Assignant er et ord fra latin for en, som udsteder en anvisning.