Organisation eller organisationsform, som opstår ved siden af den formelle organisationsstruktur, som ledelsen i en organisation har besluttet. Den uformelle organisation kan være et supplement til den formelle, et forsøg på at kompensere for mangler, uhensigtsmæssigheder eller træghed i en organisation, fx. ved etablering af uformelle kommunikationslinjer eller samarbejde. Den kan også være en kollektiv beskyttelse mod den formelle organisations kontrol og produktionskrav (se human relations). Uformel organisation kan tillige betragtes som et uundgåeligt resultat af menneskelig udfoldelse på arbejdspladsen i form af dannelse af venskaber eller det modsatte, netværker, kliker og subkulturer. Efterhånden som mere fleksible styringsformer og netværksbaserede strukturer (se organisationsteori) har afløst organisationers formelle bureaukrati, er sondringen mellem formel og uformel organisation gledet i baggrunden.