Reklamation, (af lat. reclamatio, af re- og afledn. af clamare 'råbe'), meddelelse fra den ene part i en aftale til den anden part om, at misligholdelse gøres gældende, fx et krav om erstatning i tilfælde af forsinket levering. Efter Købeloven og andre formueretlige regler kan misligholdelsesbeføjelser kun gøres gældende, hvis der er reklameret "straks" eller "uden ugrundet ophold". Hvis der ikke er reklameret rettidigt, fortabes adgangen til at påberåbe sig misligholdelsen, og parterne er derefter stillet, som om aftalen ikke havde været misligholdt. En direktivbestemt regel i Købeloven har siden 2002 sikret køberen i forbrugerkøb en reklamationsfrist på mindst to måneder efter køberens opdagelse af en mangel. Manglen skal dog som udgangspunkt være påberåbt senest to år efter salgsgenstandens levering.