Larve, (af lat. larva 'spøgelse; maske', som dyrebetegnelse tidligst brugt af Linné, der betragtede larven som et maskeret insekt), stadium i mange dyrs udvikling efter æggets klækning og inden den voksne tilstand. Larver er bygningsmæssigt forskellige fra de voksne og har desuden ofte en helt anden ernæringsbiologi. Hos insekter er fx sommerfuglelarver overvejende planteædere, mens de voksne suger nektar; frøens haletudse er ligeledes planteæder, mens den voksne frø er et rovdyr. Hos mange vandlevende hvirvelløse dyr er larven et fritlevende spredningsstadium, mens den voksne er fastsiddende eller har beskeden spredningsformåen. Visse parasitter (fx ikter) har flere larvestadier, specielle for de benyttede mellemværter. Mange dyregrupper har meget karakteristiske larver, eksempelvis pighuder og krebsdyr. De kan benyttes til at belyse slægtskabshistorien; fx antyder trochophora-larven en fælles afstamning for bløddyr og ledorme. Larvestadiets afslutning, den såkaldte metamorfose eller forvandling, er hos insekter og padder styret af en balance mellem forskellige hormoner.