Dysmnesi, (gr. dys- + -mnesi), hukommelsessvaghed.