Kapitalværdi, nutidsværdi, den aktuelle værdi af de fremtidige betalinger, som opnås gennem et aktiv. Kapitalværdien er dermed lige netop aktivets aktuelle værdi. Betalinger, der falder på forskellige tidspunkter, gøres sammenlignelige vha. en kapitalisering (tilbagediskontering), som tager hensyn til, at et aktuelt beløb skal tillægges renter (renters rente) ved sammenligning med et fremtidigt beløb. Ved en mindre rentefod er kapitalværdien større; falder renten, stiger aktivets kapitalværdi. Ved en investerings kapitalværdi forstås kapitalværdien af de fremtidige ind- og udbetalinger fratrukket investeringens anskaffelsesværdi. Kun investeringer med positiv kapitalværdi bør gennemføres. Metoden til beregning af kapitalværdien betegnes kapitalværdimetoden eller nettonutidsmetoden.