Et reservat er et beskyttet naturområde (se naturreservat) eller landområde, som er udpeget specielt eller erhvervet til ophold og brug af en eller flere bestemte befolkninger og deres efterkommere inden for rammerne af en moderne stat. Reservatet repræsenterer på én gang et stykke ejet jord, en personlig eller kollektiv rettighed og en forbindelse til en historisk fortid. Reservater er resultat af en koloniseringsproces; dette gælder fx i Nordamerika, hvor reservat betegner indianske jordbesiddelser, som er baseret på traktater eller særlovgivning for landets oprindelige folk, og som er underlagt statsligt overformynderi. I 1990 var der i USA 287 indianerreservater af denne art foruden 12 reservater, oprindelig oprettet af kolonierne og efter USA's uafhængighed anerkendt af de enkelte delstater. De fleste reservatområder ejes af indianske stammer og hidrører fra de 370 traktater mellem USA og de indianske folk i traktatperioden 1778-1871.