Avancebeskatning, regler om skattemæssig behandling af fortjeneste og tab ved salg eller anden overdragelse af fast ejendom, driftsmidler, værdipapirer og andre formuegoder. Sådanne avancer indgår enten i den almindelige indkomstopgørelse eller beskattes efter særlige regler, der er forskellige for varierende typer af aktiver.

Skattesystemet var fra begyndelsen baseret på det grundprincip, at skatten hvilede på skatteydernes årsindtægter (løn, pension, virksomhedsoverskud osv.). Som en konsekvens heraf skulle — og skal — fortjeneste og tab på aktiver, der omsættes som led i skatteyderens næringsvej, også medregnes ved den skattemæssige indkomstopgørelse. Det vil fx sige, at den, der har som sit erhverv at handle med ejendomme, biler eller smykker, skal selvangive resultatet heraf som almindelig indkomst.

I andre tilfælde havde det derimod tidligere ingen skattemæssige konsekvenser, om skatteyderne tjente eller tabte på overdragelse af deres private eller erhvervsmæssige aktiver, medmindre disse undtagelsesvis var anskaffet i spekulationshensigt.

Siden 1950'erne er der imidlertid udviklet et omfattende regelsæt for den skattemæssige behandling af afståelsesavancer og -tab uden for de nævnte næringstilfælde, og det er blevet en undtagelse, at aktiver kan afstås uden avancebeskatning. En sådan undtagelse gælder bl.a. for typiske salg af ejerboliger og af privat indbo.

Reglerne om avancebeskatning findes i en række særlove for forskellige typer af aktiver: aktier, andre værdipapirer, ejendomme, driftsmidler, goodwill, tidsbegrænsede rettigheder m.m. Reglerne omfatter også den avance, der fremkommer ved, at et aktiv, som skattemæssigt har kunnet afskrives, afstås for mere end den nedskrevne værdi.

Selvom reglerne om avancebeskatning ved en skatteomlægning i 1993 er undergået en vis harmonisering og en tilnærmelse til beskatningen af almindelig indkomst, er området fortsat præget af mange særregler og undtagelsesbestemmelser.

Fælles for reglerne om avancebeskatning er, at de omfatter både almindeligt salg og anden ejendomsovergang, fx gave eller arv. Dog er der ved arveudlæg, ved overdragelse i levende live inden for familiekredsen eller til nære medarbejdere samt ved omstrukturering af selskaber regler, der muliggør, at avancebeskatningen kan udskydes mod, at erhververen af aktivet overtager avancebeskatningsforpligtelsen, som så igen kan udløses ved en senere afståelse (såkaldt skattemæssig succession).

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig