Borehulslog, grafisk afbildning af målte eller beregnede fysiske egenskaber af de geologiske lag, der er truffet under boring i undergrunden, vist som funktion af boredybden. Målingerne foretages med en 5-40 m lang sonde, der nedsænkes i borehullet og derefter langsomt trækkes ud. Normalt foretages adskillige målinger samtidig, og disse afbildes oftest som en række kurver ved siden af hinanden med en fælles dybdeangivelse. Sonden sender elektriske signaler, neutron- og gammastråler samt lydbølger ind i de geologiske lag og måler de reflekterede signaler. Målingerne gør det muligt at beregne bl.a. bjergartssammensætningen, den elektriske ledningsevne, porøsiteten og massefylden af de geologiske lag og at identificere de væsker og gasser, disse indeholder. På baggrund af en sammenligning af de målte og beregnede kurver kan det fx vurderes, om der er påtruffet olie- og gasholdige lag i boringen og i givet fald i hvilken dybde og i hvilke koncentrationer.