Skattepligtig indkomst, den nettoindkomst, der indgår i beregningen af indkomstskat til stat og kommune og evt. kirkeskat. I opgørelsen af den skattepligtige indkomst indgår skatteyderens samlede årsindtægter og fortjeneste ved salg af aktiver, medmindre de efter skattelovgivningen kan holdes udenfor, og herfra trækkes de efter lovgivningen fradragsberettigede udgifter og tab. Ved skatteberegningen for personer er størrelsen af den skattepligtige indkomst ikke eneafgørende, idet der tillige lægges vægt på indkomstens sammensætning (personlig indkomst, kapitalindkomst mv.). Se også avancebeskatning, indkomstskat og selskabsbeskatning.