Betalingspligten er, når forsikringsydelsen kan kræves udbetalt til forsikringstageren. Efter Forsikringsaftaleloven kan forsikringsydelsen kræves betalt 14 dage efter, at forsikringsselskabet har været i stand til at indhente de oplysninger, der er nødvendige til bedømmelse af forsikringsbegivenheden og fastsættelse af forsikringsydelsens størrelse. Er det, forinden, endelig opgørelse kan finde sted, givet, at forsikringsselskabet i alt, fald skal betale en del af det krævede beløb, kan denne del forlanges udbetalt.