Apolog, (af gr. apologos, apo- + logos tale), moralsk fabel.