune.

.

Artikelstart

Odense Kommune, kommune på Fyn. Odense er uberørt af strukturreformens kommunesammenlægninger; fra 2007 hører kommunen til Region Syddanmark.

Faktaboks

Etymologi
Navnet Odense kendes fra 988 som Othensuuigensem, mønt 1018-35 OÐSVI, ca. 1075 Odansue, af gudenavnet Odin og gammeldansk wæ 'vi, helligdom'.

Byrådet i Odense Kommune består af 29 medlemmer (2017). Peter Rahbæk Juhl (f. 6.10.1977) fra Socialdemokraterne er borgmester fra 2017.

Mod nordvest omfatter området en del af den frugtbare moræneflade Sletten, der dækker store dele af Nordfyn. Vest for Odense by er morænefladen gennemskåret af tre parallelle nordvest- sydøst-gående dale, der tolkes som tunneldale, hvori Næsby Å, Stavidså og Rydså løber i dag.

Byer over 1000 indb. (2017)
By Indbyggere
Odense 176.683
Bellinge 4661
Sankt Klemens 2959
Fraugde 1917
Over Holluf 1556
Næsbyhoved Broby 1532
Ejlstrup 1314

Omkring Blommenslyst ligger et småkuperet morænebakkeland med mange dødishuller. I samme landskab, som grænser op til Vissenbjergs dødisområde, findes fladbakker opbygget af issøler. Foran det randmorænestrøg, der danner en bue fra Kerteminde over Munkebo til Dræby, har smeltevandssand opbygget hedesletter, hvorpå byerne Seden og Bullerup ligger i dag, og hvor Odense Fjord opstod, da havet efter sidste istid trængte ind over en del af hedesletterne.

Odense by gennemstrømmes af Odense Å, som afvander store dele af det centrale Fyn. Odense Å løber sammen med Lindved Å ved Åsum og udmunder i Odense Fjord. Den løber i en fladbundet smeltevandsdal og var i senglacial tid betydelig mere vandrig, hvilket kan ses af terrassedannelser og erosionsskrænter langs åløbet.

Langs åløbene og andre lavninger blev der i postglacial tid dannet moser og enge med tørv og dynd. Området sydvest for Odense mellem Sanderum, Bolbro og Odense Å indeholder talrige moser. I ådalene blev der desuden aflejret kildekalk; kildekalklejer findes bl.a. langs Odense Ådal mellem Dalum og Fangel. Omkring Odense Fjord skabtes et fladt, marint forland som resultat af en mindre landhævning. Efter anlæggelsen af den 8,2 km lange Odense Kanal (1797-1804) fra fjorden til Odense by blev de tilgrænsende områder Næsbyhoved Sø og Bågø Strand inddæmmet og tørlagt. Der er senere foretaget flere inddæmninger i den lavvandede Odense Fjord; bl.a. blev Lumby Strand tørlagt i 1946, og der opførtes 24 statshusmandsbrug.

Landbrugsarealet, som indeholder frugtbare morænejorder, bliver især anvendt til produktion af hvede og byg samt til avl af sukkerroer og frøafgrøder. Dertil kommer en betydelig svineproduktion. Anvendelsen af jorden er desuden præget af en omfattende gartnerivirksomhed; i området mellem Anderup, Stige og Lumby er meget store arealer under glas.

Kommunen er rig på landsbyer. Lumby Torp og Rågelund er eksempler på landsbyer, hvor den middelalderlige struktur er velbevaret. Dele af den oprindelige landsby er også bevaret i Åsum, men Odenses nye parcelhuskvarterer, som strækker sig næsten frem til byen, har sammen med store drivhusområder ændret byens form. I landsbyer som Stige har Odenses funktioner helt eller delvis fortrængt de oprindelige; og i bynære landsbyer som Hunderup har Odenses villakvarterer overtaget.

Forhistorie

I Odense Kommune er der bevaret to storstensgrave og 18 gravhøje, mens ca. 130 oldtidsminder vides at være sløjfet. Syd for Skovs Højrup er der fundet et halvmåneformet guldhalssmykke fra dolktid, en såkaldt lunula; kun tre er fundet i Danmark. Læs mere om Odenses forhistorie.

Historie

Odense Kommune blev dannet i 1970 ved sammenlægning af sognekommunerne Allerup-Davinde, Allese-Næsbyhoved Broby, Brændekilde-Bellinge, Dalum, Fjordager, Fraugde, Korup-Ubberud, Lumby, Pårup, Sanderum, Stenløse-Fangel samt sognet Højby og købstaden Odense. Læs mere om Odense Kommunes historie.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig