Christoffer Gabel, 6.1.1617-13.10.1673, dansk rentemester og statholder. Gabel kom som ung i tjeneste hos hertug Frederik af Bremen og fortsatte, efter at denne i 1648 var blevet kong Frederik 3. af Danmark. Der herskede et udpræget tillidsforhold mellem dem, og Gabel fik ansvaret for forvaltningen af kongens personlige finanser. Under Karl Gustav-krigene blev Gabel sendt på diplomatiske missioner, bl.a. til Nederlandene, for at skaffe Danmark økonomisk og militær hjælp. Gabel medvirkede aktivt ved Statsomvæltningen i 1660; han fungerede som kontaktled mellem kongen og statens kreditorer blandt det københavnske borgerskab. Han fik derefter topposter i statsledelsen og vogtede her nidkært statens finansielle interesser. Udenrigspolitisk virkede han for en dansk-gottorpsk udsoning. Gabels stilling var stærk og dominerende, og det kunne ikke undgås, at han fik mange fjender, bl.a. dronning Sophie Amalie. Det betød, at Gabel efter Frederik 3.s død i 1670 hurtigt blev tvunget væk fra sine poster. Ved siden af sine statsembeder fik Gabel Færøerne i forlening og gav sig desuden af med omfattende privat forretningsvirksomhed og godsdrift, hvorved han blev en overordentlig rig mand.