Pakkerejse er en kombination af mindst to turistmæssige ydelser i form af transport, indkvartering og/eller andet, fx teaterbilletter eller kort til skiliftsystem.

Pakkerejser er reguleret af pakkerejseloven.

Rejsearrangøren

Rejsearrangøren er ansvarlig over for den rejsende for levering af de rejseydelser, der er inkluderet i pakkerejsen, uanset om ydelserne skal leveres af rejsearrangøren eller af andre, se Pakkerejselovens § 21.

Forpligtelse til at yde bistand

Er en rejsende i vanskeligheder, skal rejsearrangøren yde passende bistand uden unødig forsinkelse, navnlig ved at give oplysninger om lægehjælp, lokale myndigheder og konsulær bistand og ved at bistå den rejsende med at foretage fjernkommunikation og arrangere alternative rejsearrangementer, se nærmere Pakkerejselovens § 32.

Skyldes vanskelighederne den rejsendes forsætlige eller uagtsomme adfærd, er rejsearrangøren berettiget til at opkræve et rimeligt gebyr for sin bistand. Gebyret må ikke overstige rejsearrangørens reelle omkostninger.

Mangler ved pakkerejsen

Vil den rejsende påberåbe sig en mangel ved pakkerejsen, skal den rejsende give rejsearrangøren meddelelse herom uden unødig forsinkelse, efter at den rejsende har konstateret manglen, se Pakkerejselovens § 22.

Er pakkerejsen mangelfuld, kan den rejsende kræve, at rejsearrangøren afhjælper manglen, medmindre dette er umuligt eller vil påføre rejsearrangøren uforholdsmæssige omkostninger under hensyn til manglens omfang og de berørte rejseydelsers værdi, se Pakkerejselovens § 23.

Forholdsmæssigt afslag og erstatning

Den rejsende har ret til et forholdsmæssigt afslag i prisen for enhver periode, hvor en mangel har foreligget, medmindre rejsearrangøren godtgør, at manglen skyldes den rejsendes egne forhold, se Pakkerejselovens § 27.

Efter Pakkerejselovens § 28 har den rejsende krav på erstatning fra rejsearrangøren for ethvert tab, som den rejsende lider som følge af en mangel, medmindre rejsearrangøren godtgør, at manglen skyldes

  1. den rejsendes egne forhold,

  2. en uvedkommende tredjemand og er uforudsigelig eller uundgåelig eller

  3. uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder

Afbestillingsret

Den rejsende kan afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse. Se Pakkerejselovens § 15. Afbestiller den rejsende pakkerejsen, kan rejsearrangøren, hvis det følger af aftalen, kræve et rimeligt, standardiseret afbestillingsgebyr, som er fastsat under hensyn til tidspunktet for afbestillingen og pakkerejsens karakter, eller et afbestillingsgebyr svarende til pakkerejsens pris med fradrag af sparede omkostninger og eventuelle indtægter fra salg af de afbestilte rejseydelser. Rejsearrangøren skal efter anmodning give den rejsende en begrundelse for afbestillingsgebyrets størrelse.

Den rejsende kan endvidere afbestille en pakkerejse inden pakkerejsens begyndelse, hvis der på rejsedestinationen eller i umiddelbar nærhed heraf indtræffer uundgåelige og ekstraordinære omstændigheder, som væsentligt berører leveringen af pakkerejsen eller befordringen af passagerer til destinationen. I disse tilfælde har den rejsende krav på tilbagebetaling af samtlige beløb, der er betalt i henhold til aftalen.

Overdragelse af pakkerejsen

Overdragelse af pakkerejsen er, at den rejsende kan overdrage pakkerejsen til enhver, der opfylder alle betingelserne i aftalen, hvis den rejsende har underrettet rejsearrangøren om overdragelsen i rimelig tid på et varigt medium inden pakkerejsens begyndelse. En underretning givet senest 7 dage inden pakkerejsens begyndelse anses altid for rimelig.

Overdrageren af pakkerejsen og den, som har fået overdraget pakkerejsen, hæfter solidarisk for betalingen af eventuelle udestående beløb og eventuelle omkostninger, som følger af overdragelsen.

Rejsearrangøren skal forelægge overdrageren dokumentation for de omkostninger, som følger af overdragelsen. Omkostningerne må ikke være urimelige og må ikke overstige rejsearrangørens reelle omkostninger.

Rejsearrangøren er berettiget til at afvise den rejsendes anmodning om at overdrage retten, hvis det konkret viser sig, at det i aftalen med rejsearrangørens underleverandører af de enkelte rejseydelser fx hverken er muligt ændre navnet på en flybillet, eller hvis der for den sags skyld slet ikke er mulighed for at annullere flybilletten og udstede en ny.

Prisændringer ved pakkerejsen

Prisændringer ved pakkerejser er reguleret af Pakkerejselovens § 17. Rejsearrangøren kan kun forhøje den aftalte pris for pakkerejsen, hvis forhøjelsen er en direkte følge af ændringer i

  1. prisen for befordring af passagerer som følge af udgifter til brændstof eller andre energikilder,

  2. skatter, afgifter eller gebyrer for pakkerejsens rejseydelser, som er pålagt af en tredjemand, der ikke er direkte involveret i leveringen af pakkerejsen, eller

  3. valutakurser , som er af betydning for pakkerejsen.

Pakkerejseformidleren

Pakkerejseformidleren er en erhvervsdrivende, som ikke er rejsearrangøren, og som udbyder eller sælger pakkerejser sammensat af en rejsearrangør.

Det er ikke afgørende i forhold til Pakkerejseloven, hvilken type mellemmand formidleren agerer som. Formidlere vil derfor kunne være både fuldmægtige, som handler i rejsearrangørens navn, agenter, som blot udbyder pakkerejser sammensat af rejsearrangører med henblik på at føre den rejsende og rejsearrangøren sammen.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig