Destinationsprincip er et skatteprincip, hvorefter en vare eller en tjenesteydelse beskattes efter skattereglerne i det land, hvor den endelige anvendelse finder sted. Modsat indebærer oprindelsesprincippet, at skatten følger reglerne i det land, hvor produktionen finder sted. Destinationsprincippet har hidtil været fulgt for moms og punktafgifter i Europa, men kan ikke fuldt ud opretholdes i EU's indre marked, idet forbrugerne med få undtagelser har ret til at købe ind i udlandet med de dér gældende moms- og afgiftssatser.