Chikaneregel, er et juridisk princip, hvorefter en person kan pådrage sig erstatningsansvar for en adfærd, som ellers ville være retmæssig, hvis motivet udelukkende eller væsentligst er at skade andre. Chikanereglen har navnlig betydning inden for naboret og konkurrenceret samt ved ærekrænkelser og kan formentlig også begrunde erstatningsansvar over for en person, som kun indirekte lider tab ved en skadegørende handling, hvis handlingen udspringer af et ønske om at skade netop denne.